سوره الزمر (39) آیه 21

قرآن، سوره الزمر (39) آیه 21

آیه پسین: سوره الزمر (39) آیه 22
آیه پیشین: سوره الزمر (39) آیه 20

عربی

أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَسَلَكَهُ يَنابِيعَ فِي الأَْرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعاً مُخْتَلِفاً أَلْوانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَراهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطاماً إِنَّ فِي ذلِكَ لَذِكْرى لأُِولِي الأَْلْبابِ

بدون حرکات عربی

أ لم تر أنّ اللّه أنزل من السّماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثمّ يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثمّ يهيج فتراه مصفرّا ثمّ يجعله حطاما إنّ في ذلك لذكرى لأولي الألباب

خوانش

Alam tara anna Allaha anzala mina alssama-i maan fasalakahu yanabeeAAa fee al-ardi thumma yukhriju bihi zarAAan mukhtalifan alwanuhu thumma yaheeju fatarahu musfarran thumma yajAAaluhu hutaman inna fee thalika lathikra li-olee al-albabi

آیتی

آيا نديده اي که خدا از آسمان باران فرستاد و آن را چون چشمه سارهايي درزمين روان گردانيد ، آنگاه به آن کشته هاي رنگارنگ برويانيد ، سپس همه خشک مي شوند و مي بيني که زرد شده اند ، آنگاه خردشان مي سازد ؟ هر آينه خردمندان را در آن اندرزي است

خرمشاهی

آيا ننگريسته اى كه خداوند از آسمان آبى فرو مى فرستد و آن را در [مخزن] چشمه ساران در دل زمين راه داد، سپس بدان كشت رنگارنگ برمى آورد، سپس [آن كشت ] مى خشكد و آن را زرد مى بينى، سپس آن را خرد و خوار مى كند; در اين امر براى خردمندان يادآورى است.

کاویانپور

(اى انسان) مگر نمى‏بينى كه خدا از آسمان آب باران نازل كرد و در زمين چشمه‏ها و رودها جارى ساخت؟ آن گاه با آن آب‏ها انواع روئيدنى‏هاى رنگارنگ بيرون ميآورد. سپس فصل خزان مى‏رسد و بنگرى كه زرد و پژمرده شده‏اند و آن گاه آنها را علف خشك ميگرداند. مسلما در اين (فعل و انفعالات) براى اهل علم و دانش تذكر و يادآوريهاست.

انصاریان

آیا ندانسته ای که خدا از آسمان آبی نازل کرد، پس آن را به صورت چشمه هایی در زمین درآورد، آن گاه به وسیله آن زراعتی را که رنگ هایش گوناگون است، بیرون می آورد، سپس [آن زراعت] خشک می شود، در نتیجه آن را به رنگ زرد بینی، پس آن را ریز ریز و در هم شکسته می کند؛ بی تردید در این [دگرگونی ها] برای خردمندانْ هشدار و عبرتی است.

سراج

آيا نديدى آنكه خدا فرود آورد از آسمان آبى پس در آورد آن آب را در چشمه‏ها (و قنات‏ها) كه در زمين است پس بيرون مى‏آورد بدان آب كشتزار را در حاليكه گوناگون است رنگهايش سپس آن كشتزار خشك مى‏شود پس مى‏بينى آنرا زرد شده پس مى‏گرداند خدا آن را ريزه ريزه البته در اين (فرود آوردن باران و بيرون آوردن گياه) پندى است براى خردمندان)

فولادوند

مگر نديده‏اى كه خدا از آسمان، آبى فرود آورد پس آن را به چشمه‏هايى كه در [طبقات زيرين‏] زمين است راه داد، آنگاه به وسيله آن كشتزارى را كه رنگهاى آن گوناگون است بيرون مى‏آورد، سپس خشك مى‏گردد، آنگاه آن را زرد مى‏بينى، سپس خاشاكش مى‏گرداند. قطعاً در اين [دگرگونيها] براى صاحبان خرد عبرتى است.

پورجوادی

مگر نديدى كه خداوند از آسمان آبى را نازل كرد و آن را به صورت چشمه‏سارها در زمين به جريان درآورد و آن گاه با آن روييدنيهاى رنگارنگ روياند و سپس خشك مى‏شوند، و مى‏بينى كه زرد شده‏اند، آن گاه خردشان مى‏كند. به راستى در اين ماجرا پندى است براى خردمندان.

