سوره الجاثية (45) آیه 35

قرآن، سوره الجاثية (45) آیه 35

آیه پسین: سوره الجاثية (45) آیه 36
آیه پیشین: سوره الجاثية (45) آیه 34

عربی

ذلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آياتِ اللَّهِ هُزُواً وَ غَرَّتْكُمُ الْحَياةُ الدُّنْيا فَالْيَوْمَ لا يُخْرَجُونَ مِنْها وَ لا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ

بدون حرکات عربی

ذلكم بأنّكم اتّخذتم آيات اللّه هزوا و غرّتكم الحياة الدّنيا فاليوم لا يخرجون منها و لا هم يستعتبون

خوانش

Thalikum bi-annakumu ittakhathtum ayati Allahi huzuwan wagharratkumu alhayatu alddunya faalyawma la yukhrajoona minha wala hum yustaAAtaboona

آیتی

و اين به کيفر آن است که آيات خدا را به مسخره مي گرفتيد و زندگي دنيوي شما را بفريفت پس امروز از اين آتش کسي بيرونشان نبرد و کسي عذرشان را نپذيرد

خرمشاهی

اين از آن است كه آيات الهى را به ريشخند گرفتيد و زندگانى دنيا شما را فريفت، پس امروز، نه از آن بيرون برده شوند، نه عذرشان را بپذيرند.

کاویانپور

اين عذاب بخاطر آنست كه شما آيات خدا را ببازيچه و شوخى گرفتيد و زندگانى (پر زرق و برق) دنيا شما را فريب داد. آن روز قادر نخواهند بود از آتش دوزخ بيرون آيند، توبه و عذر آنان نيز مورد قبول واقع نخواهد شد.

انصاریان

این [عذاب] برای این است که شما آیات خدا را به مسخره گرفته اید و زندگی دنیا، شما را فریفت؛ پس امروز نه آنان را از آتش بیرون آورند و نه از آنان می خواهند که [برای به دست آوردن خشنودی خدا] عذرخواهی کنند.

سراج

اين شكنجه شما بخاطر آنست كه شما گرفتيد آيه‏هاى خدا را چيزى كه به آن استهزاء مى‏كرديد و فريفته كرد شما را زندگانى دنيا پس امروز برون نشويد از آتش دوزخ و نه از ايشان خواهند كه عذرخواهى كنند

فولادوند

اين بدان سبب است كه شما آيات خدا را به ريشخند گرفتيد و زندگى دنيا فريبتان داد. پس امروز نه از اين [آتش‏] بيرون آورده مى‏شوند، و نه عذرشان پذيرفته مى‏گردد.

پورجوادی

اين از آن است كه آيات خدا را به مسخره گرفتيد و زندگى دنيا شما را فريفت.» لذا امروز از آن بيرونشان نبرند و هيچ عذرى از آنها نپذيرند.

حلبی

اين، سبب آن است كه شما آيه‏هاى خدا را به ريشخند گرفتيد، و زندگانى دنيا فريبتان داد، پس آن روز از آن [دوزخ‏] بيرون نيايند، و نه آنان را به توبه كردن فراخوانند.

اشرفی

آن باين است كه شما گرفتيد آيت‏هاى خدا را استهزاء و فريفت شما را زندگانى دنيا پس امروز بيرون آورده نمى‏شوند از آن و نه ايشان عذر پذيرفته شدگانند

خوشابر مسعود انصاري

اين از آن است كه شما آيات خدا را به ريشخند گرفتيد و زندگانى دنيا شما را فريفت. پس امروز از آن (دوزخ) بيرون آورده نمى‏شوند و از آنان پوزش پذيرفته نمى‏شود

مکارم

این بخاطر آن است که شما آیات خدا را به مسخره گرفتید و زندگی دنیا شما را فریب داد! «امروز نه آنان را از دوزخ بیرون می‌آورند، و نه هیچ‌گونه عذری از آنها پذیرفته می‌شود!

مجتبوی

اين [عذاب‏] به سبب آن است كه شما آيات خدا را به مسخره گرفتيد و زندگى دنيا شما را بفريفت، پس امروز از آن (دوزخ) بيرون آورده نشوند و نه از ايشان خواستار عذرخواهى و خشنودى‏جستن شوند- زيرا عذرشان پذيرفته نيست-.

مصباح زاده

آن باين است كه شما گرفتيد آيت‏هاى خدا را استهزاء و فريفت شما را زندگانى دنيا پس امروز بيرون آورده نمى‏شوند از آن و نه ايشان عذر پذيرفته شدگانند

معزی

اين بدان است كه گرفتيد آيتهاى خدا را ريشخند و فريب داد شما را زندگانى دنيا پس امروز برون آورده نشوند از آن و نه بهانه پذيرفته شود از ايشان

قمشه ای

این عذاب شما کیفر آن است که به آیات خدا تمسخر کردید و مغرور زندگانی دنیا شدید. پس کافران امروز از آتش دوزخ رهایی ندارند و هیچ عذر و توبه ایشان نپذیرند.

رشاد خليفه

اين براي آن است كه شما آيات خدا را بيهوده گرفتيد و به زندگي اول سرگرم شديد. درنتيجه، آنها هرگز از آنجا خارج نمي شوند و عذرشان پذيرفته نخواهد شد.

Literal

That (is) with that you, you took/received God’s verses/evidences mockingly/making fun, and the life the present/worldly life has deceived/tempted you. So the day/today they are not brought/driven out from it, and nor they be allowed to offer reconciliation .

Al-Hilali Khan

This, because you took the revelations of Allah (this Quran) in mockery, and the life of the world deceived you. So this Day, they shall not be taken out from there (Hell), nor shall they be Yustataboon (i.e. they shall not return to the worldly life, so that they repent to Allah, and beg His Pardon for their sins).

