سوره الشورى (42) آیه 52

قرآن، سوره الشورى (42) آیه 52

آیه پسین: سوره الشورى (42) آیه 53
آیه پیشین: سوره الشورى (42) آیه 51

عربی

وَ كَذلِكَ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنا ما كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتابُ وَ لاَ الإِْيمانُ وَ لكِنْ جَعَلْناهُ نُوراً نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشاءُ مِنْ عِبادِنا وَ إِنَّكَ لَتَهْدِي إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ

بدون حرکات عربی

و كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب و لا الإيمان و لكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا و إنّك لتهدي إلى صراط مستقيم

خوانش

Wakathalika awhayna ilayka roohan min amrina ma kunta tadree ma alkitabu wala al-eemanu walakin jaAAalnahu nooran nahdee bihi man nashao min AAibadina wa-innaka latahdee ila siratin mustaqeemin

آیتی

همچنين کلام خود را به فرمان خود به تو وحي کرديم تو نمي دانستي کتاب و، ايمان چيست ولي ما آن را نوري ساختيم تا هر يک از بندگانمان را که بخواهيم بدان هدايت کنيم و تو به راه راست راه مي نمايي ،

خرمشاهی

و بدينسان [پيام و كتاب] روحبخشى از امر خويش به تو وحى كرديم; و تو پيشتر نمى دانستى كتاب چيست و ايمان چيست؟ ولى آن را همچون نورى گردانديم كه هر كس را از بندگان خويش كه بخواهيم با آن هدايت مى كنيم. و بيگمان تو به راهى راست هدايت مى كنى.

کاویانپور

و بدينسان ما روح (جبرئيل) را بفرمان خود براى رساندن وحى بسوى تو فرستاديم و تو از آن پيش نميدانستى كه كتاب چيست؟ و طريق ايمان كدامست. و لكن ما قرآن را نورى قرار داديم كه هر كدام از بندگان خويش را بخواهيم با آن نور هدايت ميكنيم و اينك تو (كه بنور وحى ما هدايت يافتى بفرمان ما) مردم را براه راست هدايت ميكنى.

انصاریان

و همان گونه [که بر پیامبران پیشین وحی کردیم] روحی را [چون قرآن] از امر خود به تو وحی کردیم. تو [پیش از این] نمی دانستی کتاب و ایمان چیست؟ ولی آن [کتاب] را نوری قرار دادیم که هر کس از بندگانمان را بخواهیم به وسیله آن هدایت می کنیم؛ بی تردید تو [مردم را] به راهی راست هدایت می نمایی.

سراج

بدينسان فرستاديم بسوى تو روح (يا قرآن) را بفرمان خود در حاليكه نبودى كه بدانى (قبل از وحى) چيست كتاب و نه ايمان و ليكن قرار داديم آن (قرآن) را روشنائى كه راهنمائى كنيم به آن (بطريق لطف) هر كه را خواهيم از بندگان خويش و بيگمان تو (اى پيامبر) راهنمائى مى‏كنى (مردم را) براهى راست

فولادوند

وهمين گونه، روحى از امر خودمان به سوى تو وحى كرديم. تو نمى‏دانستى كتاب چيست و نه ايمان [كدام است؟] ولى آن را نورى گردانيديم كه هر كه از بندگان خود را بخواهيم به وسيله آن راه مى‏نماييم، و به راستى كه تو به خوبى به راه راست هدايت مى‏كنى.

پورجوادی

اين گونه قرآن را به فرمان خود بر تو وحى كرديم. تو نمى‏دانستى كتاب و ايمان چيست ولى ما آن را نورى قرار داديم تا هر بنده‏اى را كه بخواهيم بدان هدايت كنيم و تو به راه راست هدايت مى‏كنى،

حلبی

و اين چنين قرآن را از سوى خودمان به تو وحى كرديم. تو نمى‏دانستى كه كتاب چيست، و ايمان چيست؟ و ليكن آن [قرآن‏] را نورى ساختيم كه به سبب آن هر كه را خواهيم از بندگان خود هدايت كنيم. و بيگمان تو به راهى راست فرا مى‏خوانى،

اشرفی

و همچنين وحى فرستاديم بتو روحى از امر خود نبودى كه بدانى كه چيست كتاب و نه ايمان و ليكن گردانيديم آنرا نورى كه هدايت كنيم بآن آنرا كه خواهيم از بندگان خود و بدرستيكه تو هر آينه راه نمائى براه راست

