سوره الزمر (39) آیه 9

قرآن، سوره الزمر (39) آیه 9

آیه پسین: سوره الزمر (39) آیه 10
آیه پیشین: سوره الزمر (39) آیه 8

عربی

أَمَّنْ هُوَ قانِتٌ آناءَ اللَّيْلِ ساجِداً وَ قائِماً يَحْذَرُ الآْخِرَةَ وَ يَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الأَْلْبابِ

بدون حرکات عربی

أمّن هو قانت آناء اللّيل ساجدا و قائما يحذر الآخرة و يرجوا رحمة ربّه قل هل يستوي الّذين يعلمون و الّذين لا يعلمون إنّما يتذكّر أولوا الألباب

خوانش

Amman huwa qanitun anaa allayli sajidan waqa-iman yahtharu al-akhirata wayarjoo rahmata rabbihi qul hal yastawee allatheena yaAAlamoona waallatheena la yaAAlamoona innama yatathakkaru oloo al-albabi

آیتی

آيا آن کس که در همه ساعات شب به عبادت پرداخته ، يا در سجود است يا در قيام ، و از آخرت بيمناک است و به رحمت پروردگارش اميدوار است ، با آن که چنين نيست يکسان است ؟ بگو : آيا آنهايي که مي دانند با آنهايي که نمي دانند برابرند ؟ تنها خردمندان پند مي پذيرند

خرمشاهی

آيا كسى كه در پاسهايى از شب، گاه به سجده و گاه بر پا، نيايشگر است [و] از آخرت بيم و به رحمت پروردگارش اميد دارد [بهتر است يا مشرك غافل ناسپاس] ، بگو آيا كسانى كه مى دانند، با كسانى كه نمى دانند برابرند؟ [هرگز] فقط خردمندانند كه پند مى گيرند.

کاویانپور

آيا كسى كه شب هنگام براى عبادت و سجده بپا ميخيزد و از عذاب آخرت سخت ميترسد و اميد برحمت پروردگارش دارد (با كافر ناسپاس يكسان است؟.) آيا كسانى كه اهل علم و دانشند با آنها كه جاهل و نادانند، برابرند؟ تنها اهل علم و دانشند با آنها كه جاهل و نادانند، برابرند؟ تنها اهل علم و دانش متذكر اين حقايق ميشوند.

انصاریان

[آیا چنین انسان کفران کننده ای بهتر است] یا کسی که در ساعات شب به سجده و قیام و عبادتی خالصانه مشغول است، از آخرت می ترسد و به رحمت پروردگارش امید دارد؟ بگو: آیا کسانی که معرفت و دانش دارند و کسانی که بی بهره از معرفت و دانش اند، یکسانند؟ فقط خردمندان متذکّر می شوند.

سراج

(آيا آن كافر بهتر است) يا آن كسى كه فرمانبردار (ملازم طاعت) است در ساعتهاى شب سجده‏كنان و ايستاده در حاليكه مى‏ترسد از (عذاب) آن سراى و اميد دارد بخشش پروردگارش را بگو آيا يكسانند آنانكه مى‏دانند و آنانكه نمى‏دانند فقط پند پذير مى‏شوند (و در حقايق امور انديشه كنند) خردمندان

فولادوند

[آيا چنين كسى بهتر است‏] يا آن كسى كه او در طول شب در سجده و قيام اطاعت [خدا] مى‏كند [و] از آخرت مى‏ترسد و رحمت پروردگارش را اميد دارد؟ بگو: «آيا كسانى كه مى‏دانند و كسانى كه نمى‏دانند يكسانند؟» تنها خردمندانند كه پندپذيرند.

پورجوادی

آيا كسى كه در ساعات شب در حال سجود و قيام به عبادت خدا پردازد و از آخرت بيمناك و به رحمت پروردگارش اميدوار است (با كسى كه چنين نيست برابر است؟) بگو آيا دانايان و نادانان برابرند؟ تنها خردمندان پند مى‏پذيرند.

