سوره الشورى (42) آیه 24

قرآن، سوره الشورى (42) آیه 24

آیه پسین: سوره الشورى (42) آیه 25
آیه پیشین: سوره الشورى (42) آیه 23

عربی

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرى عَلَى اللَّهِ كَذِباً فَإِنْ يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلى قَلْبِكَ وَ يَمْحُ اللَّهُ الْباطِلَ وَ يُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِماتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ

بدون حرکات عربی

أم يقولون افترى على اللّه كذبا فإن يشإ اللّه يختم على قلبك و يمح اللّه الباطل و يحقّ الحقّ بكلماته إنّه عليم بذات الصّدور

خوانش

Am yaqooloona iftara AAala Allahi kathiban fa-in yasha-i Allahu yakhtim AAala qalbika wayamhu Allahu albatila wayuhiqqu alhaqqa bikalimatihi innahu AAaleemun bithati alssudoori

آیتی

يا مي گويند که بر خدا دروغ مي بندد اگر خدا بخواهد بر دل تو مهر مي نهد و خدا به کلمات خود باطل را محو مي کند و حق را ثابت مي گرداند او به هر چه در دلها مي گذرد داناست

خرمشاهی

يا مى گويند [پيامبر] بر خداوند دروغ بسته است; [بدان كه] اگر خداوند بخواهد بر دل تو مهر مى گذارد; و خداوند باطل را مى زدايد، و با كلمات خويش [دين] حق را استوار مى دارد; كه او داناى راز دلهاست.

کاویانپور

آيا ميگويند كه پيامبر بر خدا نسبت دروغ ميدهد؟ (چنين نيست) اگر خدا بخواهد بقلب تو مهر ميزند و با كلمات خود باطل را محو و نابود ميسازد و حق حقيقت را ثابت و برقرار مينمايد البته خدا به اسرار دل مردم بخوبى آگاه است.

انصاریان

بلکه [منافقان سبک مغز] می گویند: [در نزول آیه مودت] بر خدا دروغ بسته است! پس اگر خدا بخواهد، بر دل تو مهر می نهد [تا از دروغ بستن باز ایستی، ولی تو از دروغ بستن بر خدا منزهی، این تهمت بزرگ است که این بیماردلان بر تو می بندند]. و خدا باطل را محو می کند و حق را با کلمات استوارش [و سخنان منطقی و مستدلش] پابرجا می سازد؛ یقیناً او به نیّات و اسرار سینه ها داناست.

سراج

بلكه منافقان گويند محمد بسته بر خدا دروغى را پس اگر بخواهد خدا مهر مى‏نهد بر دل تو (اگر قصد افتراء كنى) و نابود كند خدا باطل (دروغ) را و استوار گرداند حق را به كلمات خود زيرا او داناست به آنچه در دلهاست

فولادوند

آيا مى‏گويند: «بر خدا دروغى بسته است؟» پس اگر خدا بخواهد بر دلت مُهر مى نهد؛ و خدا باطل را محو و حقيقت را با كلمات خويش پا برجا مى‏كند. اوست كه به راز دلها داناست.

پورجوادی

يا مى‏گويند بر خدا دروغ بسته است؟ اگر بخواهد بر دل تو مهر مى‏زند و باطل را محو مى‏كند و با كلمات خويش به حق ثبات مى‏بخشد چرا كه او به اسرار دلها آگاه است،

حلبی

بلكه مى‏گويند كه [محمّد] به دروغ بر خدا افترا بست، [زيرا كه آيت مودّت قربى را خدا نفرستاده‏] اگر خدا بخواهد بر دل تو مهر نهد و خدا باطل را نابود مى‏كند، و حقّ را با كلمات خويش استوار مى‏گرداند، بيگمان او بدانچه در سينه‏ها هست داناست.

اشرفی

يا ميگويند بست بر خدا دروغى را پس اگر بخواهد خدا مهر نهد بر قلبت و محو ميكند خدا باطل را و ثابت ميگرداند حق را بكلماتش بدرستيكه او داناست به سراير سينه‏ها

خوشابر مسعود انصاري

آيا مى‏گويند [پيامبر] بر خداوند دروغ بسته است؟ پس اگر خدا بخواهد بر دلت مهر مى‏نهد. و خداوند باطل را از ميان مى‏برد و با سخنان خويش حقّ را محقّق مى‏سازد. بى گمان او به راز دلها داناست

مکارم

آیا می‌گویند: «او بر خدا دروغ بسته است»؟! در حالی که اگر خدا بخواهد بر قلب تو مُهر می‌نهد (و اگر خلاف بگوئی قدرت اظهار این آیات را از تو می‌گیرد) و باطل را محو می‌کند و حقّ را بفرمانش پابرجا می‌سازد؛ چرا که او از آنچه درون سینه‌هاست آگاه است.