خوشابر مسعود انصاري

و همچنين [قرآن را به مثابه‏] روحى از كلام خود به تو وحى كرديم. نمى‏دانستى كه كتاب و ايمان چيست. ولى آن [وحى‏] را نورى گردانده‏ايم، با آن هر كس از بندگانمان را كه مى‏خواهيم هدايت مى‏كنيم. و بى گمان تو به راه راست هدايت مى‏كنى

مکارم

همان گونه (که بر پیامبران پیشین وحی فرستادیم) بر تو نیز روحی را بفرمان خود وحی کردیم؛ تو پیش از این نمی‌دانستی کتاب و ایمان چیست (و از محتوای قرآن آگاه نبودی)؛ ولی ما آن را نوری قرار دادیم که بوسیله آن هر کس از بندگان خویش را بخواهیم هدایت می‌کنیم؛ و تو مسلّماً به سوی راه راست هدایت می‌کنی.

مجتبوی

و همچنين از فرمان خويش روحى- قرآن- را به تو وحى كرديم. تو نمى‏دانستى كه كتاب و ايمان چيست و ليكن ما آن را نورى ساختيم كه بدان هر كه را از بندگان خويش بخواهيم راه نماييم و هر آينه تو به راهى راست راه مى‏نمايى

مصباح زاده

و همچنين وحى فرستاديم بتو روحى از امر خود نبودى كه بدانى كه چيست كتاب و نه ايمان و ليكن گردانيديم آنرا نورى كه هدايت كنيم بان آنرا كه خواهيم از بندگان خود و بدرستى كه تو هر آينه راه نمائى براه راست

معزی

و بدينسان وحى فرستاديم بسوى تو روحى (روانى) را از امر ما نبودى بدانى چيست كتاب و نه ايمان و ليكن گردانيديمش تابشى كه رهبرى كنيم بدان هر كه را خواهيم از بندگان خود و همانا تو راهنمائى كنى بسوى راهى راست

قمشه ای

و همین گونه ما روح (و فرشته بزرگ) خود را به فرمان خویش (برای وحی) به تو فرستادیم، تو از آن پیش که وحی بر تو رسد نه دانستی کتاب (خدا) چیست و نه فهم کردی که راه ایمان و شرع کدام است و لیکن ما آن (کتاب و شرع) را نور (وحی و معرفت) گردانیدیم که هر کس از بندگان خود را بخواهیم به آن نور هدایت می‌کنیم و اینک تو (که به نور وحی ما هدایت یافتی خلق را) به راه راست هدایت خواهی کرد.

رشاد خليفه

اين چنين، ما آياتي را بر تو وحي كرديم تا دستورات ما را اعلام دارد. تو درباره كتاب آسماني يا ايمان چيزي نمي دانستي، ولي ما اين را نوري روشنگر قرار داديم تا از ميان بندگان خود، هر كه را برگزينيم هدايت كنيم. مطمئناً، تو به راه مستقيم هدايت مي كني.

Literal

And like that We inspired/transmitted to you, a Soul/Spirit , from Our order/command/matter/affair, you were not knowing what (is) The Book , and nor the faith/belief, and but We made it a light, We guide with it whom We will/want from Our worshippers/slaves , and that you guide (E) to a straight/direct road/way.

Al-Hilali Khan

And thus We have sent to you (O Muhammad SAW) Ruhan (an Inspiration, and a Mercy) of Our Command. You knew not what is the Book, nor what is Faith? But We have made it (this Quran) a light wherewith We guide whosoever of Our slaves We will. And verily, you (O Muhammad SAW) are indeed guiding (mankind) to the Straight Path (i.e. Allahs religion of Islamic Monotheism).

