سوره غافر (40) آیه 34

قرآن، سوره غافر (40) آیه 34

آیه پسین: سوره غافر (40) آیه 35
آیه پیشین: سوره غافر (40) آیه 33

عربی

وَ لَقَدْ جاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّناتِ فَما زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولاً كَذلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتابٌ

بدون حرکات عربی

و لقد جاءكم يوسف من قبل بالبيّنات فما زلتم في شكّ ممّا جاءكم به حتّى إذا هلك قلتم لن يبعث اللّه من بعده رسولا كذلك يضلّ اللّه من هو مسرف مرتاب

خوانش

Walaqad jaakum yoosufu min qablu bialbayyinati fama ziltum fee shakkin mimma jaakum bihi hatta itha halaka qultum lan yabAAatha Allahu min baAAdihi rasoolan kathalika yudillu Allahu man huwa musrifun murtabun

آیتی

يوسف پيش از اين با دلايل روشن بر شما مبعوث شد و شما از آنچه آورده بود، همچنان در شک مي بوديد چون يوسف بمرد گفتيد : خدا پس از او ديگرپيامبري نخواهد فرستاد خدا گزافکار شک آورنده را اين گونه گمراه مي سازد ،

خرمشاهی

و پيشتر يوسف [پيامبر] براى شما معجزاتى آورد و همچنان از آنچه برايتان آورده بود در شك بوديد، تا آنكه چون درگذشت، گفتيد خداوند هرگز پس از او پيامبرى برنخواهد انگيخت، بدينسان خداوند كسى را كه گزافكار شك گراست بيراه مى دارد.

کاویانپور

در حقيقت يوسف پيامبر با حجت و دلايل آشكار براى هدايت شما آمد و شما همواره از آياتى كه براى هدايت شما آمده بود در شك و ترديد بوديد تا آنكه يوسف از دنيا رفت. گفتيد: خدا پيامبرى بعد از يوسف نخواهد فرستاد. بدينسان خدا مردم تجاوزگر و شكاك را در گمراهى و ضلالت رها مى‏سازد.

انصاریان

بی تردید یوسف پیش از این دلایل روشنی برای شما آورد، ولی شما همواره نسبت به آنچه که آورده بود در تردید بودید، تا زمانی که از دنیا رفت، [پس از مرگ او] گفتید: خدا هرگز بعد از او پیامبری مبعوث نخواهد کرد، این گونه خدا هر اسراف کار تردید کننده ای را گمراه می کند.

سراج

و بعزتم سوگند كه آمد بسوى شما يوسف پيش از موسى با معجزه‏هاى روشن و همواره شما در گمان بوديد از آنچه آورده بود به سوى شما تا آنگه كه او درگذشت گفتيد هرگز بر نخواهد انگيخت خدا را از پس وى پيمبرى بدينسان گمراه مى‏كند خدا (بعنوان مجازات) كسى را كه او از حد گذرنده و شك آورنده است

فولادوند

و به يقين، يوسف پيش از اين، دلايل آشكار براى شما آورد، و از آنچه براى شما آورد همواره در ترديد بوديد تا وقتى كه از دنيا رفت، گفتيد: «خدا بعد از او هرگز فرستاده‏اى را برنخواهد انگيخت.» اين گونه، خدا هر كه را افراطگر شكّاك است، بى راه مى‏گذارد.

پورجوادی

يوسف پيش از اين با دلايل روشن بر شما مبعوث شد و شما از آنچه آورده بود پيوسته در شك بوديد تا زمانى كه از دنيا رفت، گفتيد: «خداوند پس از او رسول ديگرى را نخواهد فرستاد»، خداوند اسرافكار شكاك را اينگونه گمراه مى‏سازد.

