سوره الشورى (42) آیه 16

قرآن، سوره الشورى (42) آیه 16

آیه پسین: سوره الشورى (42) آیه 17
آیه پیشین: سوره الشورى (42) آیه 15

عربی

وَ الَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ ما اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ داحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ عَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَ لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ

بدون حرکات عربی

و الّذين يحاجّون في اللّه من بعد ما استجيب له حجّتهم داحضة عند ربّهم و عليهم غضب و لهم عذاب شديد

خوانش

Waallatheena yuhajjoona fee Allahi min baAAdi ma istujeeba lahu hujjatuhum dahidatun AAinda rabbihim waAAalayhim ghadabun walahum AAathabun shadeedun

آیتی

و کساني که در باره خدا جدال مي کنند ، پس از آنکه دعوت او را، اجابت کرده اند نزد پروردگارشان حجتشان ناچيز است بر آنهاست خشم خدا و بر آنهاست عذابي سخت

خرمشاهی

و كسانى كه در باره خداوند پس از پذيرفته شدن دعوت او محاجه مى كنند، احتجاجشان در نزد پروردگارشان باطل است، و بر آنان خشمى [از جانب خداوند] است، و عذابى سهمگين [در پيش] دارند.

کاویانپور

و كسانى كه پس از قبول دعوت پيامبر، در امر دين خدا مجادله و مخاصمه ميكنند، دليل و حجت آنان، نزد پروردگارشان قابل قبول نيست و مورد خشم خدا قرار ميگيرند و عذابى سخت در انتظار آنهاست.

انصاریان

کسانی که درباره خدا پس از آنکه دعوتش [از سوی مردم منصف با تکیه بر عقل و فطرت] اجابت شده می ادله و ستیزه می کنند، دلیلشان [بر ضد حقایق] نزد پروردگارشان باطل است و از سوی خدا خشمی بر آنان است و برای آنان عذابی سخت خواهد بود.

سراج

و آنان كه ستيزه مى‏كنند در (باره دين) خدا از پس آنكه مردم استجابت كردند آنرا حجت ايشان باطل است نزد پروردگارشان و برايشان خشمى است و ايشان را عذابى سخت است

فولادوند

و كسانى كه در باره خدا پس از اجابت [دعوت‏] او به مجادله مى‏پردازند، حجّتشان پيش پروردگارشان باطل است، و خشمى [از خدا] برايشان است و براى آنان عذابى سخت خواهد بود.

پورجوادی

دليل كسانى كه بعد از پذيرفتن دعوت خدا راجع به آن جدال كنند، نزد پروردگارشان باطل است و غضب و عذاب سختى براى آنهاست.

حلبی

و كسانى كه درباره خدا پيكار كنند- پس از آنكه او را گردن نهادند- حجّت آنان نزد پروردگارشان باطل است، و برايشان خشم [خدا] است و آنان را عذابى سخت است.

اشرفی

و آنان كه خصومت ميكنند در خدا بعد از آنكه اجابت كرده شد او را حجت ايشان باطل است نزد پروردگارشان و بر ايشانست غضبى و ايشانراست عذابى سخت

خوشابر مسعود انصاري

و كسانى كه در [باره‏] خداوند، پس از آنكه [فرمان‏] او پذيرفته شد، احتجاج مى‏ورزند، جدال آنان در نزد پروردگارشان باطل است و خشم [خداوند] بر آنان است و آنان عذابى سخت [در پيش‏] دارند

مکارم

کسانی که (از روی لجاجت) درباره خدا بعد از پذیرفتن (و ایمان به) او، محاجّه می کنند، دلیلشان نزد پروردگارشان باطل و بی‌پایه است؛ و غضب بر آنهاست و عذابی شدید دارند.

مجتبوی

و آنان كه در باره خدا- يا دين او- پس از آنكه دعوت او اجابت شده است- يعنى به فطرت خودشان- گفت‏وگو و ستيزه مى‏كنند حجتشان نزد پروردگارشان تباه و ناچيز است و بر آنهاست خشمى [از خداوند] و آنان راست عذابى سخت.

مصباح زاده

و آنان كه خصومت ميكنند در خدا بعد از آنكه اجابت كرده شد او را حجت ايشان باطل است نزد پروردگارشان و بر ايشانست غضبى و ايشان راست عذابى سخت

معزی

و آنان كه ستيزه كنند در باره خدا پس از آنچه پذيرفته شد براى ايشان دستاويزشان تباه است نزد پروردگارشان و بر ايشان است خشمى و ايشان را هست عذابى سخت

قمشه ای

و آنان که در دین خدا (از حسد و عناد با رسولش) جدل و احتجاج برانگیزند پس از آنکه خلق دعوت او را پذیرفتند حجت آنها نزد خدا لغو و باطل است و بر آنها قهر و غضب و عذاب سخت خواهد بود.

رشاد خليفه

كساني كه درباره خدا پس از دريافت پيام او مجادله مي كنند، مجادله آنها نزد پروردگارشان باطل شده است. آنها به محكوميت دچارند و سزاوار مجازاتي سخت شده اند.

Literal

And those who argue/dispute/quarrel in (about) God from after what was answered/replied to Him, their argument (is) annulled at their Lord, and on them (is) anger, and for them (is) a painful torture.

Al-Hilali Khan

And those who dispute concerning Allah (His Religion of Islamic Monotheism, with which Muhammad SAW has been sent), after it has been accepted (by the people), of no use is their dispute before their Lord, and on them is wrath, and for them will be a severe torment() .