Arthur John Arberry

Even so We have revealed to thee a Spirit of Our bidding. Thou knewest not what the Book was, nor belief; but We made it a light, whereby We guide whom We will of Our servants. And thou, surely thou shalt guide unto a straight path —

Asad

And thus, too, [I.e., in all the three ways mentioned in the preceding verse.] [O Muhammad,] have We revealed unto thee a life-giving message, [coming] at Our behest. [The term ruh (lit., «spirit» or «soul») has in the Quran often the meaning of «divine inspiration» (see note on 16:2). In the present context, it evidently denotes the contents of the divine inspiration bestowed on the Prophet Muhammad, i.e., the Quran (Tabari, Zamakhshari, Razi, Ibn Kathir), which is meant to lead man to a more intensive spiritual life: hence my above rendering.] [Ere this message came unto thee,] thou didst not know what revelation is, nor what faith [implies]: [I.e., that the very concept of «faith» implies man’s complete self-surrender (islam) to God.] but [now] We have caused this [message] to be a light, whereby We guide whom We will of Our ser

Dr. Salomo Keyzer

Zoo hebben wij door ons bevel eene openbaring gedaan. Gij begreept voor dat tijdstip niet, noch wat het boek van den Koran, noch wat het geloof was; maar wij hebben dit als een licht aangewezen; wij willen daardoor diegenen onzer dienaren leiden, welke ons behagen, en gij zul
t hen zekerlijk op den rechten weg leiden.

Free Minds

And thus, We inspired to you a revelation of Our command. You did not know what was the Scripture, nor what was faith. Yet, We made this a light to guide whomever We wish from among Our servants. Surely, you guide to a straight path.

Hamza Roberto Piccardo

Ed è così che ti abbiamo rivelato uno spirito [che procede] dal Nostro ordine. Tu non conoscevi né la Scrittura né la fede. Ne abbiamo fatto una luce per mezzo della quale guidiamo chi vogliamo, tra i Nostri servi. In verità tu guiderai sulla retta via,

Hilali Khan

And thus We have sent to you (O Muhammad SAW) Ruhan (an Inspiration, and a Mercy) of Our Command. You knew not what is the Book, nor what is Faith? But We have made it (this Quran) a light wherewith We guide whosoever of Our slaves We will. And verily, you (O Muhammad SAW) are indeed guiding (mankind) to the Straight Path (i.e. Allahs religion of Islamic Monotheism).

Kuliev E.

Таким же образом Мы внушили тебе в откровении дух (Коран) из Нашего повеления. Ты не знал, что такое Писание и что такое вера. Но Мы сделали его светом, посредством которого Мы ведем прямым путем того из Наших рабов, кого пожелаем. Воистину, ты указываешь на прямой путь –

M.-N.O. Osmanov

Таким же образом Мы в откровении дали тебе по Нашему велению Коран. Ты не знал, что такое писание и вера. Но Мы сделали Коран светом, посредством которого выводим прямым путем кого угодно из Наших рабов, и ты, воистину, ведешь на прямой путь –

Mohammad Habib Shakir

And thus did We reveal to you an inspired book by Our command. You did not know what the Book was, nor (what) the faith (was), but We made it a light, guiding thereby whom We please of Our servants; and most surely you show the way to the right path:

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And thus have We inspired in thee (Muhammad) a Spirit of Our command. Thou knewest not what the Scripture was, nor what the Faith. But We have made it a light whereby We guide whom We will of Our bondmen. And lo! thou verily dost guide unto a right path,

Palmer

And thus have we inspired thee by a spirit at our bidding; thou didst not know what the Book was, nor the faith: but we made it a light whereby we guide whom we will of our servants. And, verily, thou shalt surely be guided into the right way,-

Prof. Yasar Nuri Ozturk

İşte böylece sana da emrimizden bir ruh vahyettik. Sen, kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu, kullarımızdan dilediğimizi kendisiyle kılavuzladığımız bir nur yaptık. Hiç kuşkusuz, sen, dosdoğru bir yola kılavuzluk etmektesin.

Qaribullah

As such We have revealed to you (Prophet Muhammad) a spirit (the revelation of the Koran) from Our Ordinance. You did not know what the Book was, nor belief, but We made it a light whereby We guide those of Our worshipers whom We will. And you (Prophet Muhammad), you, surely guide to a Straight Path.

QXP

And thus We have revealed to you (O Prophet) a life-giving Message, by Our Command. You knew not what Revelation is, nor what Faith implies. (That the Power of Faith could revolutionize humanity). But now We have made it a Light, whereby We show the Way to Our servants according to Our Law of Guidance. And, verily, (O Prophet) you shall certainly show them the Straight Path.

Reshad Khalifa

Thus, we inspired to you a revelation proclaiming our commandments. You had no idea about the scripture, or faith. Yet, we made this a beacon to guide whomever we choose from among our servants. Surely, you guide in a straight path.

