سوره الزمر (39) آیه 69

قرآن، سوره الزمر (39) آیه 69

آیه پسین: سوره الزمر (39) آیه 70
آیه پیشین: سوره الزمر (39) آیه 68

عربی

وَ أَشْرَقَتِ الأَْرْضُ بِنُورِ رَبِّها وَ وُضِعَ الْكِتابُ وَ جِي‏ءَ بِالنَّبِيِّينَ وَ الشُّهَداءِ وَ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ

بدون حرکات عربی

و أشرقت الأرض بنور ربّها و وضع الكتاب و جي‏ء بالنّبيّين و الشّهداء و قضي بينهم بالحقّ و هم لا يظلمون

خوانش

Waashraqati al-ardu binoori rabbiha wawudiAAa alkitabu wajee-a bialnnabiyyeena waalshshuhada-i waqudiya baynahum bialhaqqi wahum la yuthlamoona

آیتی

و زمين به نور پروردگارش روشن شود و نامه هاي اعمال را بنهند و پيامبران و گواهان را بياورند و در ميان مردم به حق داوري شود و بر کسي ستمي نرود

خرمشاهی

و سراسر عرصه محشر به نور پروردگارش درخشان گردد و نامه اعمال در ميان نهند و پيامبران و گواهان را به ميان آورند و بين مردم به حق داورى شود و بر آنان ستم نرود.

کاویانپور

و زمين (صحراى محشر) به نور پروردگار روشن ميگردد و نامه اعمال مردم، وضع و توزيع ميشود و پيامبران و گواهان، احضار ميشوند و ميان مردم بحق و عدالت حكم صادر ميشود و كوچكترين ستمى بآنان نخواهد شد.

انصاریان

و زمین به نور پروردگارش روشن می شود، و کتاب [اعمال] را می نهند، و پیامبران و گواهان را بیاورند ومیانشان به حقّ وراستی داوری شود، وآنان مورد ستم قرار نمی گیرند؛

سراج

و روشن شود زمين (محشر) بنور پروردگارش و نهاده شود نامه اعمال (بدست راست و چپ مردم) و بيارند پيمبران و گواهان را از داورى شود ميان مردم براستى در حاليكه ايشان ستمديده نشوند

فولادوند

و زمين به نور پروردگارش روشن گردد، و كارنامه [اعمال در ميان‏] نهاده شود، و پيامبران و شاهدان را بياورند، و ميانشان به حق داورى گردد، و مورد ستم قرار نگيرند.

پورجوادی

و زمين به نور پروردگارش روشن شود و نامه اعمال را در ميان بگذارند و پيامبران و گواهان را بياورند و در ميان آنها به حق داورى شود و بر كسى ستم نخواهد شد

حلبی

و زمين به نور پروردگار خويش روشن گردد و نامه اعمال [مردمان‏] را پيش بنهند و پيامبران و گواهان را بياورند و ميان ايشان بحقّ حكم شود و ايشان را ستم نكنند.

اشرفی

و روشن شود زمين بنور پروردگارش و نهاده شود كتاب و آورده شوند پيغمبران و شهيدان و حكم شود ميانشان براستى و ايشان ستم كرده نمى‏شوند

خوشابر مسعود انصاري

و زمين به نور پروردگارش روشن گردد و نامه اعمال [در ميان‏] نهاده شود. و پيامبران و گواهان آورده مى‏شوند. و بين آنان به حقّ حكم مى‏شود و آنان ستم نبينند

مکارم

و زمین (در آن روز) به نور پروردگارش روشن می‌شود، و نامه‌های اعمال را پیش می‌نهند و پیامبران و گواهان را حاضر می‌سازند، و میان آنها بحق داوری می‌شود و به آنان ستم نخواهد شد!

مجتبوی

و [در آن روز] زمين به نور خداوند خود روشن شود و نامه [هاى اعمال‏] را پيش نهند و پيامبران و گواهان را بياورند و ميان ايشان- آدميان- براستى و درستى داورى شود و بر آنان ستم نرود.

