سوره الزمر (39) آیه 5

قرآن، سوره الزمر (39) آیه 5

آیه پسین: سوره الزمر (39) آیه 6
آیه پیشین: سوره الزمر (39) آیه 4

عربی

خَلَقَ السَّماواتِ وَ الأَْرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهارِ وَ يُكَوِّرُ النَّهارَ عَلَى اللَّيْلِ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لأَِجَلٍ مُسَمًّى أَلا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ

بدون حرکات عربی

خلق السّماوات و الأرض بالحقّ يكوّر اللّيل على النّهار و يكوّر النّهار على اللّيل و سخّر الشّمس و القمر كلّ يجري لأجل مسمّى ألا هو العزيز الغفّار

خوانش

Khalaqa alssamawati waal-arda bialhaqqi yukawwiru allayla AAala alnnahari wayukawwiru alnnahara AAala allayli wasakhkhara alshshamsa waalqamara kullun yajree li-ajalin musamman ala huwa alAAazeezu alghaffaru

آیتی

آسمانها و زمين را به حق بيافريد شب را بر روز داخل مي کند و روز را بر شب و آفتاب و ماه را رام گردانيد و هر يک تا زماني معين در حرکتند آگاه باش که اوست پيروزمند و آمرزنده

خرمشاهی

آسمانها و زمين را به حق آفريده است، و شب را بر روز و روز را بر شب مى گستراند، و خورشيد و ماه را رام كرده است، كه هر يك تا سرآمدى معين روان است، هان او پيروزمند آمرزگار است.

کاویانپور

آسمانها و زمين را بحق آفريد. شب را به روز و روز را به شب مى‏پوشاند و خورشيد و ماه را تحت امر قرار داد. هر يك از آنها تا مدتى معين در حركت خواهند بود. بدانيد كه خدا بسيار مقتدر و آمرزنده است.

انصاریان

آسمان ها و زمین را به حق آفرید. شب را به روز درمی پیچید، و روز را به شب درمی پیچید، و خورشید و ماه را [برای بندگانش] مسخّر و رام کرد. هر کدام تا سرآمدی معین روانند. آگاه باشید! او توانای شکست ناپذیر و بسیار آمرزنده است.

سراج

بيافريد آسمانها و زمين را به حق (به مقتضاى حكمت و مصلحت) در مى‏آورد شب را در روز و در مى‏آورد روز را در شب و مسخر ساخت خورشيد و ماه را هر كدام (در فلك خود) مى‏روند تا مدتى نامبرده شده بدانيد كه خدا غالب و آمرزنده است

فولادوند

آسمانها و زمين را به حق آفريد. شب را به روز درمى‏پيچد، و روز را به شب درمى‏پيچد و آفتاب و ماه را تسخير كرد. هر كدام تا مدتى معين روانند. آگاه باش كه او همان شكست‏ناپذير آمرزنده است.

پورجوادی

آسمانها و زمين را به حق آفريد، شب را به روز درآورد و روز را به شب و خورشيد و ماه را رام كرد و هر كدام تا زمانى معين در حركتند، آگاه باش كه او پيروزمند بخشنده است.

حلبی

او آسمانها و زمين را بحقّ آفريد شب را در روز مى‏آورد، و روز را در شب در مى‏آورد، و آفتاب و ماه را مسخّر گردانيد تا كه همه روان مى‏شوند براى وقت معين. آگاه باش كه او بيهمتاى آمرزگار است.

اشرفی

آفريده آسمانها و زمين را براستى ميافزايد شب را بر روز و ميافزايد روز را بر شب و مسخر كرد آفتاب و ماه را همه در حركتند براى مدتى معين بدانيد كه او غالب آمرزنده است

خوشابر مسعود انصاري

آسمانها و زمين را به حقّ آفريده است، شب را بر روز و روز را بر شب مى‏گستراند و خورشيد و ماه را مسخّر ساخته است. هر يك در زمانى معيّن حركت مى‏كند. بدانكه اوست پيروزمند آمرزگار

مکارم

آسمانها و زمین را بحقّ آفرید؛ شب را بر روز می‌پیچد و روز را بر شب؛ و خورشید و ماه را مسخّر فرمان خویش قرار داد؛ هر کدام تا سرآمد معیّنی به حرکت خود ادامه می‌دهند؛ آگاه باشید که او قادر و آمرزنده است!