مجتبوی

بلكه گويند كه بر خدا دروغ بافته است! پس اگر خداى خواهد بر دل تو مُهر مى‏نهد و خدا باطل را نابود كند و حق را با سخنان خود استوار و پايدار سازد همانا او بدانچه در سينه‏هاست داناست.

مصباح زاده

يا ميگويند بست بر خدا دروغى را پس اگر بخواهد خدا مهر نهد بر قلبت و محو مى‏كند خدا باطل را و ثابت ميگرداند حق را بكلماتش بدرستى كه او داناست به سراير سينه‏ها

معزی

يا گويند بست بر خدا دروغى پس اگر خواهد خدا مُهر نهد بر دلت و نابود كند بيهده را و درست كند (راست آرد) درست را به سخنان خويش همانا او دانا است بدانچه در سينه ها است

قمشه ای

بلکه (مردم نادان) خواهند گفت: او (محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم) بر خدا دروغ بسته (که محبّت اهل بیت را بر امت واجب کرده. چنین نیست و هرگز رسولی بر خدا دروغ نتواند بست که) اگر خدا بخواهد بر قلب تو مهر می‌نهد و به کلمات (وحی) خود سخن باطل را محو و نابود و حق را ثابت و برقرار می‌گرداند، که خدا به اسرار دلهای خلق کاملا آگاه است.

رشاد خليفه

آيا مي گويند: او (رشاد) درباره خدا دروغ هايي جعل كرده است؟ اگر خدا مي خواست، مي توانست بر فكر تو مهر زند، ولي خدا باطل را پاك و حقيقت را با كلماتش ثابت مي كند. او از دروني ترين افكار شما كاملاً آگاه است.

Literal

Or they say: «He fabricated on (about) God lies/falsifications .» So if God wants, He seals/stamps on your heart/mind , and God eliminates/erases the falsehood, and God corrects/makes true the truth with His words/expressions, that He truly is knowledgeable with of the chests (innermosts).354

Al-Hilali Khan

Or say they: «He has invented a lie against Allah?» If Allah willed, He could have sealed your heart (so that you forget all that you know of the Quran). And Allah wipes out falsehood, and establishes the truth (Islam) by His Word (this Quran). Verily, He knows well what (the secrets) are in the breasts (of mankind).

Arthur John Arberry

Or do they say, ‹He has forged against God a lie?› But if God wills, He will set a seal on thy heart; and God blots out falsehood and verifies the truth by His words; He knows the thoughts within the breasts.

Asad

DO THEY, perchance, say, «[Muhammad] has attributed his own lying inventions to God»? But then, had God so willed, He could have sealed thy heart [forever]: for God blots out all falsehood, and by His words proves the truth to be true. [See note on 10:82.] Verily, He has full knowledge of what is in the hearts [of men];

Dr. Salomo Keyzer

Zeggen zij: Mahomet heeft lasterlijk eene leugen nopens God uitgedacht? Indien het Gode behaagde, kon hij uw hart dichtzegelen , en de leugen volkomen vernietigen en de waarheid in zijne woorden staven: want hij kent de binnenste deelen der menschelijke borst.

Free Minds

Or do they Say: "He has fabricated lies about God!" If God willed, He could have sealed your heart. And God erases the falsehood and affirms the truth with His words. He is fully aware of what is inside the chests.

Hamza Roberto Piccardo

Diranno invece: «Ha inventato menzogne contro Allah». Se Allah volesse, sigillerebbe il tuo cuore. Con le Sue parole Allah cancella il falso e realizza la verità. Egli conosce quello che nascondono i petti.

Hilali Khan

Or say they: "He has invented a lie against Allah?" If Allah willed, He could have sealed your heart (so that you forget all that you know of the Quran). And Allah wipes out falsehood, and establishes the truth (Islam) by His Word (this Quran). Verily, He knows well what (the secrets) are in the breasts (of mankind).

Kuliev E.

Или же они говорят, что он возвел навет на Аллаха? Если бы Аллах пожелал, то наложил бы печать на твое сердце. Своими Словами Аллах стирает ложь и утверждает истину. Воистину, Он знает о том, что в груди.

M.-N.O. Osmanov

Быть может, они скажут: «Он возвел на Аллаха навет»? Если бы пожелал Аллах, то он наложил бы печать на твое сердце, искоренил ложь и утвердил истину [всего лишь] одним словом. Воистину, Он ведает о том, что скрыто в сердцах.

