سوره غافر (40) آیه 35

قرآن، سوره غافر (40) آیه 35

آیه پسین: سوره غافر (40) آیه 36
آیه پیشین: سوره غافر (40) آیه 34

عربی

الَّذِينَ يُجادِلُونَ فِي آياتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطانٍ أَتاهُمْ كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ وَ عِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ

بدون حرکات عربی

الّذين يجادلون في آيات اللّه بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند اللّه و عند الّذين آمنوا كذلك يطبع اللّه على كلّ قلب متكبّر جبّار

خوانش

Allatheena yujadiloona fee ayati Allahi bighayri sultanin atahum kabura maqtan AAinda Allahi waAAinda allatheena amanoo kathalika yatbaAAu Allahu AAala kulli qalbi mutakabbirin jabbarin

آیتی

کساني که بي هيچ حجتي که در دست داشته باشند در آيات خدا جدال مي کنند، کار آنان نزد خدا و مؤمنان سخت ناپسند است خدا بر دل هر متکبر جباري اينچنين مهر مي نهد

خرمشاهی

كسانى كه در آيات الهى بدون حجتى كه برايشان آمده باشد، مجادله مى كنند، [كارشان] نزد خداوند و نزد مؤمنان بس ناپسند است; بدينسان خداوند بر هر قلب متكبر زورگويى مهر مى نهد.

کاویانپور

آن كسانى كه بدون هيچ دليل و برهانى كه براى آنها آمده باشد، درباره آيات خدا مجادله و مناقشه مى‏كنند. اين جدال در پيشگاه خدا و نزد كسانى كه به خدا ايمان آورده‏اند، گناه و دشمنى بزرگيست و بدينسان خدا بر دل هر مستكبر زورگو مهر شقاوت ميزند.

انصاریان

کسانی که در آیات خدا بی آنکه دلیلی برای آنان آمده باشد، می ادله و ستیزه می کنند [این عمل زشتشان] نزد خدا و نزد اهل ایمان مایه دشمنی بزرگ است؛ این گونه خدا بر دل هر گردنکش زورگویی، مُهر [تیره بختی] می نهد

سراج

آنانكه جدال مى‏كنند در (ابطال) آيه‏هاى خدا بدون آنكه برهانى آمده باشد به سويشان آن جدال بزرگ است از نظر دشمنى نزد خدا و نزد آنانكه ايمان آورده‏اند بدينسان مهر مى‏نهد خدا بر هر دل متكبرى كه سر كشد از فرمانبردارى خود

فولادوند

كسانى كه در باره آيات خدا -بدون حجتى كه براى آنان آمده باشد- مجادله مى‏كنند، [اين ستيزه‏] در نزد خدا و نزد كسانى كه ايمان آورده‏اند [مايه‏] عداوت بزرگى است. اين گونه، خدا بر دل هر متكبر و زورگويى مُهر مى‏نهد.

پورجوادی

آنان كه بدون دليل در آيات خدا جدل مى‏كنند، كارشان نزد خدا و مؤمنان سخت ناپسند است، خداوند اينگونه بر دل متكبران جبّار مهر مى‏نهد.

حلبی

آنان كه بدون دليل در آياتى كه خدا بر ايشان فرستاده جدال مى‏كنند، [اين جدال‏] به دشمنى نزد خدا و كسانى كه ايمان آوردند بزرگ است. اينچنين مهر نهد خدا بر هر دل متكبّر گردنكشى.

اشرفی

آنان كه مجادله مى‏كنند در آيت‏هاى خدا بدون حجتى كه آمد ايشانرا بزرگ است آن از حيث دشمنى نزد خدا و نزد آنان كه گرويدند همچنين مهر مى‏نهد خدا بر هر دل سركش و جفا كارى

خوشابر مسعود انصاري

كسانى كه بى هيچ حجّتى كه [از سوى خداوند] برايشان آمده باشد، مجادله مى‏كنند. [اين مجادله آنان‏] در نزد خداوند و نزد مؤمنان بس ناپسند است. خداوند بر هر دل متكبر سركشى بدينسان مهر مى‏نهد

مکارم

همانها که در آیات خدا بی‌آنکه دلیلی برایشان آمده باشد به مجادله برمی‌خیزند؛ (این کارشان) خشم عظیمی نزد خداوند و نزد آنان که ایمان آورده‌اند به بار می‌آورد؛ این گونه خداوند بر دل هر متکبّر جبّاری مُهر می‌نهد!»

