سوره الزمر (39) آیه 68

قرآن، سوره الزمر (39) آیه 68

آیه پسین: سوره الزمر (39) آیه 69
آیه پیشین: سوره الزمر (39) آیه 67

عربی

وَ نُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ مَنْ فِي الأَْرْضِ إِلاَّ مَنْ شاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرى فَإِذا هُمْ قِيامٌ يَنْظُرُونَ

بدون حرکات عربی

و نفخ في الصّور فصعق من في السّماوات و من في الأرض إلاّ من شاء اللّه ثمّ نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون

خوانش

Wanufikha fee alssoori fasaAAiqa man fee alssamawati waman fee al-ardi illa man shaa Allahu thumma nufikha feehi okhra fa-itha hum qiyamun yanthuroona

آیتی

و در صور دميده شود پس هر که در آسمانها و هر که در زمين است جز آنها، که او بخواهد بيهوش مي شوند و بار ديگر در آن دميده شود ، ناگهان ازجاي بر مي خيزند و مي نگرند

خرمشاهی

و در صور دميده شود، سپس هر كس كه در آسمانها و هر كس كه در زمين است، بيهوش شود; مگر آنكه خدا خواهد; سپس بار ديگر در آن دميده شود، آنگاه ايشان [انسانه] ايستادگانى چشم به راهند.

کاویانپور

و هنگامى كه در صور دميده شود (شيپور مرگ بصدا درآيد) غير از آنكه خدا بقاى او را خواسته، هر كه در آسمانها و هر كه در زمين است همه ميميرند (و از بين ميروند) و چون بار ديگر در صور دميده شود، آن گاه همه يكسر بپا مى‏خيزند و (بصحنه محشر) مى‏نگرند.

انصاریان

و در صور دمیده می شود، پس هر که در آسمان ها و زمین است می میرد، مگر کسی را که خدا بخواهد، آن گاه بار دیگر در صور دمیده می شود، ناگاه همه آنان بر پای ایستاده [مات و مبهوت به هر سو] می نگرند [که سرانجام کارشان چه خواهد شد!]

سراج

و (نوبت اول) دميده شود در صور پس بيهوش شود (بميرد) هر كه در آسمانها و هر كه در زمين است مگر آنكس كه خواسته خدا (حيات او را) سپس دميده شود در صور بار ديگر پس ناگاه ايشان بپاى ايستاده‏اند در حاليكه مى‏نگرند

فولادوند

و در صور دميده مى‏شود، پس هر كه در آسمانها و هر كه در زمين است بيهوش درمى‏افتد، مگر كسى كه خدا بخواهد؛ سپس بار ديگر در آن دميده مى‏شود و بناگاه آنان بر پاى ايستاده مى‏نگرند.

پورجوادی

در صور كه دميده شود، آسمانيان و زمينيان بيهوش مى‏شوند مگر آنها كه خدا بخواهد و چون بار ديگر در آن دميده شود ناگهان به پا خيزند و درنگرند

حلبی

و در «صور» بدمند پس هر كه در آسمانها و هر كه در زمين است مرده افتد مگر كسى كه خدا خواهد آن گاه بار ديگر در آن دميده شود و ايشان بناگاه نگران برخيزند.

اشرفی

و دميده شود در صور پس بيهوش شود آنكه در آسمانها و آنكه در زمين است مگر آنكه خواهد خدا پس دميده شود در آن دگر بار پس آنگاه ايشان ايستاده مينگرند

خوشابر مسعود انصاري

و در «صور» دميده شود، آن گاه آسمانيان و زمينيان [همگى‏] بميرند. مگر كسى كه خداوند خواسته است. سپس دوباره در آن دميده شود. آن گاه است كه آنان ايستادگانى خواهند بود كه مى‏نگرند

مکارم

و در «صور» دمیده می‌شود، پس همه کسانی که در آسمانها و زمینند می‌میرند، مگر کسانی که خدا بخواهد؛ سپس بار دیگر در «صور» دمیده می‌شود، ناگهان همگی به پا می‌خیزند و در انتظار (حساب و جزا) هستند.