مصباح زاده

و روشن شود زمين بنور پروردگارش و نهاده شود كتاب و آورده شوند پيغمبران و شهيدان و حكم شود ميانشان براستى و ايشان ستم كرده نمى‏شوند

معزی

و درخشيد زمين به نور پروردگار خويش و گذارده شد كتاب و آورده شدند پيغمبران و گواهان و داورى شد ميان آنان به حقّ و ايشان ستم نشوند

قمشه ای

و زمین (محشر) به نور پروردگار خود روشن گردد و نامه (اعمال خلق در پیشگاه عدل حق) نهاده شود و انبیاء و شهداء (بر گواهی) احضار شوند و میان خلق به حق حکم شود و به هیچ کس ابدا ظلمی نخواهد شد.

رشاد خليفه

سپس زمين با نور پروردگارش روشن خواهد شد. پرونده اعلام مي شود و پيامبران و شاهدان جلو آورده خواهند شد. سپس درباره هر كسي منصفانه قضاوت خواهد شد، بدون كوچك‌ ترين بي عدالتي.

Literal

And the earth/Planet Earth brightened/shined with/from its Lord’s light, and The Book/judgment/record was put/laid , and came with the prophets and the witnesses/testifiers/those killed in God’s sake (martyrs), and was passed judgment between them with the truth , and they are not being caused injustice to/oppressed.

Al-Hilali Khan

And the earth will shine with the light of its Lord (Allah, when He will come to judge among men) and the Book will be placed (open) and the Prophets and the witnesses will be brought forward, and it will be judged between them with truth, and they will not be wronged.

Arthur John Arberry

And the earth shall shine with the light of its Lord, and the Book shall be set in place, and the Prophets and witnesses shall be brought, and justly the issue be decided between them, and they not wronged.

Asad

And the earth will shine bright with her Sustainer’s light. [I.e., with a clear revelation of His will. See also 14:48, where it is stated that on Resurrection Day «the earth shall be changed into another earth, as shall be the heavens». A further allusion to this transformation (and not annihilation) of the universe is found in 20:105 – 107.] And the record [of everyone’s deeds] will be laid bare, [Cf. 17:13-14 (and the corresponding note): also 18:49.] and all the prophets will be brought forward, and all [other] witnesses; [See 4:41 and the corresponding note. Accordingly, the above phrase may well have the meaning of «all the prophets as witnesses», i.e., for or against those to whom they conveyed God’s message. In all probability, however, the term shuhada (or ashhad in 40:51) signifies here – as its singular shahid obviously does in 50:21 – man’s newly-awakened consciousness, which will compel him to bear witness against himself on Judgment Day (cf. 6:130, 17:14, 24:24, 36:65, 41:20 ff.).] and judgment will be passed on them all in justice. And they will not be wronged,

Dr. Salomo Keyzer

En de aarde zal schitteren door het licht van haren Heer, en het boek zal opengelegd worden, en de profeten en martelaren zullen als getuige worden gebracht; en er zal met waarheid tusschen hen worden geoordeeld; en zij zullen niet onrechtvaardig behandeld worden.

Free Minds

And the Earth will shine with the light of its Lord, and the record will be placed, and the prophets and the witnesses will be brought forth; and it will then be judged between them with truth, and they will not be wronged.

Hamza Roberto Piccardo

La terra risplenderà della luce del suo Signore, sarà aperto il Registro e saranno condotti i profeti e i testimoni. Saranno giudicati con equità e nessuno subirà un torto.

Hilali Khan

And the earth will shine with the light of its Lord (Allah, when He will come to judge among men) and the Book will be placed (open) and the Prophets and the witnesses will be brought forward, and it will be judged between them with truth, and they will not be wronged.

Kuliev E.

Земля озарится светом своего Господа. Будет положено Писание, и
будут приведены пророки и свидетели. Их рассудят истинно, и с ними не поступят несправедливо.