حلبی

[آيا اين كافران برابرند] با آنكه ايستاده است در ساعات شب سجده‏كنان و سرپاى مى‏ترسد [از عذاب‏] آخرت، و رحمت پروردگار خويش را اميد دارد. بگو: آيا يكسانند كسانى كه مى‏دانند و كسانى كه نمى‏دانند جز اين نيست كه خردمندان پند مى‏پذيرند.

اشرفی

آيا كسى كه او عبادت كننده است در اوقات شب سجده كننده و قيام كننده ميترسد از آخرت و اميد دارد رحمت پروردگارش را بگو آيا يكسانند آنان كه ميدانند و آنان كه نمى‏دانند جز اين نيست كه پند گيرند صاحبان خرد

خوشابر مسعود انصاري

آيا [كسى كه شرحش را گفتيم، بهتر است‏] يا كسى كه او در لحظه لحظه شب سجده‏كنان و ايستاده به عبادت مى‏پردازد. در حالى كه از آخرت مى‏ترسد و به بخشايش پروردگارش اميد مى‏دارد؟ بگو: آيا آنان كه مى‏دانند و آنان كه نمى‏دانند برابرند؟ تنها خردمندان پند مى‏پذيرند

مکارم

(آیا چنین کسی با ارزش است) یا کسی که در ساعات شب به عبادت مشغول است و در حال سجده و قیام، از عذاب آخرت می‌ترسد و به رحمت پروردگارش امیدوار است؟! بگو: «آیا کسانی که می‌دانند با کسانی که نمی‌دانند یکسانند؟! تنها خردمندان متذکّر می‌شوند!»

مجتبوی

[آيا آن كافر ناسپاس بهتر است‏] يا كسى كه در ساعات شب در حال سجده و ايستاده با فروتنى به طاعت مشغول است از [عذاب‏] آن سراى مى‏ترسد و به بخشايش پروردگار خويش اميد مى‏دارد؟ بگو: آيا آنان كه مى‏دانند- خداشناسان- و آنان كه نمى‏دانند- كافران- برابرند؟ تنها خردمندان پند مى‏پذيرند.

مصباح زاده

آيا كسى كه او عبادت كننده است در اوقات شب سجده كننده و قيام كننده ميترسد از آخرت و اميد دارد رحمت پروردگارش را بگو آيا يكسانند آنان كه ميدانند و آنان كه نمى‏دانند جز اين نيست كه پند گيرند صاحبان خرد

معزی

آيا آنكه او فروتن است گاه هاى شب سجده كنان و ايستاده مى ترسد از آخرت و اميد دارد رحمت پروردگار خويش را بگو آيا يكسانند آنان كه مى دانند و آنان كه نمى دانند جز اين نيست كه يادآور مى شوند خردمندان

قمشه ای

(آیا آن کس که شب و روز به کفر و عصیان مشغول است بهتر است) یا آن کس که ساعات شب را به طاعت خدا به سجود و قیام پردازد و از عذاب آخرت ترسان و به رحمت الهی امیدوار است؟بگو: آیا آنان که اهل علم و دانشند با مردم جاهل نادان یکسانند؟منحصرا خردمندان متذکر این مطلبند.

رشاد خليفه

آيا بهتر نيست كه يكي از كساني باشيد كه در شب به تمركز و نيايش مي پردازند، سجده مي كنند و بيدار مي مانند، از آخرت آگاهند و در پي رحمت پروردگارشان هستند؟ بگو: آيا كساني كه مي دانند با كساني كه نمي دانند، يكسانند؟ فقط خردمندان توجه خواهند كرد.

Literal

Or who he is obeying humbly/prolonging the prayer (during) the nights› hours, prostrating and standing/keeping up he fears the end (other life) and hopes/expects his lord’s mercy, say: «Do (they) become equal/alike, those who know and those who do not know?» But (owners) of the pure minds/hearts mention/remember.

Al-Hilali Khan

Is one who is obedient to Allah, prostrating himself or standing (in prayer) during the hours of the night, fearing the Hereafter and hoping for the Mercy of his Lord (like one who disbelieves)? Say: «Are those who know equal to those who know not?» It is only men of understanding who will remember (i.e. get a lesson from Allahs Signs and Verses).

