سوره الأحقاف (46) آیه 4

قرآن، سوره الأحقاف (46) آیه 4

آیه پسین: سوره الأحقاف (46) آیه 5
آیه پیشین: سوره الأحقاف (46) آیه 3

عربی

قُلْ أَ رَأَيْتُمْ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي ما ذا خَلَقُوا مِنَ الأَْرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّماواتِ ائْتُونِي بِكِتابٍ مِنْ قَبْلِ هذا أَوْ أَثارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ

بدون حرکات عربی

قل أ رأيتم ما تدعون من دون اللّه أروني ما ذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السّماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين

خوانش

Qul araaytum ma tadAAoona min dooni Allahi aroonee matha khalaqoo mina al-ardi am lahum shirkun fee alssamawati eetoonee bikitabin min qabli hatha aw atharatin min AAilmin in kuntum sadiqeena

آیتی

بگو : از آنهايي که جز الله به خدايي مي خوانيد خبر دهيد به من نشان دهيد که از اين زمين چه چيز را آفريده اند ؟ يا در خلقت آسمانها شرکت داشته اند ؟ اگر راست مي گوييد ، براي من کتابي که پيش از اين قرآن آمده باشد يا اگر دانشي از پيشينيان مانده است ، بياوريد

خرمشاهی

بگو آيا شريكانى را كه به جاى خداوند قائل هستيد، نگريسته ايد، به من بنمايانيد كه چه چيزى را در زمين آفريده اند، يا آيا در [آفرينش] آسمانها شركتى داشته اند، اگر راست مى گوييد كتابى پيش از اين [كتاب]، يا نشانه اى از علم براى من بياوريد.

کاویانپور

بگو آنهايى را كه بجاى پرستش خدا مى‏پرستيد، بمن نشان دهيد كه چه چيزى در روى زمين آفريده‏اند، يا چه شركتى در خلقت آسمانها داشتند؟ از كتاب آسمانى پيشين يا آثار علم و دانش خود دليل منطقى بر ادعاهاى خود بياوريد اگر شما راست مى‏گوييد.

انصاریان

[به مشرکان] بگو: به من خبر دهید [و نشانم دهید] معبودانی که به جای خدا می پرستید چه چیزی از زمین را آفریده اند یا مگر آنان را در آفرینش آسمان ها مشارکتی است؟ اگر راستگو هستید کتابی پیش از این قرآن یا بازمانده ای از دانش استواری [که ادعای شما را تصدیق کند] برای من بیاورید؛

سراج

بگو مرا خبر دهيد از آنچه مى‏پرستيد بجز خدا نشان دهيد به من كه چه چيز را آفريده‏اند از زمين آيا ايشان را شركتى است (با خدا) در آفريدن آسمانها بياريد براى من كتابى پيش از آمدن قرآن يا بازمانده‏اى از دانش اگر هستيد راستگو

فولادوند

بگو: «به من خبر دهيد، آنچه را به جاى خدا فرا مى‏خوانيد به من نشان دهيد كه چه چيزى از زمين [را] آفريده يا [مگر] آنان را در [كار] آسمانها مشاركتى است؟ اگر راست مى‏گوييد، كتابى پيش از اين [قرآن ]يا بازمانده‏اى از دانش نزد من آوريد.»

پورجوادی

بگو: «معبودهايى را كه جز خدا مى‏خوانيد، به من نشان دهيد كه آيا در زمين چيزى را آفريده‏اند يا در آفرينش آسمانها شركت داشته‏اند؟ اگر راست مى‏گوييد كتابى پيش از اين يا اثرى از علم (گذشتگان) براى من بياوريد.»

حلبی

بگو: آنچه را كه به جز خدا مى‏خوانيد، به من نشان دهيد كه از زمين چه آفريده‏اند؟ يا آنان را [در آفرينش‏] آسمانها [با من‏] شركتى بوده است؟ مرا كتابى يا اثرى از دانش [آنها] بياوريد، اگر راستگويانيد.

اشرفی

بگو خبر دهيد از آنچه ميخوانيد از غير خدا بنمائيد مرا كه چه چيز آفريدند از زمين يا ايشانرا شركتى است در آسمانها بياريد مرا كتابى پيش از اين يا بازمانده از دانش اگر هستيد راستگويان

خوشابر مسعود انصاري

بگو: آيا نگريسته‏ايد به آنچه كه به‏جاى خداوند [به نيايش‏] مى‏خوانيد؟ به من بنماييد چه چيز از زمين را آفريده‏اند يا اينكه آنان در [آفرينش‏] آسمانها شركتى دارند؟ اگر راستگوييد كتابى پيش از اين يا بازمانده‏اى از دانش [پيشينيان‏] را براى من بياوريد.

مکارم

به آنان بگو: «این معبودهایی را که غیر از خدا پرستش می‌کنید به من نشان دهید چه چیزی از زمین را آفریده‌اند، یا شرکتی در آفرینش آسمانها دارند؟ کتابی آسمانی پیش از این، یا اثر علمی از گذشتگان برای من بیاورید (که دلیل صدق گفتار شما باشد) اگر راست می‌گویید!»

مجتبوی

بگو: مرا گوييد كه آنچه جز خدا مى‏خوانيد به من بنماييد كه چه چيز از اين زمين- يا كدام بخش زمين- را آفريده‏اند يا مگر در [آفرينش‏] آسمانها شركت داشته‏اند؟! اگر راستگوييد، براى من [دليلى از] كتابى كه پيش از اين [قرآن‏] آمده باشد يا بازمانده‏اى از دانش [پيشينيان‏] بياريد.

