سوره الجاثية (45) آیه 17

قرآن، سوره الجاثية (45) آیه 17

آیه پسین: سوره الجاثية (45) آیه 18
آیه پیشین: سوره الجاثية (45) آیه 16

عربی

وَ آتَيْناهُمْ بَيِّناتٍ مِنَ الأَْمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلاَّ مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فِيما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ

بدون حرکات عربی

و آتيناهم بيّنات من الأمر فما اختلفوا إلاّ من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إنّ ربّك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون

خوانش

Waataynahum bayyinatin mina al-amri fama ikhtalafoo illa min baAAdi ma jaahumu alAAilmu baghyan baynahum inna rabbaka yaqdee baynahum yawma alqiyamati feema kanoo feehi yakhtalifoona

آیتی

و آنها را در باره آن امر دلايلي روشن داديم و در آن از روي حسد و، کينه اختلاف نکردند ، مگر آنگاه که دانش يافتند خدا در روز قيامت در آنچه اختلاف مي کردند داوري خواهد کرد

خرمشاهی

و از كار [دين] روشنگريها به ايشان داديم، و اختلاف پيشه نكردند، مگر پس از آنكه علم [وحى] بر ايشان نازل شد، آن هم از روى رشك و رقابتى كه در ميان خود داشتند; بيگمان پروردگارت در روز قيامت در آنچه اختلاف ورزيده اند، در ميان آنان داورى خواهد كرد.

کاویانپور

و در امر دين، آيات و معجزات روشن بآنان عطا كرديم، آنان اختلاف نكردند (و بتحريف احكام تورات نپرداختند) مگر پس از اطلاع كامل از آن و جهت ظلم و تعدى بحقوق ديگران. البته پروردگار تو درباره اختلافات آنها روز قيامت داورى خواهد كرد.

انصاریان

و دلایل روشنی [در امر نبوّت و دین] در اختیار آنان قرار دادیم، پس آنان [در امر نبوّت و دین] اختلاف نکردند مگر پس از آنکه [به وسیله وحی] دانش و آگاهی برای آنان آمد، اختلافشان از روی حسادت و برتری جویی در میان خودشان بود؛ بی تردید پروردگارت روز قیامت درباره آنچه همواره در آن اختلاف می کردند میانشان داوری خواهد کرد.

سراج

و داديم بديشان دليلهاى روشن در امر دين پس اختلاف نكردند (در دين) مگر از پس آنكه آمد بسويشان دانش براى دشمنى و حسدى كه ميان ايشان بود البته پروردگار تو حكم مى‏كند ميان ايشان روز رستاخيز در باره مطالبى كه پيوسته در آن اختلاف مى‏كردند

فولادوند

و دلايل روشنى در امر [دين‏] به آنان عطا كرديم، و جز بعد از آنكه علم برايشان [حاصل‏] آمد، [آن هم‏] از روى رشك و رقابت ميان خودشان، دستخوش اختلاف نشدند. قطعاً پروردگارت روز قيامت ميانشان در باره آنچه در آن اختلاف مى‏كردند، داورى خواهد كرد.

پورجوادی

و دلايل روشنى از دين به آنها عطا كرديم. آنها اختلاف نكردند مگر بعد از آگاه شدن، از روى حسدى كه بين‏شان بود، پروردگارت در اختلافشان روز قيامت داورى خواهد كرد.

حلبی

و آنان را از كار [دين‏] حجّت‏ها داديم، پس اختلاف نكردند مگر پس از آن كه آنها را دانش آمد، به سبب حسدى ميان خودشان. بيگمان پروردگارت روز رستاخيز ميان آنها داورى مى‏كند، در آنچه در آن اختلاف مى‏كردند.

اشرفی

و داديم ايشانرا بينه هائى از امر پس اختلاف نكردند مگر بعد از آنكه آمد ايشانرا دانش از راه ستم در ميانشان بدرستيكه پروردگار تو حكم ميكند ميانشان روز قيامت در آنچه بودند در آن اختلاف ميكردند

خوشابر مسعود انصاري

و در امر [دين‏] به آنان نشانه‏هاى روشن داديم. پس جز بعد از آنكه دانش يافتند- [آن هم‏] از روى تجاوز به همديگر- اختلاف نورزيدند. بدان كه پروردگارت روز قيامت در آنچه در آن اختلاف مى‏كردند، بين آنان حكم مى‏كند

مکارم

و دلایل روشنی از امر نبّوت و شریعت در اختیارشان قرار دادیم؛ آنها اختلاف نکردند مگر بعد از علم و آگاهی؛ و این اختلاف بخاطر ستم و برتری‌جویی آنان بود؛ امّا پروردگارت روز قیامت در میان آنها در آنچه اختلاف داشتند داوری می‌کند.

