سوره الشورى (42) آیه 5

قرآن، سوره الشورى (42) آیه 5

آیه پسین: سوره الشورى (42) آیه 6
آیه پیشین: سوره الشورى (42) آیه 4

عربی

تَكادُ السَّماواتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَ الْمَلائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ يَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الأَْرْضِ أَلا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

بدون حرکات عربی

تكاد السّماوات يتفطّرن من فوقهنّ و الملائكة يسبّحون بحمد ربّهم و يستغفرون لمن في الأرض ألا إنّ اللّه هو الغفور الرّحيم

خوانش

Takadu alssamawatu yatafattarna min fawqihinna waalmala-ikatu yusabbihoona bihamdi rabbihim wayastaghfiroona liman fee al-ardi ala inna Allaha huwa alghafooru alrraheemu

آیتی

نزديک است که آسمانها بر فراز يکديگر درهم شکنند و فرشتگان به ، ستايش پروردگارشان تسبيح مي گويند و براي ساکنان زمين آمرزش مي طلبند آگاه باشيد که خدا آمرزنده و مهربان است

خرمشاهی

نزديك است كه آسمانها [از ناروايى بهتان آنان] بر فرازشان پاره پاره شود ، و فرشتگان سپاسگزارانه پروردگارشان را تسبيح مى گويند و براى زمينيان آمرزش مى خواهند; هان همانا خداوند است كه آمرزگار مهربان است.

کاویانپور

نزديك بود كه آسمانها (از گفتار زشت مشركين) از بالا متلاشى گردد. فرشتگان رحمت به ستايش پروردگارشان تسبيح ميگويند و براى مردم (كره) زمين از خدا طلب آمرزش ميكنند، آگاه باشيد كه خدا بسيار آمرزنده مهربانست.

انصاریان

نزدیک است آسمان ها از فرازشان [به سبب عظمت وحی] بشکافند و فرشتگان، پروردگارشان را همواره همراه با سپاس و ستایش تسبیح می گویند، و برای کسانی که در زمین هستند، درخواست آمرزش می کنند؛ آگاه باشید! بی تردید خدا بسیار آمرزنده و مهربان است.

سراج

نزديك است آسمانها (از عظمت خدا) بشكافند از بالاى يكديگر و فرشتگان تسبيح مى‏كنند (خدا را) در حاليكه مقترن بستايش پروردگارشان است و (از خدا) آمرزش مى‏خواهند براى كسانى كه در زمين‏اند بدانيد بيگمان تنها خدا آمرزنده و مهربان است

فولادوند

چيزى نمانده كه آسمانها از فرازشان بشكافند و [حال آنكه‏] فرشتگان به سپاس پروردگارشان تسبيح مى‏گويند و براى كسانى كه در زمين هستند آمرزش مى‏طلبند. آگاه باش، در حقيقت خداست كه آمرزنده مهربان است.

پورجوادی

نزديك است كه آسمانها بر فراز يكديگر شكافته شوند و فرشتگان به ستايش پروردگارشان تسبيح گويند و براى زمينيان آمرزش طلبند، آگاه باش كه خداوند آمرزنده مهربان است.

حلبی

نزديك است كه [به سبب كفر و شرك ايشان‏] آسمانها از زبر ايشان بشكافد، و فرشتگان پروردگارشان را تسبيح مى‏گويند، و براى كسانى كه در زمين هستند آمرزش مى‏خواهند. آگاه باش كه خدا آمرزگار مهربان است.

اشرفی

نزديكست كه آسمانها چاك چاك شوند از بالاشان و فرشتگان تسبيح ميكنند به ستايش پروردگارشان و آمرزش مى‏طلبند آنرا كه در زمين است بدان كه خدا اوست آمرزنده مهربان

خوشابر مسعود انصاري

نزديك است كه آسمانها از فرازشان بشكافند. و فرشتگان با ستايش پروردگارشان تسبيح مى‏گويند. و براى زمينيان آمرزش مى‏خواهند. بدانكه خداوند آمرزگار مهربان است

مکارم

نزدیک است آسمانها (بخاطر نسبتهای ناروای مشرکان) از بالا متلاشی شوند و فرشتگان پیوسته تسبیح و حمد پروردگارشان را بجا می‌آورند و برای کسانی که در زمین هستند استغفار می‌کنند؛ آگاه باشید خداوند آمرزنده و مهربان است.

