سوره غافر (40) آیه 50

قرآن، سوره غافر (40) آیه 50

آیه پسین: سوره غافر (40) آیه 51
آیه پیشین: سوره غافر (40) آیه 49

عربی

قالُوا أَ وَ لَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّناتِ قالُوا بَلى قالُوا فَادْعُوا وَ ما دُعاءُ الْكافِرِينَ إِلاَّ فِي ضَلالٍ

بدون حرکات عربی

قالوا أ و لم تك تأتيكم رسلكم بالبيّنات قالوا بلى قالوا فادعوا و ما دعاء الكافرين إلاّ في ضلال

خوانش

Qaloo awa lam taku ta/teekum rusulukum bialbayyinati qaloo bala qaloo faodAAoo wama duAAao alkafireena illa fee dalalin

آیتی

مي گويند : آيا پيامبرانتان با دلايل روشن نزد شما نيامده بودند ؟ مي ، گويند : بلي مي گويند : پس دعا کنيد و دعاي کافران جز آنکه تباه شود هيچ نخواهد بود

خرمشاهی

گويند آيا پيامبرانتان معجزاتى برايتان نمى آوردند؟ گويند چرا. [نگهبانان] گويند پس دعا كنيد، و دعاى كافران جز در تباهى نيست.

کاویانپور

مأمورين ميگويند: مگر پيامبران با حجتى آشكار براى هدايت شما نيامدند؟ دوزخيان پاسخ مى‏دهند: آرى آمدند (ولى ما از آنان پيروى نكرديم) مأمورين دوزخ ميگويند: پس هر چه ميخواهيد دعا كنيد كه دعاى كافران جز گمراهى و ضلالت نخواهد بود (و عذر ستمكاران هرگز پذيرفته نميشود).

انصاریان

[نگهبانان] می گویند: آیا پیامبرانتان دلایل روشن برای شما نیاوردند؟ می گویند: چرا آوردند. می گویند: پس [هر اندازه که می خواهید خدا را] بخوانید، ولی دعای کافران جز در بیراهه و گمراهی نیست.

سراج

نگهبانان دوزخ گويند آيا قصه اين نبود كه آمد بسويتان پيمبران شما با معجزه‏هاى روشن گويند آرى نگهبانان گويند بخوانيد (خدا را) و نيست دعاى كافران مگر در گمراهى (و باجابت نرسيدن)

فولادوند

مى‏گويند: «مگر پيامبرانتان دلايل روشن به سوى شما نياوردند؟» مى‏گويند: «چرا.» مى‏گويند: «پس بخوانيد. و[لى‏] دعاى كافران جز در بيراهه نيست.»

پورجوادی

گفتند: «مگر رسولان شما با دلايل روشن نزد شما نيامدند؟» (در پاسخ) گفتند: «آرى.» گفتند: «پس دعا كنيد كه دعاى كافران جز در گمراهى نيست.»

حلبی

گويند آيا پيامبرانتان با معجزات بشما نيامدند؟ گويند: بلى [آمدند] گويند: اكنون دعا كنيد و دعاى كافران جز در گمراهى نباشد.

اشرفی

گويند آيا نبود كه مى‏آمد شما را رسولانتان با حجت‏ها گويند آرى گويند پس بخوانيد و نيست خواندن كافران مگر در گمراهى

خوشابر مسعود انصاري

[نگهبانان‏] گويند: آيا رسولانتان با معجزه‏ها به نزد شما نمى‏آمدند؟ گويند: چرا. [باز نگهبانان‏] گويند: پس [خودتان‏] دعا كنيد. و دعاى كافران جز در تباهى نيست

مکارم

آنها می‌گویند: «آیا پیامبران شما دلایل روشن برایتان نیاوردند؟!» می‌گویند: «آری!» آنها می‌گویند: «پس هر چه می‌خواهید (خدا را) بخوانید؛ ولی دعای کافران (به جایی نمی‌رسد و) جز در ضلالت نیست!»

مجتبوی

گويند: آيا پيامبران شما با نشانه‏ها و حجتهاى روشن نزد شما نمى‏آمدند؟ گويند: چرا. گويند: پس دعا كنيد، و دعاى كافران جز در گمراهى و تباهى نيست.