حلبی

آيا نبينى كه خدا از آسمان آبى فرو فرستاد، پس در زمين چشمه‏هايى از آن روان كرد سپس بيرون آرد بدان [آب‏] كشت‏هايى كه رنگهاى آن گوناگون است پس از آن خشك شود و آن را زرد بينى آن گاه آن را پوسيده گرداند، بيگمان در آن پندى است خردمندان را.

اشرفی

آيا نه بينى كه خدا فرو فرستاد از آسمان آب را پس روان گردانيدش چشمه‏ها در زمين سپس بيرون آورد بآن زراعت را كه مختلف است رنگ‏هاى آن پس خشك مى‏شود پس بينى آنرا زرد شده پس مى‏گرداند آنرا شكسته ريزه‏ها بدرستيكه در آن هر آينه پنديست براى صاحبان خرد

خوشابر مسعود انصاري

آيا نينديشيده‏اى كه خداوند از آسمان آبى فرو فرستاد، آن گاه آن را به صورت چشمه‏هايى در زمين راه داد آن گاه با آن كشتى رنگارنگ بر مى‏آورد، سپس مى‏خشكد و آن را زرد مى‏بينى آن گاه آن را ريزه ريزه مى‏سازد. بى گمان در اين [امر] براى خردمندان پندى است

مکارم

آیا ندیدی که خداوند از آسمان آبی فرستاد و آن را بصورت چشمه‌هایی در زمین وارد نمود، سپس با آن زراعتی را خارج می‌سازد که رنگهای مختلف دارد؛ بعد آن گیاه خشک می‌شود، بگونه‌ای که آن را زرد و بی‌روح می‌بینی؛ سپس آن را در هم می‌شکند و خرد می‌کند؛ در این مثال تذکّری است برای خردمندان (از ناپایداری دنیا)!

مجتبوی

آيا نديده‏اى كه خدا از آسمان آبى فرو آورد پس آن را به چشمه‏سارهايى در زمين روان ساخت، آنگاه بدان [آب‏] كشتهايى به رنگهاى گوناگون بيرون مى‏آورد سپس خشك گردد پس آن را زرد شده بينى، آنگاه آن را شكسته و خرد مى‏سازد. هر آينه خردمندان را در آن يادكرد و پندى است.

مصباح زاده

آيا نبينى كه خدا فرو فرستاد از آسمان آب را پس روان گردانيدش چشمه‏ها در زمين سپس بيرون آورد بان زراعت را كه مختلف است رنگ‏هاى آن پس خشك مى‏شود پس بينى آنرا زرد شده پس ميگرداند آنرا شكسته ريزه‏ها بدرستى كه در آن هر آينه پنديست براى صاحبان خرد

معزی

آيا نديدى كه خدا فرستاده است از آسمان آبى پس براندش به خزانه هائى در زمين تا برون آرد بدان كشتى را كه گوناگون است رنگهايش پس بخشكد كه بينيش زرد شده سپس بگرداندش كوبيده همانا در اين است يادآوردنى براى خردمندان

قمشه ای

آیا (نشانه لطف‌های خدا را در دنیا) نمی‌بینی که خدا از آسمان آب باران نازل گردانید و آن را در روی زمین در نهرها و جویها روان ساخت آن گاه انواع نباتات گوناگون بدان برویاند باز (از سبزی و خرّمی) رو به خزان آرد و نخست بنگری که زرد شود و آن گاه خدا (چوب و علف) خشکش گرداند؟همانا در آن صاحبان عقل را تذکر (قدرت و رحمت الهی) است.

رشاد خليفه

آيا نمي بيني كه خدا آب را از آسمان فرو مي فرستد، سپس آن را در چاه هاي زيرزميني قرار مي دهد، آنگاه با آن گياهاني با رنگ هاي گوناگون مي روياند، سپس رشد مي كنند تا اينكه زرد شوند، سپس او آنها را به كاه تبديل مي كند؟ اين بايد تذكري باشد براي خردمندان.

Literal

Do you not see/understand, that (E) God descended from the sky water, so He made it flow/pass (into) water springs/wells in the Earth/land , then He brings out with it plants/crops its colours (are) different, then (it) dries and yellows so you see it yellow/yellowish, then He makes it broken/debris/crumbs ,that (E) in that (is) a remembrance/reminder (E) to (owners) of the pure minds/hearts .