Mohammad Habib Shakir

Or do they say: He has forged a lie against Allah? But if Allah pleased, He would seal your heart; and Allah will blot out the falsehood and confirm the truth with His words; surely He is Cognizant of what is in the breasts.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Or say they: He hath invented a lie concerning Allah? If Allah willed, He could have sealed thy heart (against them). And Allah will wipe out the lie and will vindicate the truth by His words. Lo! He is Aware of what is hidden in the breasts (of men).

Palmer

Or will they say he has forged against God a lie? But if God pleased He could set a seal upon thy heart; but God will blot out falsehood and verify truth by His word; verily, He knows the nature of men’s breasts!

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Yoksa, «Yalan düzüp Allah’a iftira etti» mi diyorlar? Allah dilerse senin kalbini mühürler; bâtılı mahveder ve hakkı kendi sözleriyle gerçekleştirir. Kuşkusuz, O, göğüslerin özündekini çok iyi bilir.

Qaribullah

Or do they say: ‹He has forged a lie about Allah? But if Allah wills He could set a seal upon your heart. Allah wipes out falsehood and verifies the truth by His Words. He knows the innermost of the chests.

QXP

Do they say, «He has invented a lie about Allah?» But then, had Allah so willed, He could have made your heart insensitive (10:16). And Allah will wipe out the falsehood and will prove the Truth by His Words. Verily, He is the Knower of all that is in the hearts.

Reshad Khalifa

Are they saying, «He has fabricated lies about GOD!»? If GOD willed, He could have sealed your mind, but GOD erases the falsehood and affirms the truth with His words. He is fully aware of the innermost thoughts.

Rodwell

Will they say he hath forged a lie of God? If God pleased, He could then seal up thy very heart. But God will bring untruth to nought, and will make good the truth by his word: for He knoweth the very secrets of the breast.

Sale

Do they say, Mohammed hath blasphemously forged a lie concerning God? If God pleaseth, he will seal up thy heart: And God will absolutely abolish vanity, and will establish the truth in his words; for He knoweth the innermost parts of men’s breasts.

Sher Ali

Do they say, `He has forged a lie against ALLAH ?› If ALLAH had so willed, HE could seal thy heart. But ALLAH blots out falsehood through thee and establishes the truth by HIS words. Surely, HE knows quite well what is in the breasts.

Unknown German

Sagen sie: «Er hat eine Lüge gegen Allah ersonnen»? Wenn Allah so wollte, Er könnte dein Herz versiegeln. Doch Allah löscht die Falschheit aus und bewährt die Wahrheit durch Seine Zeichen. Fürwahr, Er weiß recht wohl, was in den Herzen ist.

V. Porokhova

Неужто говорят они: ■ «Измыслил ложь он на Аллаха»? ■ Но если бы Аллах желал того, ■ Тебе б Он сердце запечатал. ■ Аллах стирает ложь ■ И утверждает Истину ■ СловЕсами Своими, – ■ Ведь знает Он секреты всех сердец!

Yakub Ibn Nugman

Әйә ул кәферләр синең хакында: «Коръәнне Аллаһ иңдерде дип, Аллаһуга ялганны ифтира кыла», – диләрме? Әгәр Аллаһ теләсә иде, әлбәттә, күңелеңне пәрдәләр иде дә соңра ялганны ифтира кылудан тартынмас идең. Аллаһ батылны җуядыр, хак янында калдырмыйдыр, вә хакны Үзенең Коръәндәге сүзләре белән сабит кыладыр ягъни хакның хаклыгын ачык аңлата һәм хакны яклый. Ул – Аллаһ күкрәк эчендәге нәрсәләрне белүчедер.

جالندہری

کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے خدا پر جھوٹ باندھ لیا ہے؟ اگر خدا چاہے تو (اے محمدﷺ) تمہارے دل پر مہر لگا دے۔ اور خدا جھوٹ کو نابود کرتا اور اپنی باتوں سے حق کو ثابت کرتا ہے۔ بےشک وہ سینے تک کی باتوں سے واقف ہے

طاہرالقادری

کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس (رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے اللہ پر جھوٹا بہتان تراشا ہے، سو اگر اللہ چاہے توآپ کے قلبِ اطہر پر (صبر و استقامت کی) مُہر ثبت فرما دے (تاکہ آپ کو اِن کی بیہودہ گوئی کا رنج نہ پہنچے)، اور اﷲ باطل کو مٹا دیتا ہے اور اپنے کلمات سے حق کو ثابت رکھتا ہے۔ بیشک وہ سینوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.