مجتبوی

و در صور دميده شود، پس هر كه در آسمانها و هر كه در زمين است بيهوش شود- بميرد- مگر آنان كه خداى خواهد، سپس بار ديگر در آن دميده شود، پس ناگهان ايستادگانى باشند كه مى‏نگرند.

مصباح زاده

و دميده شود در صور پس بيهوش شود آنكه در آسمانها و آنكه در زمين است مگر آنكه خواهد خدا پس دميده شود در آن دگر بار پس آنگاه ايشان ايستاده مينگرند

معزی

و دميده شد در صور پس بيهوش افتاده اند آنان كه در آسمانها و آنان كه در زمين اند مگر آنكه خواست خدا سپس دميده شد در آن بار ديگر ناگاه ايشانند ايستادگانى نگران

قمشه ای

و صیحه‌ای در صور (اسرافیل) بدمند تا جز آن که خدا (بقای او) خواسته دیگر هر که در آسمانها و زمین است همه یکسر مدهوش مرگ شوند، آن گاه صیحه دیگری در آن دمیده شود که ناگاه خلایق همه (از خواب مرگ) بر خیزند و نظاره (واقعه محشر) کنند.

رشاد خليفه

صور دميده خواهد شد، كه پس از آن همه در آسمان ها و زمين بيهوش مي شوند، به غير از كساني كه خدا بخواهد آنها را نجات دهد. سپس يك بار ديگر دميده خواهد شد، كه پس از آن همگي در حالي كه مي ‌نگرند، بر مي خيزند

Literal

And (it) was blown in the horn/bugle/instrument so who (was) in the skies/space and the earth/Planet Earth fainted from thunderous noise/died , except whom God willed/wanted, then (it) was blown in it another (time), so then they are getting up/standing looking .

Al-Hilali Khan

And the Trumpet will be blown, and all who are in the heavens and all who are on the earth will swoon away, except him whom Allah will. Then it will blown a second time and behold, they will be standing, looking on (waiting).

Arthur John Arberry

For the Trumpet shall be blown, and whosoever is in the heavens and whosoever is in the earth shall swoon, save whom God wills. Then it shall be blown again, and lo, they shall stand, beholding.

Asad

And [on that Day,] the trumpet [of judgment] will be sounded, and all [creatures] that are in the heavens and all that are on earth will fall down senseless, unless they be such as God wills [to exempt]. [As is evident from 27:89, the above is an allusion to the unbroken spiritual life in this world – and, therefore, happiness in the hereafter – of those who have attained to faith and have done righteous deeds. Cf. 21:103 – «the supreme awesomeness [of the Day of Resurrection] will cause them no grief».] And then it will sound again – and lo! standing [before the Seat of Judgment], they will begin to see [the truth]! [Cf. 37:19.]

Dr. Salomo Keyzer

Eene trompet zal geblazen worden, en allen die in den hemel en op aarde zijn, behalve zij, omtrent welke het Gode zal behagen, hen van het algemeene lot uit te zonderen, zullen den geest geven. Daarna zal nog eens geblazen worden, en ziet, zij zullen verrijzen en opzien.

Free Minds

And the horn will be blown, whereupon everyone in the heavens and the Earth will be struck unconscious, except those spared by God. Then it will be blown another time, whereupon they will all rise up, looking.

Hamza Roberto Piccardo

Sarà soffiato nel Corno e cadranno folgorati tutti coloro che saranno nei cieli e sulla terra, eccetto coloro che Allah vorrà. Quindi vi sarà soffiato un’altra volta e si alzeranno in piedi a guardare.

Hilali Khan

And the Trumpet will be blown, and all who are in the heavens and all who are on the earth will swoon away, except him whom Allah will. Then it will blown a second time and behold, they will be standing, looking on (waiting).

Kuliev E.

Но подуют в Рог, и тогда потеряют сознание (или умрут) те, кто на небесах, и те, кто на земле, кроме тех, кого Аллах пожелает оставить. Потом в нее подуют еще раз, и тогда они встанут и будут смотреть.