Al-Hilali Khan

See you not, that Allah sends down water (rain) from the sky, and causes it to penetrate the earth, (and then makes it to spring up) as water-springs and afterward thereby produces crops of different colours, and afterward they wither and you see them turn yellow, then He makes them dry and broken pieces. Verily, in this, is a Reminder for men of understanding.

Arthur John Arberry

Hast thou not seen how that God has sent down out of heaven water and threaded it as springs in the earth, then He brings forth therewith crops of diverse hues, then they wither, and thou seest them turning yellow, then He makes them broken orts? Surely in that is a reminder for men possessed of minds.

Asad

ART THOU NOT aware that it is God who sends down water from the skies, and then causes it to travel through the earth in the shape of springs? And then He brings forth thereby herbage of various hues; and then it withers, and thou canst see it turn yellow; and in the end He causes it to crumble to dust. [As in many other instances, the above Quranic reference to the endless transformations and the miraculous cycle of life and death in all nature serves to emphasize God’s almightiness and, specifically, His power to resurrect the dead – thus alluding, indirectly, to the statement at the
end of the preceding verse that «never does God fail to fulfill His promise».] Verily, in [all] this there is indeed a reminder to those who are endowed with insight!

Dr. Salomo Keyzer

Ziet gij niet, dat God water van den hemel nederzendt en dit in de aarde doet gaan om er bronnen van te vormen, en daardoor graan (planten) van verschillende soorten voortbrengt? Daarna doet hij die verdorren, en gij ziet haar geel worden; en daarna doet hij die tot stof worden. Waarlijk hierin is eene onderrichting voor mannen van verstand.

Free Minds

Do you not see that God sends down water from the sky, and causes it to become streams through the land, then He produces with it plants of various colors, then they grow until they turn yellow, then He makes them dry and broken? In this is a reminder for those of understanding.

Hamza Roberto Piccardo

Non vedi dunque che Allah ha fatto scendere l’acqua dal cielo e poi l’ha guidata, nella terra, verso fonti sgorganti; quindi per suo tramite fa germinare graminacee dai diversi colori che poi appassiscono, e così le vedi ingiallite, e infine ne fa secchi frammenti. Certo questo è un Monito per coloro che hanno intelletto.

Hilali Khan

See you not, that Allah sends down water (rain) from the sky, and causes it to penetrate the earth, (and then makes it to spring up) as water-springs and afterward thereby produces crops of different colours, and afterward they wither and you see them turn yellow, then He makes them dry and broken pieces. Verily, in this, is a Reminder for men of understanding.

Kuliev E.

Неужели ты не видел, что Аллах ниспослал с неба воду и провел ее к источникам по земле? Потом посредством нее Он выводит посевы различных цветов. Затем они вянут, и ты видишь их пожелтевшими. Затем Он превращает их в труху. Воистину, во всем этом – напоминание для обладающих разумом.

M.-N.O. Osmanov

Неужели ты не знаешь, что Аллах ниспосылает с неба воду и наполняет ею источники? Потом благодаря ей Он растит разнообразные злаки. Затем они вянут, и ты видишь, как они пожелтели. Наконец, Он превращает их в труху. Воистину, во всем этом – назидание для тех, кто обладает разумом.

Mohammad Habib Shakir

Do you not see that Allah sends down water from the cloud, then makes it go along in the earth in springs, then brings forth therewith herbage of various colors, then it withers so that you see it becoming yellow, then He makes it a thing crushed and broken into pieces? Most surely there is a reminder in this for the men of understanding.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Hast thou not seen how Allah hath sent down water from the sky and hath caused it to penetrate the earth as watersprings, and afterward thereby produceth crops of divers hues; and afterward they wither and thou seest them turn yellow; then He maketh them chaff. Lo! herein verily is a reminder for men of understanding.

Palmer

Hast thou not seen that God sends down from the heaven water, and conducts it into springs in the earth? then He brings forth therewith corn varied in kind, then it dries up, and ye see it grow yellow; then He makes it grit;- verily, in that is a reminder for those endowed with minds.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Görmedin mi, Allah gökten bir su indirdi de onu toprak içindeki kaynaklara ulaştırdı. Sonra onunla çeşitli renklerde ekinler çıkarıyor. Sonra ekin kurur da sen onu sararmış görürsün. Sonra da onu kuru ufantı haline getirir. İşte bunda, akıl ve gönül sahipleri için mutlak bir ibret var.