مجتبوی

نزديك است كه آسمانها [از عظمت و هيبت او] از فراز يكديگر- يعنى نخست آسمان بلندتر و پس از آن يكايك- بشكافند، و فرشتگان پروردگارشان را همراه با سپاس و ستايش به پاكى ياد مى‏كنند و براى كسانى كه در زمين‏اند آمرزش مى‏خواهند. آگاه باشيد كه خداست آمرزگار و مهربان.

مصباح زاده

نزديكست كه آسمانها چاك چاك شوند از بالاشان و فرشتگان تسبيح ميكنند به ستايش پروردگارشان و آمرزش مى‏طلبند آنرا كه در زمين است بدان كه خدا اوست آمرزنده مهربان

معزی

نزديك است آسمانها بشكافند (بپاشند) از فراز آنها و فرشتگانى تسبيح گويند به سپاس پروردگار خويش و آمرزش خواهند براى آنان كه در زمينند همانا او است آمرزگار بخشنده

قمشه ای

نزدیک است که آسمانها از فراز هم یکی پس از دیگری شکافته (و درهای آن به وحی رسولان باز) شود، و فرشتگان (رحمت) به ستایش خدای خود تسبیح گویند و برای اهل زمین از خدا مغفرت و آمرزش طلبند (و ندا کنند که) الا ای بندگان، بدانید که خداست آن ذاتی که بسیار آمرزنده و مهربان است.

رشاد خليفه

نزديك است که آسمان هاي برفراز سرشان از هيبت و حرمت او متلاشي شوند. فرشتگان پروردگارشان را ستايش و تجليل مي كنند و براي اهالي زمين طلب بخشش مي نمايند. مسلماً خداست عفوکننده، مهربان ترين.

Literal

The skies/space are about to/almost split/crack/cleave from above them, and the angels praise/glorify with their Lord’s praise/gratitude/thanks, and they ask for forgiveness to whom (is) in the earth/Planet Earth, is (it) not that truly God, He is the forgiving, the merciful?

Al-Hilali Khan

Nearly the heavens might rent asunder from above them (by His Majesty), and the angels glorify the praises of their Lord, and ask for forgiveness for those on the earth, verily, Allah is the Oft-Forgiving, the Most Merciful.

Arthur John Arberry

The heavens wellnigh are rent above them, when the angels proclaim the praise of their Lord, and ask forgiveness for those on earth. Surely God — He is the All-forgiving, the All-compassionate.

Asad

The uppermost heavens are well-nigh rent asunder [for awe of Him]; and the angels extol their Sustainer’s limitless glory and praise, and ask forgiveness for all who are on earth. [I.e., all human beings (as indicated by the relative pronoun man, which always refers to beings endowed with conscious intelligence). The implication is that whereas all humans – whether believers or unbelievers – are liable to err and to sin, God «is full of forgiveness unto men despite all their evildoing»

Dr. Salomo Keyzer

Er is weinig toe noodig, dat de hemelen door de ontzaglijkheid zijner majesteit, vaneen worden gescheurd; de engelen verkondigen den lof van hunnen Heer, en vragen vergiffenis voor hen, die op de aarde wonen. Is God niet de Vergever van zonden, de Barmhartige?

Free Minds

The heavens would nearly shatter from above them, and the Angels praise the glory of their Lord, and they ask forgiveness for those on Earth. Surely, God is the Forgiver, the Merciful.

Hamza Roberto Piccardo

Quasi sprofondano i cieli, gli uni sugli altri, quando gli angeli glorificano il loro Signore, Lo lodano e implorano perdono per coloro che sono sulla terra. n verità Allah è il Perdonatore, il Misericordioso.

Hilali Khan

Nearly the heavens might rent asunder from above them (by His Majesty), and the angels glorify the praises of their Lord, and ask for forgiveness for those on the earth, verily, Allah is the Oft-Forgiving, the Most Merciful.

Kuliev E.

Небеса готовы разверзнуться сверху (от величия Аллаха; или от многочисленных ангелов; или от слов многобожников). А
гелы прославляют хвалой своего Господа и просят прощения для тех, кто на земле. Воистину, Аллах – Прощающий, Милосердный.