مجتبوی

و ايشان را نشانه‏ها و دلايل روشن از كار [دين خود و رسالت محمد ص‏] بداديم، پس اختلاف نكردند- در احكام تورات يا در باره پيامبر [ص‏]- مگر پس از آنكه دانش بديشان رسيد، از روى ستم و بدخواهى ميان خود. همانا پروردگار تو ميان آنان در روز رستاخيز در باره آنچه در آن اختلاف مى‏كردند داورى خواهد كرد.

مصباح زاده

و داديم ايشان را بينه‏هائى از امر پس اختلاف نكردند مگر بعد از آنكه آمد ايشان را دانش از راه ستم در ميانشان بدرستى كه پروردگار تو حكم ميكند ميانشان روز قيامت در آنچه بودند در آن اختلاف ميكردند

معزی

و آورديمشان تابشهائى (نشانيهائى) از كار پس اختلاف نكردند مگر از پس آنكه بيامدشان دانش به سركشى ميان خويش همانا پروردگار تو داورى كند ميان ايشان روز رستاخيز در آنچه بودند در آن اختلاف مى كردند

قمشه ای

و نیز به آن قوم آیات و معجزات روشن در امر (دین و نظم دنیا) عطا نمودیم و آنها خلاف و نزاع بر نینگیختند مگر دانسته، برای ظلم و تعدّی به حقوق یکدیگر. البته خدا بین نزاع و اختلافات آنها روز قیامت داوری خواهد کرد.

رشاد خليفه

ما در اينجا احكامي آشكار به آنها داده ايم. شگفتا كه آنها در اين هيچ اختلافي ايجاد نكردند تا زماني كه دانش پيدا كردند. اين به دليل حسادت آنهاست. مطمئناً، پروردگارت در روز رستاخيز درباره آنچه اختلاف ايجاد كردند، قضاوت خواهد كرد.

Literal

And We gave/brought them evidences from the matter/affair/order/command, so they did not differ/disagree/dispute except from after what came to them (from) the knowledge, oppression/transgression between them, that truly your Lord passes judgment/ends between them (on) the Resurrection Day in what they were in it differing/disagreeing .

Al-Hilali Khan

And gave them clear proofs in matters (by revealing to them the Taurat (Torah)). And they differed not until after the knowledge came to them, through envy among themselves. Verily, Your Lord will judge between them on the Day of Resurrection about that wherein they used to differ.

Arthur John Arberry

We gave them clear signs of the Command; so they differed not, except after the knowledge had come to them, being insolent one to another. Surely thy Lord will decide between them on the Day of Resurrection touching their differences.

Asad

And We gave them clear indications of the purpose [of faith]; [This, I believe, is the meaning of the phrase min al-amr in the above context, although most of the classical commentators are of the opinion that amr signifies here «religion» (din), and interpret the whole phrase, accordingly, as «of what pertains to religion». Since, however, the common denominator in all the possible meanings of the term amr – e.g., «command», «in

Dr. Salomo Keyzer

Wij gaven hun volkomene bevelen nopens de zaak van den godsdienst; en zij vervielen niet tot verschil, dan nadat de kennis tot hen was gekomen, en wel door wederzijdsche afgunst. Maar op den dag der opstanding zal God hunnen twist beslechten, nopens datgene, waaromtrent zij verschillen.

Free Minds

And We gave them clarity in the matter, but then they disputed after the knowledge had come to them, out of jealousy amongst themselves. Your Lord will judge them on the Day of Resurrection regarding everything that they have disputed.

Hamza Roberto Piccardo

Demmo loro prove evidenti del [Nostro] Ordine ; non si divisero, astiosi gli uni con gli altri se non dopo che giunse loro la scienza. In verità nel Giorno della Resurrezione il tuo Signore giudicherà tra di loro, a proposito delle loro divergenze.

Hilali Khan

And gave them
clear proofs in matters (by revealing to them the Taurat (Torah)). And they differed not until after the knowledge came to them, through envy among themselves. Verily, Your Lord will judge between them on the Day of Resurrection about that wherein they used to differ.

Kuliev E.

Мы даровали им ясные знамения из повеления. Они же разошлись во мнениях лишь после того, как к ним явилось знание, по причине зависти и несправедливого отношения друг к другу. Воистину, твой Господь рассудит их в День воскресения в том, в чем они расходились во мнениях.