M.-N.O. Osmanov

[В День воскресения] затрубят в трубу и будут повержены [словно] молнией и те, кто на небесах, и те, кто на земле, кроме тех, кого Аллах пожелает [помиловать]. Потом протрубят еще раз, и люди [выйдут из могил] и станут, озираясь.

Mohammad Habib Shakir

And the trumpet shall be blown, so all those that are in the heavens and all those that are in the earth shall swoon, except such as Allah please; then it shall be blown again, then lo! they shall stand up awaiting.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And the trumpet is blown, and all who are in the heavens and all who are in the earth swoon away, save him whom Allah willeth. Then it is blown a second time, and behold them standing waiting!

Palmer

And the trumpet shall be blown, and those who are in the heavens and in the earth shall swoon, save whom God pleases. Then it shall be blown again, and, lo! they shall stand up and look on.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Sûra üflenmiştir; Allah’ın dilediği kimseler dışında göklerde kim var, yerde kim varsa çarpılıp yere yıkılmıştır. Sonra sûra bir daha üflenmiştir. İşte hepsi ayağa kalkmış bakıyorlar.

Qaribullah

The Horn shall be blown and all who are in heavens and earth shall swoon, except those whom Allah wills. Then, the Horn will blow again and they shall stand and gaze.

QXP

When the Trumpet will be sounded the high leaders and the masses will be stunned except those who are already walking the Divine Path. And then it will sound again, and behold, they will stand in awe seeing the Truth. (27:87), (83:6).

Reshad Khalifa

The horn will be blown, whereupon everyone in the heavens and the earth will be struck unconscious, except those who will be spared by GOD. Then it will be blown another time, whereupon they will all rise up, looking.

Rodwell

And there shall be a blast on the trumpet, and all who are in the Heavens and all who are in the Earth shall expire, save those whom God shall vouchsafe to live. Then shall there be another blast on it, and lo! arising they shall gaze around them:

Sale

The trumpet shall be sounded, and whoever are in heaven, and whoever are on earth shall expire; except those whom God shall please to exempt from the common fate. Afterwards it shall be sounded again; and behold, they shall arise and look up.

Sher Ali

And the trumpet will be blown, and all who are in the heavens and all who are in the earth will fall down in a swoon, except those whom ALLAH will be pleased to spare. Then it will be blown a second time, and lo ! they will be standing, awaiting judgment.

Unknown German

Und in die Posaune wird gestoßen, und alle, die in den Himmeln sind, und alle, die auf Erden sind, werden ohnmächtig (niederstürzen), mit Ausnahme derjenigen, die Allah will. Dann wird sie wiederum geblasen, und siehe, sie werden wartend stehen.

V. Porokhova

Раздастся трубный глас, и распростится с жизнью ■ Все сущее на небесах и на земле, ■ Помимо тех, кого Господь (в живых оставить) пожелает. ■ Потом опять раздастся глас – ■ И вот уж поднимаются они и смотрят.

Yakub Ibn Nugman

Әгәр беренче сурга өрелсә, җирдә вә күкләрдә булган һәр җан иясе үләр яки һушсыз булыр, мәгәр Аллаһ теләгән затлар үлмәсләр. Соңра икенче мәртәбә өрелгәч, һәммә кешеләр каберләреннән чыгып, безгә хәзер ни була инде дип басып торырлар.

جالندہری

اور جب صور پھونکا جائے گا تو جو لوگ آسمان میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب بےہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر وہ جس کو خدا چاہے۔ پھر دوسری دفعہ پھونکا جائے گا تو فوراً سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے

طاہرالقادری

اور صُور پھونکا جائے گا تو سب لوگ جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں بے ہوش ہو جائیں گے سوائے اُس کے جسے اللہ چاہے گا، پھر اس میں دوسرا صُور پھونکا جائے گا، سو وہ سب اچانک دیکھتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

این وب‌گاه برای کاهشِ هرزنامه‌ها از Akismet استفاده می‌کند. در موردِ نحوهٔ پردازشِ داده‌هایِ دیدگاهتان بیشتر بدانید.