Arthur John Arberry

That is for that you took God’s signs in mockery, and the present life deluded you.› So today they shall not be brought forth from it, nor will they be suffered to make amends.

Asad

this, because you made God’s messages the target of your mockery, having allowed the life of this world to beguile you!» [Lit., «since the life of this world has beguiled you»: implying that this self-abandonment to worldly pursuits was the cause of their scornful disregard of God’s messages.] On that Day, therefore, they will not be brought out of the fire, nor will they be allowed to make amends. [Lit., «out of it». Regarding the stress on the phrase, «On that Day», see notes on the last paragraph of 6:128, notes on 40:12 and 43:74.]

Dr. Salomo Keyzer

Dit zult gij ondergaan, dewijl gij de teekenen van God tot onderwerp van uwen spot hebt gemaakt, en het leven der wereld heeft u misleid. Daarom zullen zij op dien dag niet worden weggenomen om weder op aarde te verschijnen, en er zal hun niets meer gevraagd worden, waardoor zij Gods welbehagen op zich zouden kunnen vestigen.

Free Minds

"This is because you took God’s revelations in mockery, and you were deceived by the worldly life." So from this Day, they will never exit therefrom, nor will they be excused.

Hamza Roberto Piccardo

Ciò perché schernivate i segni di Allah e vi seduceva la vita terrena». In quel Giorno, non saranno fatti uscire e non saranno accettate le loro scuse.

Hilali Khan

This, because you took the revelations of Allah (this Quran) in mockery, and the life of the world deceived you. So this Day, they shall not be taken out from there (Hell), nor shall they be Yustataboon (i.e. they shall not return to the worldly life, so that they repent to Allah, and beg His Pardon for their sins).

Kuliev E.

Это вам – за то, что вы насмехались над знамениями Аллаха и обольстились мирской жизнью. Сегодня они не выйдут оттуда, и от них не потребуют покаяния».

M.-N.O. Osmanov

Это вам [в воздаяние] за то, что вы насмехались над знамениями Аллаха и соблазнились [благами] этой жизни». В тот день их не выведут из огня и не пот
ребуют от них покаяния.

Mohammad Habib Shakir

That is because you took the communications of Allah for a jest and the life of this world deceived you. So on that day they shall not be brought forth from it, nor shall they be granted goodwill.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

This, forasmuch as ye made the revelations of Allah a jest, and the life of the world beguiled you. Therefor this day they come not forth from thence, nor can they make amends.

Palmer

That is because ye took the signs of God for a jest and the life of this world deceived you; wherefore today ye shall not be brought forth therefrom, neither shall ye be taken back into favour.›

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Bunun sebebi şudur: «Siz, Allah’ın ayetlerini eğlence aracı yaptınız, dünya hayatı sizi aldattı/gurura itti. Bugün ateşten çıkarılmayacaklar, özür dilemeleri de kabul edilmeyecek.»

Qaribullah

That is because you took the verses of Allah (the Koran) in mockery, and you were deluded by your worldly life. ‹ So that Day they will not be brought out of it; nor shall they be repentant.

QXP

This, because you ridiculed Allah’s Messages, having allowed the life of the world to deceive you.» This Day, therefore, they will not be taken out, nor can they make amends.

Reshad Khalifa

«This is because you took GOD’s revelations in vain, and were preoccupied with the first life.» Consequently, they will never exit therefrom, nor will they be excused.

Rodwell

This, because ye received the signs of God with mockery, and this present life deceived you.» On that day therefore they shall not come out from it; and they shall not be asked to win the favour of God.

Sale

This shall ye suffer, because ye turned the signs of God to ridicule; and the life of the world deceived you. On this day, therefore, they shall not be taken forth from thence, neither shall they be asked any more to render themselves well-pleasing unto God.

Sher Ali

`This is so, because you made a jest of the Signs of ALLAH, and the life of the world deceived you.› Therefore that day they will not be taken out of it, nor will they be taken back into favour.

Unknown German

Dies, weil ihr Allahs Zeichen zum Gespött machtet und das Leben in dieser Welt euch betrog.» Drum sollen sie an jenem Tage nicht von dort herausgebracht werden, noch wird ihnen erlaubt sein, wiedergutzumachen.

V. Porokhova

И это вам за то, ■ Что над знаменьями Аллаха насмехались ■ И предались соблазнам ближней жизни». ■ И (с того Дня) не выпустят оттуда их, ■ И никакой им милости не будет.

Yakub Ibn Nugman

Ошбу ґәзаб сезгә тиешле булды, Аллаһ аятьләрен мәсхәрә иткәнегез өчен һәм сезне дөнья тереклеге алдады, дөньяга алданып ахирәттән мәхрүм калдыгыз. Бүген алар инде уттан чыгарылмаслар, вә тәүбә итагать илә Аллаһуны ризалау да алардан соралмас.

جالندہری

یہ اس لئے کہ تم نے خدا کی آیتوں کو مخول بنا رکھا تھا اور دنیا کی زندگی نے تم کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ سو آج یہ لوگ نہ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان کی توبہ قبول کی جائے گی

طاہرالقادری

یہ اس وجہ سے (ہے) کہ تم نے اللہ کی آیتوں کو مذاق بنا رکھا تھا اور دنیوی زندگی نے تمہیں دھوکہ میں ڈال دیا تھا، سو آج نہ تو وہ اُس (دوزخ) سے نکالے جائیں گے اور نہ اُن سے توبہ کے ذریعے (اللہ کی) رضاجوئی قبول کی جائے گی،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.