حلبی

و بيقين پيش از اين يوسف با معجزات به سوى شما آمد، و شما همواره از آنچه برايتان آورد در شك بوديد تا وقتى كه او مرد، گفتيد: خدا هرگز پس از وى پيامبرى نفرستد خدا اينچنين گمراه مى‏كند آن را كه گزاف‏كار گمانمند باشد

اشرفی

و بتحقيق آمد شما را يوسف از پيش با بينه‏ها پس پيوسته بوديد در شكى از آنچه آمد شما را با آن تا چون هلاك شد گفتيد هرگز برنيانگيزد خدا از بعد او رسولى همچنين اضلال ميكند خدا آنرا كه او است اسراف كننده شك آورنده

خوشابر مسعود انصاري

و به راستى يوسف پيش از اين با نشانه‏ها به نزد شما آمده بود. پس همواره از آنچه آن را برايتان آورده بود، در شكّ بوديد. تا چون مرد، گفتيد: خداوند پس از او [هيچ‏] رسولى را نمى‏فرستد. خداوند بدينسان كسى را كه زياده روى شك آورنده است، بيراه مى‏گذارد

مکارم

پیش از این یوسف دلایل روشن برای شما آورد، ولی شما همچنان در آنچه او برای شما آورده بود تردید داشتید؛ تا زمانی که از دنیا رفت، گفتید: هرگز خداوند بعد از او پیامبری مبعوث نخواهد کرد! این گونه خداوند هر اسرافکار تردیدکننده‌ای را گمراه می‌سازد!

مجتبوی

و هر آينه يوسف پيش از اين با حجتهاى روشن نزد شما آمد، پس پيوسته از آنچه شما را آورده بود در شك بوديد، تا چون درگذشت، گفتيد كه خدا پس از او هرگز پيامبرى نخواهد فرستاد. اينچنين خدا هر گزافكار و شك‏دارنده‏اى را گمراه مى‏كند،

مصباح زاده

و بتحقيق آمد شما را يوسف از پيش با بينه‏ها پس پيوسته بوديد در شكى از آنچه آمد شما را با آن تا چون هلاك شد گفتيد هرگز بر نيانگيزد خدا از بعد او رسولى همچنين اضلال ميكند خدا آنرا كه او است اسراف كننده شك آورنده

معزی

و هر آينه بيامدتان يوسف پيش از اين به نشانيها پس مانديد پيوسته در شكّى از آنچه بياوردتان تا گاهى كه مرد گفتيد هرگز نيانگيزد خدا پس از وى پيمبرى بدينسان گمراه كند خدا هر كه را او است فزونى خواه شك آورنده

قمشه ای

و از این پیش یوسف (کنعان) به سوی شما (مصریان) با معجزات و ادلّه روشن (به رسالت) آمد و دایم از آیاتی که برای شما آورد در شک و ریب بماندید تا آنکه یوسف از دنیا برفت، گفتید که دیگر خدا پس از یوسف هرگز رسولی نمی‌فرستد. بلی این چنین خدا مردم مسرف (ستمگری) را که (در آیات خدا و معجزات رسل) در شک و ریبند به گمراهی و خذلان خود وا می‌گذارد.

رشاد خليفه

پيش از آن هم يوسف با آياتي روشن نزد شما آمده بود، اما شما به شك خود نسبت به پيام او ادامه داديد. سپس، هنگامي كه او مرد، شما گفتيد: خدا پس از او رسول ديگري نخواهد فرستاد. (او آخرين رسول بود)! خدا اين چنين کساني را که از حد تجاوز مي کنند و مرددند، به گمراهي مي فرستد.

Literal

And Joseph had come to you from before with the evidences, so you are still continuing in doubt/suspicion from what he came to you with it, until when he perished/died, you said: ‹God will never/not send from after him a messenger.› as/like that God misguides whom He is (a) waster/extravagator , doubtful/suspicious.

Al-Hilali Khan

And indeed Yoosuf (Joseph) did come to you, in times gone by, with clear signs, but you ceased not to doubt in that which he did bring to you, till when he died you said: «No Messenger will Allah send after him.» Thus Allah leaves astray him who is a Musrif (a polytheist, oppressor, a criminal, sinner who commit great sins) and a Murtab (one who doubts Allahs Warning and His Oneness).