مصباح زاده

گويند آيا نبود كه ميامد شما را رسولانتان با حجت‏ها گويند آرى گويند پس بخوانيد و نيست خواندن كافران مگر در گمراهى

معزی

گفتند آيا نبود آنكه بيايد شما را پيغمبرانتان به نشانيها گفتند بلى گفتند پس بخوانيد كه نيست خواندن كافران جز در گمراهى

قمشه ای

آنها پاسخ دهند که آیا پیغمبران شما با معجزات و ادلّه روشن برای (هدایت) شما نیامدند؟دوزخیان گویند: آری آمدند (ما پیروی آنان نکردیم و بدین روز سیاه افتادیم) . پس خازنان جهنّم گویند: اینک هر چه می‌خواهید دعا (و ناله) کنید، که دعای کافران جز در ضلالت (و زیان) نخواهد بود.

رشاد خليفه

آنها خواهند گفت: آيا شما رسولانتان را دريافت نكرديد، كساني كه به شما پيام هاي آشكاري تحويل دادند؟ آنها جواب خواهند داد: بله، دريافت كرديم. آنها خواهند گفت: پس (هرچه مي خواهيد) التماس كنيد؛ درخواست كافران هميشه بيهوده است.

Literal

They said: «Were your messengers not being coming to you with the evidences?» They said: «Yes/certainly.» They said: «So call, and the disbelievers› call/prayer (is) not except in misguidance.»

Al-Hilali Khan

They will say: «Did there not come to you, your Messengers with (clear) evidences and signs? They will say: «Yes.» They will reply: «Then call (as you like)! And the invocation of the disbelievers is nothing but in error!»

Arthur John Arberry

They shall say, ‹Did not your Messengers bring you the clear signs?› They shall say, ‹Yes indeed.› They shall say, ‹Then do you call!› But the calling of the unbelievers is only in error.

Asad

[But the keepers of hell] will ask, «Is it not [true] that your apostles came unto you with all evidence of the truth?» Those [in the fire] will reply, «Yea, indeed.» [And the keepers of hell] will say, «Pray, then!» – for the prayer of those who deny the truth cannot lead to aught but delusion. [According to the classical commentators, this answer implies no more than a refusal on the part of the «keepers of hell» to intercede for the doomed sinners, telling them, as it were, «Pray yourselves, if you can.» It seems to me, however, that we have here an indirect allusion to the sinners› erstwhile, blasphemous devotion to false objects of worship and false values – the meaning being, «Pray now to those imaginary powers to which you were wont to ascribe a share in God’s divinity, and see whether they can help you!» This interpretation finds support in the next sentence, which speaks of the delusion (dalal) inherent in the prayers of «those who deny the truth», i.e., during their life on earth – for, obviously, on the Day of Judgment all such delusions will have disappeared.]

Dr. Salomo Keyzer

Zij zullen antwoorden! kwamen uwe gezanten niet, met duidelijke bewijzen, tot u? Zij zullen zeggen: Ja. De bewaarders zullen daarop zeggen: Roept dus God aan: maar zijne aanroeping door de ongeloovigen zal slechts ijdel wezen.

Free Minds

They will Say: "Did not your messengers come to you with proofs?" They will reply: "Yes." They will Say: "Then call out, for the call of the rejecters is nothing but in vain."

Hamza Roberto Piccardo

Risponderanno: «Non vi recarono le prove evidenti vostri messaggeri?». Diranno: «Sì!». E quelli: «Invocate allora!». Ma l’invocazione dei miscredenti è destinata al fallimento.

Hilali Khan

They will say: "Did there not come to you, your Messengers with (clear) evidences and signs? They will say: "Yes." They will reply: "Then call (as you like)! And the invocation of the disbelievers is nothing but in error!"

Kuliev E.

Они скажут: «Разве ваши посланники не приходили к вам с ясными знамениями?» Они ответят: «Конечно». Они скажут: «Тогда молите сами». Но мольбы неверующих безуспешны.