مجتبوی

آنان كه در باره آيات خدا بى‏آنكه حجتى بديشان آمده باشد ستيزه و جدل مى‏كنند، [اين‏] به نزد خدا و نزد كسانى كه ايمان آورده‏اند دشمنى بزرگى است، و اين گونه خداى بر دل هر گردنكش خودكامه‏اى مُهر مى‏نهد.

مصباح زاده

آنان كه مجادله مى‏كنند در آيت‏هاى خدا بدون حجتى كه آمد ايشان را بزرگ است آن از حيث دشمنى نزد خدا و نزد آنان كه گرويدند همچنين مهر مى‏نهد خدا بر هر دل سركش و جفاكارى

معزی

آنان كه مى ستيزند در آيتهاى خدا بى فرمانروائيى كه دهدشان بزرگ كينورزى است نزد خدا و نزد آنان كه ايمان آوردند چنين مهر نهد خدا بر هر دل برترى جوى گردن فراز

قمشه ای

آنان که در آیات خدا بی‌هیچ حجت و برهان به جدال و انکار برمی‌خیزند این کار، سخت خدا (و رسول) و اهل ایمان را به خشم و غضب آرد. بلی این گونه خدا بر دل هر متکبر خود کامه‌ای مهر (شقاوت) می‌زند (که با سعادت خود دشمن می‌شود).

رشاد خليفه

آنها بدون هيچ پايه و اساسي، عليه آيات خدا مجادله مي كنند. اين خصوصيتي است كه خدا و ايمان آورندگان از آن نفرت دارند. خدا اين چنين بر قلب هر متكبر مستبدي مهر مي زند.

Literal

Those who argue/dispute in God’s evidences/verses/signs without a proof/evidence (that) came to them, abhorrence/hatred became big at God, and at those who believed, as/like that God stamps/seals on every/each arrogant tyrant/merciless heart/mind .

Al-Hilali Khan

Those who dispute about the Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.) of Allah, without any authority that has come to them, it is greatly hateful and disgusting to Allah and to those who believe. Thus does Allah seal up the heart of every arrogant, tyrant. (So they cannot guide themselves to the Right Path).

Arthur John Arberry

(Those who dispute concerning the signs of God, without any authority come to them, very hateful is that in the sight of God and the believers; ‹so God sets a seal on every heart proud›, arrogant.)

Asad

such as would call God’s messages in question without having any evidence therefor: [Lit., «without any authority [or «evidence»] having come to them»: i.e., without having any cogent evidence that would support their «denial» of the fact of revelation. The verb jadala primarily denotes «he argued»; followed by the particle fi («with regard to» or «about») it has the meaning of «contesting» the truth of something, or «calling it in question».] [a sin] exceedingly loathsome in the sight of God and of those who have attained to faith. It is in this way that God sets a seal on every arrogant, self-exalting heart.» [Lit., «on the heart of every arrogant, self-exalting [person]». For an explanation of God’s «sealing» an inveterate sinner’s heart, see note on 2:7.]

Dr. Salomo Keyzer

Zij, die Gods teekenen betwisten, zonder dat er een bewijs tot hen is gekomen, zijn in groote verachting bij God en bij hen die gelooven; zoo verzegelt God ieder trotsch en werbarstig hart.

Free Minds

Those who dispute about God’s signs without any authority that has come to them, it is greatly abhorred with God and with those who believe. God thus seals the hearts of every arrogant tyrant.

Hamza Roberto Piccardo

Coloro che polemizzano sui segni di Allah, senza aver ricevuto nessuna autorità [per farlo], suscitano l’avversione di Allah e dei credenti. In tal modo Allah pone un suggello sul cuore di ogni orgoglioso tiranno».

Hilali Khan

Those who dispute about the Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.) of Allah, without any authority that has come to them, it is greatly hateful and disgusting to Allah and to those who believe. Thus does Allah seal up the heart of every arrogant, tyrant. (So they cannot guide themselves to the Right Path).

Kuliev E.