Arthur John Arberry

Joseph brought you the clear signs before, yet you continued in doubt concerning that he brought you until, when he perished, you said, «God will never send forth a Messenger after him.» Even, so God leads astray the prodigal and the doubter.›

Asad

«And [remember:] it was to you that Joseph came aforetime with all evidence of the truth; but you never ceased to throw doubt on all [the messages] that he brought you – so much so that when he died, you said, `Never will God send any apostle [even] after him!› [Thus not only refusing to acknowledge Joseph’s prophethood, but also denying the possibility of any prophet being sent by God (Zamakhshari). It would seem that Joseph had been accepted in Egypt as a prophet only by the ruling class, the Hyksos, who were of Arab origin, spoke a language closely related to Hebrew (cf. 12:43), and were, therefore, emotionally and culturally predisposed towards the spirit of Joseph’s mission, while the rest of the population was and remained hostile to the faith preached by him.] «In this way God lets go astray such as waste their own selves by throwing suspicion [on His revelations] –

Dr. Salomo Keyzer

Jozef kwam, vr Mozes, met duidelijke teekens tot u, maar gij hieldt niet op te twijfelen omtrent den godsdienst, dien hij u predikte, tot gij zeidet, toen hij stierf: God zal
op geenerlei wijze een anderen profeet na hem zenden. Zoo deed God dengeen dwalen, die een zondaar en een twijfelaar is.

Free Minds

"And Joseph had come to you before with proofs, but you remained in doubt regarding what he came to you with, until when he died, you said: "God will not send any messenger after him." It is such that God sends astray he who is a transgressor, doubter."

Hamza Roberto Piccardo

Già in precedenza Giuseppe vi recò prove evidenti, ma non smetteste di dubitare di quello che vi aveva portato. Quando poi morì diceste: «Dopo di lui Allah non susciterà un altro inviato». Allah allontana così l’iniquo e il dubbioso.

Hilali Khan

And indeed Yoosuf (Joseph) did come to you, in times gone by, with clear signs, but you ceased not to doubt in that which he did bring to you, till when he died you said: "No Messenger will Allah send after him." Thus Allah leaves astray him who is a Musrif (a polytheist, oppressor, a criminal, sinner who commit great sins) and a Murtab (one who doubts Allahs Warning and His Oneness).

Kuliev E.

Прежде к вам явился с ясными знамениями Йусуф (Иосиф), но вы до сих пор сомневаетесь в том, что он вам принес. Когда же он умер, вы сказали: «Аллах не отправит посланника после него». Так Аллах вводит в заблуждение того, кто преступает границы дозволенного и сомневается».

M.-N.O. Osmanov

Прежде явился к вам Йусуф с ясными знамениями, но вы непрестанно подвергали сомнению то, с чем он к вам явился, Когда же он скончался, вы заявили: «Нет, после него Аллах не пошлет посланника». Так Аллах вводит в заблуждение нарушающего дозволенное, сомневающегося.

Mohammad Habib Shakir

And certainly Yusuf came to you before with clear arguments, but you ever remained in doubt as to what he brought; until when he died, you said: Allah will never raise a messenger after him. Thus does Allah cause him to err who is extravagant, a doubter

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And verily Joseph brought you of old clear proofs, yet ye ceased not to be in doubt concerning what he brought you till, when he died, ye said: Allah will not send any messenger after him. Thus Allah deceiveth him who is a prodigal, a doubter.

Palmer

‹And Joseph came to you before with manifest signs, but ye ceased not to doubt concerning what he brought you, until, when he perished, ye said, «God will not send after him an apostle;» thus does God lead astray him who is extravagant, a doubter.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Yemin olsun, daha önce Yûsuf da size açık-seçik mesajlar getirmişti de onun size getirdikleri hakkında hep kuşku duymuştunuz. Daha sonra o ölünce de şöyle demiştiniz: «Allah ondan sonra bir daha asla resul göndermez.» Allah, sınır tanımaz kuşkucuları işte böyle saptırır.