Arthur John Arberry

And those who argue concerning God after that answer has been made to Him, their argument is null and void in the sight of their Lord; anger shall rest upon them, and there awaits them a terrible chastisement.

Asad

And as for those who would [still] argue about God after He has been acknowledged [by them] [I.e., about His attributes and the «how» of His Being, all of which is beyond the grasp of the human mind.] – all their arguments are null and void in their Sustainer’s sight, and upon them will fall [His] condemnation, and for them is suffering severe in store:

Dr. Salomo Keyzer

Wat hen betreft, die nopens God twisten, nadat zij zich reeds aan hem hadden onderworpen, door het ontvangen van zijnen godsdienst, hun twist zal ijdel zijn in het gezicht van hunnen Heer. Zijne gramschap zal over hen komen, en zij zullen eene gestrenge straf ondergaan.

Free Minds

And those who debate about God, after they had been answered, their argument is nullified at their Lord. They have incurred a wrath, and will have a severe retribution.

Hamza Roberto Piccardo

Coloro che polemizzano a proposito di Allah dopo che già è stato risposto al suo appello, hanno argomenti che non hanno alcun valore presso Allah. Su di loro

Hilali Khan

And those who dispute concerning Allah (His Religion of Islamic Monotheism, with which Muhammad SAW has been sent), after it has been accepted (by the people), of no use is their dispute before their Lord, and on them is wrath, and for them will be a severe torment(1) .

Kuliev E.

Доводы тех, которые препираются относительно Аллаха после того, как Ему ответили верующие, бесполезны перед их Господом. На них падет гнев, и им уготованы тяжкие мучения.

M.-N.O. Osmanov

Доводы тех, которые спорят об Аллахе, после того как они признали [религию] Его, беспомощны пред их Господом, и на них [падет] гнев Аллаха, и им уготовано суровое наказание.

Mohammad Habib Shakir

And (as for) those who dispute about Allah after that obedience has been rendered to Him, their plea is null with their Lord, and upon
them is wrath, and for them is severe punishment.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And those who argue concerning Allah after He hath been acknowledged, their argument hath no weight with their Lord, and wrath is upon them and theirs will be an awful doom.

Palmer

But those who argue about God after it has been assented to, their arguments shall be rebutted before their Lord; and upon them shall be wrath, and for them shall be keen torment.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Kabul edilişinin ardından Allah hakkında tartışmaya girenlerin delilleri Rableri katında geçersizdir. Bunların üzerlerine öfke, kendilerine şiddetli bir azap vardır.

Qaribullah

As for those who argue concerning Allah after being answered, their arguments will be annulled before their Lord, and His Wrath will fall upon them, and for them there is a terrible punishment.

QXP

And as for those who argue about Allah after He has been accepted (and the Divine System has been established as a living witness to the Truth), futile is their argument at their Lord. And upon them is condemnation and theirs will be a severe retribution.

Reshad Khalifa

Those who argue about GOD, after receiving His message, their argument is nullified at their Lord. They have incurred condemnation, and have deserved a severe retribution.

Rodwell

And as to those who dispute about God, after pledges of obedience given to Him, their disputings shall be condemned by their Lord, and wrath shall be on them, and theirs shall be a sore torment.

Sale

As to those who dispute concerning God, after obedience hath been paid Him by receiving his religion, their disputing shall be vain in the sight of their Lord; and wrath shall fall on them, and they shall suffer a grievous punishment.

Sher Ali

And those who dispute concerning ALLAH after HIS call has been responded to – their contention is null and void in the sight of their Lord; and on them will fall God’s wrath and for them will be a severe punishment.

Unknown German

Und diejenigen, die über Allah hadern, nachdem Er anerkannt worden ist – ihr Hader ist eitel vor ihrem Herrn; auf ihnen ist Zorn, und ihnen wird strenge Strafe.

V. Porokhova

А те, кто об Аллахе спор ведет, ■ Когда на (зов) Его уже откликнулись (другие), – ■ (В глазах) у Господа их доводы ничтожны, ■ На них – Господень гнев, ■ И кара им – сурова!

Yakub Ibn Nugman

Аллаһуның берлеге вә исламның хаклыгы хакында ачык дәлилләрне ишетеп вә белеп ислам динен кабул иткәннән соң, Аллаһуның берлеге хакында вә ислам хөкемнәре хакында пәйгамбәр белән кычкырышып дәлил китереп маташтылар, яки үзләренең батыл игътикадларын исламга кертергә тырышырлар, ләкин Аллаһ хозурында китергән дәлилләре батылдыр, аларга Аллаһуның ачуы һәм аларга каты ґәзаб булачактыр. «Хәзер бездә хакны инкяр итеп, батыл игътикадны вә бидеґәт гамәлләрне яклаучылар бик күпләр. Раббым аларның йогышлы яман чиреннән Үзең сакла!»

جالندہری

اور جو لوگ خدا (کے بارے) میں بعد اس کے کہ اسے (مومنوں نے) مان لیا ہو جھگڑتے ہیں ان کے پروردگار کے نزدیک ان کا جھگڑا لغو ہے۔ اور ان پر (خدا کا) غضب اور ان کے لئے سخت عذاب ہے

طاہرالقادری

اور جو لوگ اللہ (کے دین کے بارے) میں جھگڑتے ہیں بعد اِس کے کہ اسے قبول کر لیا گیا اُن کی بحث و تکرار اُن کے رب کے نزدیک باطل ہے اور اُن پر (اللہ کا) غضب ہے اور اُن کے لئے سخت عذاب ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.