Arthur John Arberry

Or is he who is obedient in the watches of the night, bowing himself and standing, he being afraid of the world to come and hoping for the mercy of his Lord . . ? Say: ‹Are they equal — those who know and those who know not?› Only men possessed of minds remember.

Asad

Or [dost thou deem thyself equal to] one who devoutly worships [God] throughout the night, prostrating himself or standing [in prayer], ever- mindful of the life to come, and hoping for his Sustainer’s grace?» [Alternatively, the above verse could be rendered thus: «Is, perchance, he who worships hoping for his Sustainer’s grace, [equal to one who denies the truth]?»] Say: «Can they who know and they who do not know be deemed equal?» [But] only they who are endowed with insight keep this in mind!

Dr. Salomo Keyzer

Zal hij, die zich in de uren des nachts aan het gebed overgeeft, nedergebogen en staande, en die zorg draagt voor het volgende leven en op de genade van zijn Heer hoopt, behandeld worden als de goddeloozen? Zeg: Zullen zij, die hunnen plicht kennen en zij, die dien niet kennen, gelijk staan? Waarlijk alleen de man van verstand zal gewaarschuwd worden.

Free Minds

As for one who is meditating in the night, prostrating and standing, fearing the Hereafter, and seeking the mercy of his Lord. Say: "Are those who know equal to those
who do not know?" Only those who possess understanding will remember.

Hamza Roberto Piccardo

Ma come? Chi passa in devozione le ore della notte, prosternato e ritto, timorato per l’Altra vita e speranzoso nella misericordia del suo Signore… Di›: «Sono forse uguali e coloro che sanno e coloro che non sanno?». Solo gli uomini dotati di intelletto riflettono.

Hilali Khan

Is one who is obedient to Allah, prostrating himself or standing (in prayer) during the hours of the night, fearing the Hereafter and hoping for the Mercy of his Lord (like one who disbelieves)? Say: "Are those who know equal to those who know not?" It is only men of understanding who will remember (i.e. get a lesson from Allahs Signs and Verses).

Kuliev E.

Неужели тот, кто смиренно проводит ночные часы, падая ниц и стоя, страшась Последней жизни и надеясь на милость своего Господа, равен неверующему? Скажи: «Неужели равны те, которые знают, и те, которые не знают?» Воистину, поминают назидание только обладающие разумом.

M.-N.O. Osmanov

Неужели тот кто на протяжении всей ночи поклоняется [Аллаху], падая ниц и стоя, страшится будущей жизни и возлагает надежды на милость своего Господа [, равен ослушнику в его неверии]? Спроси [, Мухаммад]: «Неужели равны те, которые знают, и те, которые не знают [пути истины] ?» Воистину, внемлют наставлениям только те, у кого есть разум.

Mohammad Habib Shakir

What! he who is obedient during hours of the night, prostrating himself and standing, takes care of the hereafter and hopes for the mercy of his Lord! Say: Are those who know and those who do not know alike? Only the men of understanding are mindful.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Is he who payeth adoration in the watches of the night, prostrate and standing, bewaring of the Hereafter and hoping for the mercy of his Lord, (to be accounted equal with a disbeliever)? Say (unto them, O Muhammad): Are those who know equal with those who know not? But only men of understanding will pay heed.

Palmer

Shall he who is devout throughout the night, adoring and standing, cautious concerning the hereafter, and hoping for the mercy of his Lord? Say, ‹Shall those who know be deemed equal with those who know not? only those will remember, who are endowed with minds!›

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Böyle birisi; gece saatlerinde secde ederek, ayakta durarak ibadet eden, âhiretten korkan, Rabbinin rahmetini uman biri gibi midir? De ki: «Hiç bilenlerle bilmeyenler eşit olur mu? Ancak gönül ve akıl sahipleri düşünüp ibret alır.»

Qaribullah

Or, is he who is obedient that prostrates himself and stands during parts of the night, being afraid of the Everlasting Life but hoping for the Mercy of the Lord (to be compared to the unbeliever)? ‹ Say: ‹Are they equal, those who know and those who do not know? ‹ Only those with minds remember.