M.-N.O. Osmanov

Мы даровали им ясные указания о велениях [веры]. Но они впали в противоречия [в вопросах веры] после того, как им даровали знание. Воистину, Господь твой рассудит их в День воскресения относительно того, в чем у них были разногласия.

Mohammad Habib Shakir

And We gave them clear arguments in the affair, but they did not differ until after knowledge had come to them out of envy among themselves; surely your -Lord will judge between them on the day of resurrection concerning that wherein they differed.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And gave them plain commandments. And they differed not until after the knowledge came unto them, through rivalry among themselves. Lo! thy Lord will judge between them on the Day of Resurrection concerning that wherein they used to differ.

Palmer

And we brought them manifest proofs of the affair, and they disputed not until after knowledge had come to them, through mutual envy. Verily, thy Lord will decide between them on the resurrection day concerning that whereon they did dispute.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Onlara, iş ve yönetime ilişkin açık-seçik belgeler verdik. Onlar, kendilerine ilim geldikten sonra, aralarındaki azgınlık ve kıskançlık yüzünden ihtilafa düştüler. Hiç kuşkusuz, Rabbin, onlar arasında, tartışıp durdukları şeyle ilgili olarak kıyamet günü hüküm verecektir.

Qaribullah

We gave them clear signs of the Command; yet it was not until after knowledge had come to them that they differed among themselves, and were insolent to each other. On the Day of Resurrection your Lord will indeed decide their differences.

QXP

And gave them clear Commandments. Yet, they fell for differences through rivalry among themselves after Knowledge had come to them. Behold, your Lord will judge between them on the Resurrection Day concerning all they differed about.

Reshad Khalifa

We have given them herein clear commandments. Ironically, they did not dispute this until the knowledge had come to them. This is due to jealousy on their part. Surely, your Lord will judge them on the Day of Resurrection regarding everything they have disputed.

Rodwell

And we gave them clear sanctions for our behests: neither did they differ, through mutual envy, till after they had become possessed of knowledge; but thy Lord will judge between them on the day of resurrection, as to the subject of their disputes.

Sale

And We gave them plain ordinances concerning the business of religion; neither did they fall to variance, except after that knowledge had come unto them, through envy amongst themselves: But thy Lord will decide the controversy between them, on the day of resurrection, concerning that wherein they disagree.

Sher Ali

And WE gave them clear Signs regarding this Affair. And they did not differ but after true knowledge had come to them, through mutual envy. Verily, thy Lord will judge between them on the Day of Resurrection concerning that wherein they differed.

Unknown German

Und Wir gaben ihnen deutliche Weisungen in der Sache. Und sie wurden nicht eher uneins, als bis das wissen zu ihnen gekommen war – durch selbstsüchtigen Neid untereinander. Dein Herr wird zwischen ihnen richten am Tage der Auferstehung über das, worin sie uneins waren.

V. Porokhova

И Мы им дали ясные знаменья ■ О (повелениях в Господнем) деле. ■ Когда же знание пришло к ним, ■ Они все разошлись ■ Из злобной зависти друг к другу. ■ Поистине, Господь твой в День Суда ■ Рассудит между ними то, ■ В чем разошлись они.

Yakub Ibn Nugman

Дин эшләреңдә аларга дәлилләр бирдек, Мухәммәд г-мнең киләчәген белдердек, алар башта ихтыйлаф итмәделәр, мәгәр һәрнәрсәгә дәлил килгәннән соң бер-берсенә хөседлек белән ихтыйлаф иттеләр. Раббың алар ихтыйлаф иткән нәрсәдә кыямәт көнне аларны хөкем итәр.

جالندہری

اور ان کو دین کے بارے میں دلیلیں عطا کیں۔ تو انہوں نے جو اختلاف کیا تو علم آچکنے کے بعد آپس کی ضد سے کیا۔ بےشک تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان میں ان باتوں کا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے فیصلہ کرے گا

طاہرالقادری

اور ہم نے ان کو دین (اور نبوّت) کے واضح دلائل اور نشانیاں دی ہیں مگر اس کے بعد کہ اُن کے پاس (بعثتِ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا) علم آچکا انہوں نے (اس سے) اختلاف کیا محض باہمی حسد و عداوت کے باعث، بیشک آپ کا رب اُن کے درمیان قیامت کے دن اس امر کا فیصلہ فرما دے گا جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.