Qaribullah

Before this, Joseph brought you clear signs, but you continued to be doubtful of that which he brought. When he passed away you said: «Allah will never send another Messenger after him.» As such Allah leads astray the sinner, the doubter.

QXP

And it was to you that Joseph had come with all evidence of the Truth. But, you incessantly cast suspicion on what he had brought. And when he died, you said, ‹Never will Allah send a Messenger after him (among you, the Israelites). Thus Allah’s Law lets go astray a waster of ‹Self› – doubter, given to suspicion.

Reshad Khalifa

Joseph had come to you before that with clear revelations, but you continued to doubt his message. Then, when he died you said, «GOD will not send any other messenger after him. (He was the last messenger)!» GOD thus sends astray those who are transgressors, doubtful.

Rodwell

Moreover, Joseph had come to you before with clear tokens, but ye ceased not to doubt of the message with which he came to you, until when he died, ye said, ‹God will by no means raise up an apostle after him.› » Thus God misleadeth him who is the transgressor, the doubter.

Sale

Joseph came unto you, before Moses, with evident signs; but ye ceased not to doubt of the religion which he preached unto you, until, when he died, ye said, God will by no means send another Apostle, after him. Thus doth God cause him to err, who is a transgressor, and a sceptic.

Sher Ali

And Joseph, indeed, came to you before with clear proofs, but you ceased not to be in doubt concerning that which he came to you till, when he died, you said, `ALLAH will never raise a Messenger after him.› Thus does ALLAH adjudge as having gone astray every transgressor, doubter –

Unknown German

Und Joseph kam ja vordem zu euch n mit deutlichen Beweisen, jedoch ihr hörtet nicht auf, im Zweifel zu sein über das, womit er zu euch kam, bis ihr dann, als er starb, sprachet: «Allah wird nimmermehr einen Gesandten erstehen lassen nach ihm.» Also erklärt Allah jene zu Irrenden, die maßlos (und) Zweifler sind –

V. Porokhova

А ведь до этого Йусуф к вам с ясными знаменьями пришел, ■ Но вы не прекращали сомневаться в том, ■ Что он принёс вам. ■ Когда он умер, вы сказали: ■ «После него посланника Аллах (нам) больше не пошлет». ■ Так оставляет Бог блуждать (в грехах) ■ Того, кто весь в сомнениях и преступает ■ (Пределы, установленные Им).

Yakub Ibn Nugman

Сездән элек, ягъни Мусадан элек могьҗизалар белән Йусүф пәйгамбәр килде, ләкин сез аның китергән хак могъҗизаларыннан даим шикләнүче булдыгыз, ул үлгәч, хатта Йусүфтан соң Аллаһ пәйгамбәр җибәрмәс, дидегез. Сезне адаштырган кеби, Аллаһ ачык дәлилләрне күрә торып аны инкяр итүчене вә чиктән үтүчене хак юлдан адаштырыр.

جالندہری

اور پہلے یوسف بھی تمہارے پاس نشانیاں لے کر آئے تھے تو جو وہ لائے تھے اس سے تم ہمیشہ شک ہی میں رہے۔ یہاں تک کہ جب وہ فوت ہوگئے تو تم کہنے لگے کہ خدا اس کے بعد کبھی کوئی پیغمبر نہیں بھیجے گا۔ اسی طرح خدا اس شخص کو گمراہ کر دیتا ہے جو حد سے نکل جانے والا اور شک کرنے والا ہو

طاہرالقادری

اور (اے اہلِ مصر!) بے شک تمہارے پاس اس سے پہلے یوسف (علیہ السلام) واضح نشانیوں کے ساتھ آچکے اور تم ہمیشہ ان (نشانیوں) کے بارے میں شک میں (پڑے) رہے جو وہ تمہارے پاس لائے تھے، یہاں تک کہ جب وہ وفات پا گئے تو تم کہنے لگے کہ اب اللہ ان کے بعد ہرگز کسی رسول کو نہیں بھیجے گا۔ اسی طرح اللہ اس شخص کو گمراہ ٹھہرا دیتا ہے جو حد سے گزرنے والا شک کرنے والا ہو،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.