M.-N.O. Osmanov

Те спросят: «Разве не приходили к вам посланники с ясными знамениями?» Они ответят: «Да». Стражники скажут: «Взывайте». Но мольбы неверных тщетны.

Mohammad Habib Shakir

They shall say: Did not your messengers come to you with clear arguments? They shall say: Yea. They shall say: Then call. And the call of the unbelievers is only in error.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

They say: Came not your messengers unto you with clear proofs? They say: Yea, verily. They say: Then do ye pray, although the prayer of disbelievers is in vain.

Palmer

They shall say, ‹Did not your apostles come to you with manifest signs?› They shall say, ‹Yea!› They shall say, ‹Then call!- but the call of the misbelievers is only in error.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Bekçiler derler ki: «Resulleriniz size açık-seçik mesajlar getirmezler miydi?» Derler ki: «Elbette getirirlerdi!» Bekçiler: «O halde yalvarın durun; inkârcıların yakarışları çıkmazda kalıp gitmiştir.» diye cevap verirler.

Qaribullah

But they will say: ‹Did your Messengers not come to you with clear signs? ‹ ‹Yes indeed, ‹ they will answer. And they will reply: ‹Then you call. ‹ But the calling of the unbelievers is only in error.

QXP

But (the keepers) will say, «Is it not that your Messengers came to you with all evidence of the Truth?» They will answer, «Yes, indeed.» And the keepers will respond, «Pray, then! But the prayer of those without Faith is nothing but futile wandering.»

Reshad Khalifa

They will say, «Did you not receive your messengers who delivered to you clear messages?» They will reply, «Yes we did.» They will say, «Then implore (as much as you wish); the imploring of the disbelievers is always in vain.»

Rodwell

They shall say, «Came not your apostles to you with the tokens?» They shall say, «Yes.» They shall say, «Cry ye then aloud for help:» but the cry of the unbelievers shall be only in vain.

Sale

They shall answer, did not your Apostles come unto you with evident proofs? They shall say, yea. The keepers shall reply, do ye therefore call on God: But the calling of the unbelievers on Him shall be only in vain.

Sher Ali

The Keepers will say, `Did not your Messengers come to you with manifest Signs ?› They will say, `Yea.› The Keepers will say, `Then pray on.› but the prayer of disbelievers is of no avail.

Unknown German

Sie werden sprechen: «Kamen nicht eure Gesandten zu euch mit klaren Beweisen?» Jene werden sprechen: «Doch.» (Die Wächter) werden sprechen: «So fahret fort zu beten.» Doch das Gebet der Ungläubigen ist umsonst.

V. Porokhova

Они ответят: ■ «Ужель к вам с ясными знаменьями ■ Посланники, (назначенные) вам, не приходили?» ■ И скажут они: «Да». ■ Ответят те: «Тогда взывайте сами!» ■ Но все призывы нечестивых ■ Не что иное, как пустая тщета.

Yakub Ibn Nugman

Сакчылар әйттеләр: «Әйә сезгә хак динне ачык итеп бәян кылучы вә бүгенге ґәзабыгыз белән хәбәр бирүче пәйгамбәрләр килмәдеме?» Алар әйттеләр: «Һәрнәрсәдән хәбәр бирүче пәйгамбәрләр килделәр, ләкин без аларны ялганга тоттык», – дип. Сакчылар әйтерләр: «Без сезгә шәфәгать итүче түгелбез, үзегез Раббыгызга дога кылыгыз», – дип. Аллаһ: «Кәферләрнең догалары да адашмакта, һич кабул булмас», – дияр.

جالندہری

وہ کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہارے پیغمبر نشانیاں لے کر نہیں آئے تھے۔ وہ کہیں گے کیوں نہیں تو وہ کہیں گے کہ تم ہی دعا کرو۔ اور کافروں کی دعا (اس روز) بےکار ہوگی

طاہرالقادری

وہ کہیں گے: کیا تمہارے پاس تمہارے پیغمبر واضح نشانیاں لے کر نہیں آئے تھے، وہ کہیں گے: کیوں نہیں، (پھر داروغے) کہیں گے: تم خود ہی دعا کرو اور کافروں کی دعا (ہمیشہ) رائیگاں ہی ہوگی،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.