QXP

Is it not better to be one of those who are humble, adoring Him – even in the hours of the night, and standing, keeping in mind the life to come and hoping for his Lord’s grace? Say, «Are those who know (that that the ‹Self› can evolve) equal to those who know not?» But only those who build their insight will take this to heart.

Reshad Khalifa

Is it not better to be one of those who meditate in the night, prostrating and staying up, being aware of the Hereafter, and seeking the mercy of their Lord? Say, «Are those who know equal to those who do not know?» Only those who possess intelligence will take heed.

Rodwell

Shall he who observeth the hours of the night, prostrate or standing in devotion, heedful of the life to come, and hoping for the mercy of his Lord . . .? SAY: Shall they who have knowledge and they who have it not, be treated alike? In sooth, men of understanding only will take the warning.

Sale

Shall he who giveth himself up to prayer in the hours of the night, prostrate, and standing, and who taketh heed as to the life to come, and hopeth for the mercy of this Lord, be dealt with as the wicked unbeliever? Say, shall they who know their duty, and they who know it not, be held equal? Verily the men of understanding only will be warned.

Sher Ali

Is he who prays devoutly to ALLAH in the hours of the night, prostrating himself and standing in Prayer and fears the Hereafter and hopes for the mercy of his Lord, like him who is disobedient ? Say, `Are those who know equal to those who know not ?› Verily, only those endowed with understanding will take heed.

Unknown German

Ist etwa jener, der zu Gott betet in den Stunden der Nacht, kniefällig und stehend, der sich vor dem Jenseits fürchtet und auf die Barmherzigkeit seines Herrn hofft (einem Ungehorsamen gleich)? Sprich: «Sind solche, die wissen, denen gleich, die nicht wissen?» Allein nur die mit Verstand Begabten lassen sich warnen.

V. Porokhova

Неужто тот, кто поклоняется в часы ночные, ■ Простершись ниц иль стоя (благовейно), ■ Для жизни будущей себя остерегает (от греха) ■ И чаянья свои на Бога возлагает? ■ Скажи: «Ужель пред Богом будут наравне: ■ Кто знает – с теми, кто неведущ?» ■ Лишь те, в ком разумение живет, ■ Предупреждение сие приемлют.

Yakub Ibn Nugman

Әмма кичләрдә озын вакыт кыямдә торып, сәҗдә кылып Аллаһуга гына коллык кылган мөэмин, ул ахирәт ґәзабыннан куркып Раббысының рәхмәтен өмет итәдер. Шул мөэмин кәфер яки мөшрик монафикъ белән бертигез булырмы? Әлбәттә, һич бертигез булмас! Кешеләргә әйт: «Батылны белеп батылдан ерак булган, хакны белеп хак тарафында сабит булган хак мөэминнәр, батылны да, хакны да белмичә адашып йөргән сукырлар белән бертигез булырлармы? Хакны батылдан аеру хакында саф гакыллы кешеләр генә вәгазьләнерләр һәм батылдан бизеп хакны кабул итәрләр.»

جالندہری

(بھلا مشرک اچھا ہے) یا وہ جو رات کے وقتوں میں زمین پر پیشانی رکھ کر اور کھڑے ہو کر عبادت کرتا اور آخرت سے ڈرتا اور اپنے پروردگار کی رحمت کی امید رکھتا ہے۔ کہو بھلا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو نہیں رکھتے دونوں برابر ہوسکتے ہیں؟ (اور) نصیحت تو وہی پکڑتے ہیں جو عقلمند ہیں

طاہرالقادری

بھلا (یہ مشرک بہتر ہے یا) وہ (مومن) جو رات کی گھڑیوں میں سجود اور قیام کی حالت میں عبادت کرنے والا ہے، آخرت سے ڈرتا رہتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے، فرما دیجئے: کیا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو لوگ علم نہیں رکھتے (سب) برابر ہوسکتے ہیں؟ بس نصیحت تو عقل مند لوگ ہی قبول کرتے ہیں،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

این وب‌گاه برای کاهشِ هرزنامه‌ها از Akismet استفاده می‌کند. در موردِ نحوهٔ پردازشِ داده‌هایِ دیدگاهتان بیشتر بدانید.