Rodwell

Thus have we sent the Spirit (Gabriel) to thee with a revelation, by our command. Thou knewest not, ere this, what «the Book» was, or what the faith. But we have ordained it for a light: by it will we guide whom we please of our servants. And thou shalt surely guide into the right way,

Sale

Thus have We revealed unto thee a revelation, by our command. Thou didst not understand, before this, what the book of the Koran was, nor what the faith was: But We have ordained the same for a light; We will thereby direct such of our servants as We please: And thou shalt surely direct them into the right way,

Sher Ali

And thus have We revealed to thee the Word by Our command. Thou didst not know what the Book was, nor what the faith. But We have made the revelation a light, whereby We guide such of Our servants as WE please. And, truly, thou guidest mankind to the right path,

Unknown German

Also haben Wir dir ein Wort offenbart nach Unserem Gebot. Du wußtest nicht was das Buch war noch was der Glaube. Doch Wir haben sie (die Offenbarung) zu einem Lichte gemacht, mit dem Wir jenen von Unseren Dienern den Weg weisen, denen Wir wollen. Wahrlich, du leitest auf den geraden Weg,

V. Porokhova

И так велением Своим ■ Тебе Мы дух внушили (через откровенье). ■ Ведь прежде ты не знал, ■ В чем (суть) Писания и Веры, ■ А Мы же Светом сделали его, ■ Которым путь указываем тем из Наших слуг, ■ Кого сочтем Своим желаньем. ■ Поистине, и ты (о Мухаммад!) ведешь (людей) прямой стезею, –

Yakub Ibn Nugman

Башка пәйгамбәрләргә вәхи иткәнебез кеби, ий Мухәммәд г-м, сиңа да вәхи иттек күңелгә шифа, рухка тәрбия булучы Коръәнне Үзебезнең әмеребез буенча, Коръән иңмәс борын, син Коръәннең нәрсә икәнен белмидер идең һәм Аллаһ хөкемендә иман нәрсә икәнен белмидер идең, димәк, пәйгамбәр буласы кеше дә Коръәннән башка иманны таба алмаган. Ләкин Без Коръәнне иман, дин яктылыгы кылдык, ул Коръән белән бәндәләребездән Үзебез теләгәннәрен һидәяткә күндерербез, синдә Коръән белән Аллаһ теләгән кешеләрне туры юлга күндерәсең. Димәк, иман һәм һидәят Коръән юлы – Коръән яктылыгы белән генә табылыр.

جالندہری

اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے تمہاری طرف روح القدس کے ذریعے سے (قرآن) بھیجا ہے۔ تم نہ تو کتاب کو جانتے تھے اور نہ ایمان کو۔ لیکن ہم نے اس کو نور بنایا ہے کہ اس سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں۔ اور بےشک (اے محمدﷺ) تم سیدھا رستہ دکھاتے ہو

طاہرالقادری

سو اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روحِ (قلوب و ارواح) کی وحی فرمائی (جو قرآن ہے)، اور آپ (وحی سے قبل اپنی ذاتی درایت و فکر سے) نہ یہ جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور نہ ایمان (کے شرعی احکام کی تفصیلات کو ہی جانتے تھے جو بعد میں نازل اور مقرر ہوئیں)(۱) مگر ہم نے اسے نور بنا دیا۔ ہم اِس (نور) کے ذریعہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت سے نوازتے ہیں، اور بیشک آپ ہی صراطِ مستقیم کی طرف ہدایت عطا فرماتے ہیں(۲)، ۱:- آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانِ اُمّیت کی طرف اشارہ ہے تاکہ کفّار آپ کی زبان سے قرآن کی آیات اور ایمان کی تفصیلات سن کر یہ بدگمانی نہ پھیلائیں کہ یہ سب کچھ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ذاتی علم اور تفکر سے گھڑ لیا ہے کچھ نازل نہیں ہوا، سو یہ اَز خود نہ جاننا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم معجزہ بنا دیا گیا۔ ۲ :- اے حبیب! آپ کا ہدایت دینا اور ہمارا ہدایت دینا دونوں کی حقیقت ایک ہی ہے اور صرف انہی کو ہدایت نصیب ہوتی ہے جو اس حقیقت کی معرفت اور اس سے وابستگی رکھتے ہیں۔

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.