M.-N.O. Osmanov

Озарится земля светом Господа своего, и будет выставлена книга [деяний], приведены пророки и свидетели, и над [грешниками] свершится правый суд. И не поступят с ними несправедливо.

Mohammad Habib Shakir

And the earth shall beam with the light of its Lord, and the Book shall be laid down, and the prophets and the witnesses shall be brought up, and judgment shall be given between them with justice, and they shall not be dealt with unjustly.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And the earth shineth with the light of her Lord, and the Book is set up, and the prophets and the witnesses are brought, and it is judged between them with truth, and they are not wronged.

Palmer

And the earth shall beam with the light of its Lord, and the Book shall be set forth, and the prophets and martyrs shall be brought; and it shall be decreed between them in truth, and they shall not be wronged!

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Yeryüzü, Rabbinin nuruyla parıldamış, Kitap ortaya konmuş, peygamberler, tanıklar getirilip aralarında hakla hüküm verilmiştir. Onlar asla haksızlığa uğratılmazlar.

Qaribullah

The earth will shine with the Light of its Lord, and the Book (of deeds) will be set (in place). The Prophets and witnesses shall be brought and the matter will be justly decided between them, and they will not be wronged.

QXP

And the earth will shine bright with the Light of its Lord. And all matters will be seen in the Light of the Book that clearly expounds all things. And the roadmap that the Messengers had come to point out, and the believers kept witnessing to their Truth, will help Justice prevail. And no one shall be wronged.

Reshad Khalifa

Then the earth will shine with the light of its Lord. The record will be proclaimed, and the prophets and the witnesses will be brought forth. Everyone will then be judged equitably, without the least injustice.

Rodwell

And the earth shall shine with the light of her Lord, and the Book shall be set, and the prophets shall be brought up, and the witnesses; and judgment shall be given between them with equity; and none shall be wronged:

Sale

And the earth shall shine by the light of its Lord: And the book shall be laid open, and the prophets and the martyrs shall be brought as witnesses; and judgement shall be given between them with truth, and they shall not be treated unjustly.

Sher Ali

And the earth will shine with the light of her Lord, and the Book will be laid open before them, and the Prophets and the witnesses will be brought, and judgment will be given between them with justice, and they will not be wronged.

Unknown German

Und die Erde wird leuchten im Lichte ihres Herrn, und das Buch wird vorgelegt, und die Propheten und die Zeugen werden herbeigebracht; und es wird zwischen ihnen gerichtet werden nach Gerechtigkeit, und kein Unrecht sollen sie erleiden.

V. Porokhova

Земля зальется Божьим светом, ■ Раскрыта Книга (записи добра и зла), ■ Пророки и свидетели предстанут, ■ И будет вынесен достойный приговор, ■ И праведно рассудятся они – ■ Обиженным никто не будет.

Yakub Ibn Nugman

Хөкем көнендә Раббымның нуры белән мәхшәр җире яктырыр, вә гамәл дәфтәрләре кешеләрнең алларына куелыр, һәм пәйгамбәрләр шәһитләр китерерләр, вә кешеләр арасында гаделлек белән хөкем тәмам булыр, вә аларга гөнаһларын арттырып яки сәвабларын киметеп золым ителмәс.

جالندہری

اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے جگمگا اُٹھے گی اور (اعمال کی) کتاب (کھول کر) رکھ دی جائے گی اور پیغمبر اور (اور) گواہ حاضر کئے جائیں گے اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور بےانصافی نہیں کی جائے گی

طاہرالقادری

اور زمینِ (محشر) اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی اور (ہر ایک کے اعمال کی) کتاب رکھ دی جائے گی اور انبیاء کو اور گواہوں کو لایا جائے گا اور لوگوں کے درمیان حق و انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور اُن پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

این وب‌گاه برای کاهشِ هرزنامه‌ها از Akismet استفاده می‌کند. در موردِ نحوهٔ پردازشِ داده‌هایِ دیدگاهتان بیشتر بدانید.