Препирательство тех, кото
рые оспаривают знамения Аллаха безо всякого довода, явившегося к ним, весьма ненавистно Аллаху и верующим. Так Аллах накладывает печать на сердце каждого возгордившегося тирана.

M.-N.O. Osmanov

Те, которые спорят о знамениях Аллаха безо всякого довода, дарованного им, ненавистны Аллаху и уверовавшим. Так Аллах налагает печать на сердце каждого гордеца, притеснителя».

Mohammad Habib Shakir

Those who dispute concerning the communications of Allah without any authority that He has given them; greatly hated is it by Allah and by-those who believe. Thus does Allah set a seal over the heart of every proud, haughty one.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Those who wrangle concerning the revelations of Allah without any warrant that hath come unto them, it is greatly hateful in the sight of Allah and in the sight of those who believe. Thus doth Allah print on every arrogant, disdainful heart.

Palmer

‹Those who wrangle concerning the signs of God without authority having come to them are greatly hated by God and by those who believe; thus does God set a stamp upon the heart of every tyrant too big with pride!›

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Kendilerine gelmiş bir kanıt olmaksızın Allah’ın ayetleri hakkında mücadele edenlerin durumu, hem Allah katında hem de inananların katında büyük bir öfke konusu olmuştur. Allah, tüm zorba, kibirli kalpler üzerine işte böyle mühür basıyor.

Qaribullah

Those who dispute the signs of Allah without any authority having reached them are very hateful before Allah and the believers. As such Allah sets a seal on every heart that is proud and arrogant.

QXP

Such who keep opposing Allah’s Messages without any authority that ever came unto them (40:56). Strongly disapproved is this attitude in the Court of Allah and in the sight of the believers. Thus Allah’s Law sets a seal on every arrogant megalomaniac heart.»

Reshad Khalifa

They argue against GOD’s revelations, without any basis. This is a trait that is most abhorred by GOD and by those who believe. GOD thus seals the hearts of every arrogant tyrant.

Rodwell

They who gainsay the signs of God without authority having come to them, are greatly hated by God and by those who believe. Thus God sealeth up every proud, contumacious heart.

Sale

They who dispute against the signs of God, without any authority which hath come unto them, are in great abomination with God, and with those who believe. Thus doth God seal up every proud and stubborn heart.

Sher Ali

Those who dispute concerning the Signs of ALLAH without any authority having come to them from ALLAH. Grievously hateful is this in the Sight of ALLAH and in the sight of those who believe. Thus does ALLAH set a seal upon the heart of every arrogant, haughty person.

Unknown German

Solche, die über die Zeichen Allahs streiten, ohne daß irgendeine Ermächtigung zu ihnen kam. Schmerzhaft hassenswert ist das vor Allah und vor jenen, die gläubig sind. Also versiegelt Allah das Herz eines jeden Hoffärtigen, Stolzen.

V. Porokhova

Кто о знамениях Господних спорит ■ Без власти, что дана ему, – ■ К тем ненависть великую питают ■ И Сам Аллах, и кто уверовал (в Него). ■ Так наложил печать Аллах ■ На сердце каждого надменного упрямца, ■ Кто преступил (дозволенное Им).

Yakub Ibn Nugman

Кулларында Аллаһудан килгән бернинди дәлилләре булмаган көйгә Аллаһ хакында яки Аның аятьләре хакында низагълашалар, ягъни хакны инкяр итеп, батылны яклап тартышалар, аларның бу эшләре Аллаһ каршында да мөэминнәр каршында да олугъ гөнаһтыр. Әнә шулай Аллаһ хакны инкяр итеп батылны яклап җәбер итүче һәр тәкәббернең күңеленә мөһер басадыр, туры юлны тапмасын өчен.

جالندہری

جو لوگ بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی دلیل آئی ہو خدا کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں۔ خدا کے نزدیک اور مومنوں کے نزدیک یہ جھگڑا سخت ناپسند ہے۔ اسی طرح خدا ہر متکبر سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے

طاہرالقادری

جو لوگ اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو، (یہ جھگڑا کرنا) اللہ کے نزدیک اور ایمان والوں کے نزدیک سخت بیزاری (کی بات) ہے، اسی طرح اللہ ہر ایک مغرور (اور) سر کش کے دل پر مُہر لگا دیتا ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.