مجتبوی

آسمانها و زمين را براستى و درستى آفريد. شب را به روز مى‏پيچد و روز را بر شب- يا شب را در روز و روز را در شب درمى‏آرد، يعنى يكى را مى‏برد و ديگرى را مى‏آورد- و خورشيد و ماه را رام گردانيد، هر يك تا سرآمدى نامبرده روان است، آگاه باشيد كه اوست تواناى بى‏همتا و آمرزگار.

مصباح زاده

آفريده آسمانها و زمين را براستى ميافزايد شب را بر روز و ميافزايد روز را بر شب و مسخر كرد آفتاب و ماه را همه در حركتند براى مدتى معين بدانيد كه او غالب آمرزنده است

معزی

آفريد آسمانها و زمين را به حقّ مى افكند شب را بر روز و مى افكند روز را بر شب و رام كرد مهر و ماه را هر كدام روان است بسوى سرآمدى نامبرده همانا او است عزّتمند آمرزگار

قمشه ای

آسمانها و زمین را به حق و راستی (و برای حکمت و غرض ثابتی) ایجاد کرد، شب را بر روز و روز را بر شب بپوشاند و خورشید و ماه را مسخر کرده، هر یک (بر مدار خود) به وقت معیّن گردش می‌کنند. آگه باشید که او خدای مقتدر مطلق و بسیار آمرزنده است.

رشاد خليفه

او آسمان ها و زمين را بحق آفريد. او شب را به روز و روز را به شب مي گرداند. او خورشيد و ماه را متعهد كرد تا هر كدام براي مدتي محدود در گردش باشند. مسلماً، اوست قادر متعال، عفوكننده.

Literal

He created the skies/space and the earth/Planet Earth, with the truth . He rotates/rolls the night on (to) the daytime, and He rotates/rolls the daytime on (to) the night, and He manipulated/subjugated the sun and the moon, each/all flows/orbits to a term/time, named/identified (specified), is He not the glorious/mighty , the forgiving/often forgiver?

Al-Hilali Khan

He has created the heavens and the earth with truth. He makes the night to go in the day and makes the day to go in the night. And He has subjected the sun and the moon. Each running (on a fixed course) for an appointed term. Verily, He is the All-Mighty, the Oft-Forgiving.

Arthur John Arberry

He created the heavens and the earth in truth, wrapping night about the day, and wrapping the day about the night; and He has subjected the sun and the moon, each of them running to a stated term. Is not He the All-mighty, the All-forgiving?

Asad

He it is who has created the heavens and the earth in accordance with [an inner] truth. [See note on the last but one sentence of 10:5.] He causes the night to flow into the day, and causes the day to flow into the night; and He has made the sun and the moon subservient [to His laws], each running its course for a term set [by Him]. [See note on 13:2.] Is not He the Almighty, the All-Forgiving?

Dr. Salomo Keyzer

Hij heeft de hemelen en de aarde geschapen met waarheid: hij doet den dag door den nacht opvolgen, en hij doet den nacht door den dag vervangen, en hij dwingt de zon en de maan hare diensten te volbrengen: ieder van haar haast zich, een bepaalden tijdkring te voltooien. Is hij niet de Machtige, de Vergever van zonden?

Free Minds

He created the heavens and the Earth with truth. He rolls the night over the day, and He rolls the day over the night. And He committed the sun and the moon, each running for an appointed term. Absolutely, He is the Noble, the Forgiving.

Hamza Roberto Piccardo

Ha creato i cieli e la terra in tutta verità. Arrotola la notte sul giorno e il giorno sulla notte, e il sole e la luna ha costretto [a orbitare] fino ad un termine stabilito. Non è forse Lui l’Eccelso, il Perdonatore?

Hilali Khan

He has created the heavens and the earth with truth. He makes the night to go in the day and makes the day to go in the night. And He has subjected the sun and the moon. Each running (on a fixed course) for an appointed term. Verily, He is the All-Mighty, the Oft-Forgiving.

Kuliev E.

Он сотворил небеса и землю во истине. Он покрывает ночью день и покрывает днем ночь. Он подчинил солнце и луну. Все они движутся к назначенному сроку. Воистину, Он – Могущественный, Всепрощающий.

M.-N.O. Osmanov

Он истинно сотворил небеса и землю. По Его воле день покрывает ночь, а ночь покрывает день. Он подчинил Своей власти солнце и луну. У каждого из них – круговорот в определенный срок. Он – великий, прощающий.

Mohammad Habib Shakir

He has created the heavens and the earth with the truth; He makes the night cover the day and makes the day overtake the night, and He has made the sun and the moon subservient; each one runs on to an assigned term; now surely He is the Mighty, the great Forgiver.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

He hath created the heavens and the earth with truth. He maketh night to succeed day, and He maketh day to succeed night, and He constraineth the sun and the moon to give service, each running on for an appointed term. Is not He the Mighty, the Forgiver?