M.-N.O. Osmanov

Небеса уже готовы разверзнуться на верхах своих [от страха перед Аллахом]; ангелы возносят славословие Господу своему и просят даровать прощение тем, кто на земле. Внемлите! Воистину, Аллах – прощающий, милостивый.

Mohammad Habib Shakir

The heavens may almost rend asunder from above them and the angels sing the praise of their Lord and ask forgiveness for those on earth; now surely Allah is the Forgiving, the Merciful.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Almost might the heavens above be rent asunder while the angels hymn the praise of their Lord and ask forgiveness for those on the earth. Lo! Allah, He is the Forgiver, the Merciful.

Palmer

The heavens well-nigh cleave asunder from above them; and the angels celebrate the praises of their Lord, and ask forgiveness for those who are on the earth. Ay, verily, God, He is the forgiving and merciful!

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Gökler, üstlerinden çatlayacak gibi titreşiyor. Melekler de Rablerinin hamdiyle tespih ediyorlar ve yeryüzündekiler için af diliyorlar. Gözünüzü açıp kendinize gelin! Allah’tır ancak hep affeden, hep merhamet eden.

Qaribullah

The heavens nearly break apart above them as the angels exalt with the praise of their Lord and ask forgiveness for those on earth. Indeed Allah is the Forgiving, the Most Merciful.

QXP

The heavens above them would shatter (if the Universe were to run like the humans run their lives (19:88-91). But angels (the Divine Laws) practically extol their Lord’s Glory by protecting the Order in the Universe. Oh, verily, Allah! He alone is the Absolver of imperfections, the Merciful. (‹Malaekah = Angels = Divine Laws in the Universe. ‹Yastaghfirun› = They help protect like a helmet protects the head. ‹Sabh› = Swim in strides = Doing one’s best).

Reshad Khalifa

The heavens above them almost shatter, out of reverence for Him, and the angels praise and glorify their Lord, and they ask forgiveness for those on earth. Absolutely, GOD is the Forgiver, Most Merciful.

Rodwell

Ready are the Heavens to cleave asunder from above for very awe: and the angels celebrate the praise of their Lord, and ask forgiveness for the dwellers on earth: Is not God the Indulgent, the Merciful?

Sale

It wanteth little but that the heavens be rent in sunder from above, at the awfulness of his majesty: The angels celebrate the praise of their Lord, and ask pardon for those who dwell in the earth. Is not God the forgiver of sins, the merciful?

Sher Ali

The heavens may well-nigh rend asunder from above them; and the angels proclaim the praises of their Lord and ask forgiveness for those on earth. Behold ! it is, surely, ALLAH Who is the Most Forgiving, the Merciful.

Unknown German

Fast möchten die Himmel sich spalten von oben her, auch wenn die Engel ihren Herrn verherrlichen mit Seiner Lobpreisung und Vergebung erflehen für die auf Erden. Siehe, fürwahr, Allah ist der Vergebungsreiche, der Barmherzige.

V. Porokhova

(Величием Его) в своем высоком своде ■ Готовы расколоться небеса, ■ И славословят ангелы Владыку своего, ■ И молят о прощении для тех, кто на земле (грешит). ■ Ужель Аллах – не Тот, Кто милосерд и всепрощающ?!

Yakub Ibn Nugman

Аллаһуның олугълыгыннан күкләрнең өске катлаулары ярылырга якын булыр, вә фәрештәләр Аллаһуны мактап тәсбихләр әйтәләр, вә җирдә булган мөэминнәр өчен Аллаһудан гафу сорыйлар, Әгаһ булыгыз, тәүбә итеп төзәлүче мөэминнәрне Аллаһ, әлбәттә, ярлыкаучы вә аларга рәхимледер.

جالندہری

قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑیں اور فرشتے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیج کرتے رہتے ہیں اور جو لوگ زمین میں ہیں ان کے لئے معافی مانگتے رہتے ہیں۔ سن رکھو کہ خدا بخشنے والا مہربان ہے

طاہرالقادری

قریب ہے آسمانی کرّے اپنے اوپر کی جانب سے پھٹ پڑیں اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اُن لوگوں کے لئے جو زمین میں ہیں بخشش طلب کرتے رہتے ہیں۔ یاد رکھو! اللہ ہی بڑا بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.