Qaribullah

Have you not seen how Allah sends down water from the sky and threaded it as springs in the earth? Then, He brings forth plants of various colors, after which they wither, and you see them turning yellow, and then He makes them into broken stubble. Surely, in this there is a reminder for those of understanding.

QXP

Have you not realized that it is Allah Who sends down water from the Height, and then leads it through the earth to form wells and come forth as springs? And then He brings forth a variety of colorful vegetation. Then you see the crops ripen turning golden yellow, and in the end He makes them crumble away (with grain aside). Verily, therein is a reminder to those who wish to develop their insight.

Reshad Khalifa

Do you not see that GOD sends down from the sky water, then places it into underground wells, then produces with it plants of various colors, then they grow until they turn yellow, then He turns them into hay? This should be a reminder for those who possess intelligence.

Rodwell

Seest thou not that God sendeth down water from heaven, and guideth it along so as to form springs in the earth – then bringeth forth by it corn of varied sorts – then causeth he it to wither, and thou seest it become yellow – then crumbleth it away? Lo! herein is teaching for men of insight.

Sale

Dost thou not see that God sendeth down water from heaven, and causeth the same to enter and form sources in the earth; and produceth thereby corn of various sorts? Afterwards He causeth the same to wither; and thou seest it become yellow: Afterwards He maketh it crumble into dust. Verily herein is an instruction to men of understanding.

Sher Ali

Hast thou not seen that ALLAH sends down water from the sky, and causes it to flow in springs in the earth and then brings forth thereby herbage of diverse hues ? Then it dries up and thou seest it turn to yellow; then HE reduces it to broken straw. In that, verily, is a reminder for men of understanding.

Unknown German

Hast du nicht gesehen, daß Allah Wasser niedersendet vom Himmel und es als Quellen in die Erde dringen läßt und dadurch Gewächs hervorbringt, mannigfach an Farben? Dann wird es reif, und du siehst es gelb werden; dann läßt Er es in Stücke zerbrechen. Hierin ist wahrlich eine Mahnung für Leute von Einsicht.

V. Porokhova

Ужель не видишь ты, ■ Как Бог низводит воду с неба ■ И наполняет ею родники в земле; ■ Как ею заставляет Он произрастать ■ Растения всех видов и цветов; ■ Как Он затем приказывает им желтеть и блекнуть, ■ Чтобы потом иссохнуть и уйти в небытие? ■ Поистине, в сем кроется послание для тех, ■ Кто обладает разуменьем.

Yakub Ibn Nugman

Әйә күрәсеңме Аллаһ күктән су иңдерде, соңра ул суны чишмәләргә, елгаларга кушты, соңра ул су белән төрле төстәге игеннәр, җимешләр вә үләннәрне үстерде, көзге якта барып да саргайган күрерсең, соңра ул игеннәрне вә үләннәрне сулган, вакланган кылыр. Аллаһуның бу эшендә гакыл ияләре өчен, әлбәттә, вәгазь һәм гыйбрәтләр бардыр.

جالندہری

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا آسمان سے پانی نازل کرتا پھر اس کو زمین میں چشمے بنا کر جاری کرتا پھر اس سے کھیتی اُگاتا ہے جس کے طرح طرح کے رنگ ہوتے ہیں۔ پھر وہ خشک ہوجاتی ہے تو تم اس کو دیکھتے ہو (کہ) زرد (ہوگئی ہے) پھر اسے چورا چورا کر دیتا ہے۔ بےشک اس میں عقل والوں کے لئے نصیحت ہے

طاہرالقادری

(اے انسان!) کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر زمین میں اس کے چشمے رواں کیے، پھر اس کے ذریعے کھیتی پیدا کرتا ہے جس کے رنگ جداگانہ ہوتے ہیں، پھر وہ (تیار ہوکر) خشک ہو جاتی ہے، پھر (پکنے کے بعد) تو اسے زرد دیکھتا ہے، پھر وہ اسے چورا چورا کر دیتا ہے، بے شک اس میں عقل والوں کے لئے نصیحت ہے،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

این وب‌گاه برای کاهشِ هرزنامه‌ها از Akismet استفاده می‌کند. در موردِ نحوهٔ پردازشِ داده‌هایِ دیدگاهتان بیشتر بدانید.