Palmer

He created the heavens and the earth in truth! It is He who clothes the day with night; and clothes the night with day; and subjects the sun and the moon, each one runs on to an appointed time; aye! He is the mighty, the forgiving!

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Gökleri ve yeri hak olarak yaratmıştır. Geceyi gündüzün üstüne çekip örtüyor; gündüzü de gecenin üstüne sarıp dürüyor. Güneş’i ve Ay’ı bir buyruğa boyun eğdirmiştir. Hepsi, belirlenmiş bir süreye kadar akar gider. Gözünüzü açın; Azîz’dir O, Gaffâr’dır.

Qaribullah

He created the heavens and the earth in truth, wrapping the night about the day and wrapping the day about the night, He has subjected the sun and the moon each to run for a stated term. Is He not the Almighty, the Forgiving?

QXP

He it is Who has created the heavens and the earth to fulfill a definite Purpose. He rolls the night over the day, and rolls the day over the night. And He has subjected the sun and the moon, each running along its course for a term appointed. Is not He the Almighty, the Ever-Absolver of Imperfections?

Reshad Khalifa

He created the heavens and the earth truthfully. He rolls the night over the day, and rolls the day over the night. He committed the sun and the moon, each running for a finite period. Absolutely, He is the Almighty, the Forgiving.

Rodwell

For truth hath he created the Heavens and the Earth: It is of Him that the night returneth upon the day and that the day returneth upon the night: and He controlleth the sun and the moon so that each speedeth to an appointed goal. Is He not the Mighty, the Gracious?

Sale

He hath created the heavens and the earth with truth: He causeth the night to succeed the day, and He causeth the day to succeed the night, and He obligeth the sun and the moon to perform their services; each of them hasteneth to an appointed period. Is not He the mighty, the forgiver of sins?

Sher Ali

HE created the heavens and the earth in accordance with the requirements of wisdom. HE makes the night to cover the day, and HE makes the day to cover the night; and he has pressed the sun and the moon into service; each pursues its course until an appointed time. Remember, it is HE alone Who is the Mighty, the Great Forgiver.

Unknown German

Er schuf die Himmel und die Erde in Weisheit. Er faltet die Nacht über den Tag und faltet den Tag über die Nacht; und Er hat die Sonne und den Mond dienstbar gemacht; ein jedes verfolgt seine Bahn zu einem bestimmten Ziel. Fürwahr, Er allein ist der Allmächtige, der Allverzeihende.

V. Porokhova

Он небеса и землю сотворил ■ По Истине (Господнего Творенья). ■ Он день окутывает ночью и ночь окутывает днем, ■ Послушными Себе луну и солнце сделал, ■ И до назначенного срока они свой совершают бег. ■ Как истинно могуч Он и прощающ!

Yakub Ibn Nugman

Ул – Аллаһ җирне вә күкләрне хаклык белән яратты, вә Ул кичне-төнне көндезгә кертеп көнне озынайтты, вә көндезне төнгә кертеп төнне озынайтты, вә кояш-айдан кешеләрне файдаландырды, кояш, ай һәм башкалары билгеле көнгә чаклы үз урыннарында йөрүчеләрдер. Әгаһ булыгыз, Ул – Аллаһ дошманнарыннан үч алуда көчле вә дусларын ярлыкаучыдыр.

جالندہری

اسی نے آسمانوں اور زمین کو تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ (اور) وہی رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے اور اسی نے سورج اور چاند کو بس میں کر رکھا ہے۔ سب ایک وقت مقرر تک چلتے رہیں گے۔ دیکھو وہی غالب (اور) بخشنے والا ہے

طاہرالقادری

اُس نے آسمانوں اور زمین کو صحیح تدبیر کے ساتھ پیدا فرمایا۔ وہ رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے اور اسی نے سورج اور چاند کو (ایک نظام میں) مسخّر کر رکھا ہے، ہر ایک (ستارہ اور سیّارہ) مقرّر وقت کی حد تک (اپنے مدار میں) چلتا ہے، خبردار! وہی (پورے نظام پر) غالب، بڑا بخشنے والا ہے،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

این وب‌گاه برای کاهشِ هرزنامه‌ها از Akismet استفاده می‌کند. در موردِ نحوهٔ پردازشِ داده‌هایِ دیدگاهتان بیشتر بدانید.