مصباح زاده

بگو خبر دهيد از آنچه ميخوانيد از غير خدا بنمائيد مرا كه چه چيز آفريدند از زمين يا ايشان را شركتى است در آسمانها بياريد مرا كتابى پيش از اين يا باز مانده از دانش اگر هستيد راستگويان

معزی

بگو آيا ديديد آنچه را خوانيد جز خدا بنمائيدم چه چيز آفريدند از زمين يا ايشان را است شركتى در آسمانها بياريدم به كتابى از پيش از اين يا بازمانده اى از دانش اگر هستيد راستگويان

قمشه ای

بگو: جز خدا همه آن بتهایی که به خدایی می‌خوانید به من نشان دهید که آیا در زمین چیزی آفریده‌اند؟یا شرکتی با خدا در خلقت آسمانها دارند؟اگر از کتب آسمانی پیشین دلیلی بر خدایی بتان دارید یا کمتر اثر و نشان بر درستی عقیده شرک یافته‌اید اگر راست می‌گویید بر من بیاورید.

رشاد خليفه

بگو: معبوداني را كه در كنار خدا قرار داده ايد، در نظر بگيريد. به من نشان دهيد كه در روي زمين چه چيزي خلق كردند. آيا سهمي از آسمان ها دارند؟ كتاب آسماني ديگري پيش از اين به من نشان دهيد و يا هر دانش موثقي كه شرك شما را حمايت كند، اگر راست مي گوييد.

Literal

Say: «Did you see what you call from other than God? Show me what they created from the earth/Planet Earth, or for them (is) a partnership in the skies/space? Come/bring to me with a Book from before this, or a mark/historical remain from knowledge, if you were truthful.»

Al-Hilali Khan

Say (O Muhammad SAW to these pagans): «Think! All that you invoke besides Allah show me! What have they created of the earth? Or have they a share in (the creation of) the heavens? Bring me a Book (revealed before this), or some trace of knowledge (in support of your claims), if you are truthful!»

Arthur John Arberry

Say: ‹Have you considered that you call upon apart from God? Show me what they have created of the earth; or have they a partnership in the heavens? Bring me a Book before this, or some remnant of a knowledge, if you speak truly.›

Asad

Say: «Have you [really] given thought to what it is that you invoke instead of God? Show me what these [beings or forces] have created anywhere on earth! Or had they, perchance, a share in [creating] the heavens? [If so,] bring me any divine writ preceding this one, or any [other] vestige of knowledge – if what you claim is true!» [Sc., «in support of your claim that there are other divine powers besides God».]

Dr. Salomo Keyzer

Zeg: wat denkt gij? Toont mij, welk deel der aarde geschapen is door de afgoden, welke gij aanbidt? Of hadden zij eenig aandeel in de schepping der hemelen? Brengt mij een boek, dat vr dit boek werd geopenbaard, of slechts de sporen der wetenschap die dit aantoonen, en indien gij menschen van waarheid zijt.

Free Minds

Say: "Do you see those that you call on besides God? Show me what they have created on the Earth, or do they have a share in the heavens? Bring me a scripture before this, or any trace of knowledge, if you are truthful."

Hamza Roberto Piccardo

Di›: «Guardate coloro che invocate all’infuori di Allah? Mostratemi quel che hanno creato della terra. Oppure è nei cieli che sono associati [ad Allah]? Se siete sinceri, portate una Scrittura anteriore a
questa, o una traccia di scienza».

Hilali Khan

Say (O Muhammad SAW to these pagans): "Think! All that you invoke besides Allah show me! What have they created of the earth? Or have they a share in (the creation of) the heavens? Bring me a Book (revealed before this), or some trace of knowledge (in support of your claims), if you are truthful!"

Kuliev E.

Скажи: «Видели ли вы тех, к кому взываете помимо Аллаха? Покажите мне, какую часть земли они сотворили? Или же они являются совладельцами небес? Принесите мне Писание, предшествовавшее этому, или хоть какой след знания, если вы говорите правду».

M.-N.O. Osmanov

Спроси [, Мухаммад]: «Видели вы тех, к кому взываете с молитвой помимо Аллаха? Покажите мне, что они создали на земле. Или у них есть доля участия [в создании] небес? Принесите мне писание, предшествовавшее этому (т. е. Корану), или [принесите] какой-либо след знания [писания], если вы говорите правду».

Mohammad Habib Shakir

Say: Have you considered what you call upon besides Allah? Show me what they have created of the earth, or have they a share in the heavens? Bring me a book before this or traces of knowledge, if you are truthful.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Say (unto them, O Muhammad): Have ye thought on all that ye invoke beside Allah? Show me what they have created of the earth. Or have they any portion in the heavens? Bring me a scripture before this (Scripture), or some vestige of knowledge (in support of what ye say), if ye are truthful.

Palmer

Say, ‹Have ye considered what ye call on beside God?› Show me what they have created of the earth? or have they share in the heavens? Bring me a book before this or a vestige of knowledge, if ye do tell the truth!

Prof. Yasar Nuri Ozturk

De ki: «Allah dışında yakarmakta olduklarınızı gördünüz mü? Gösterin bana, yerden neyi yarattılar onlar? Yoksa göklerde bir ortaklıkları mı var? Eğer doğru sözlü kişiler iseniz bundan önceki bir kitap, yahut bir bilgi kalıntısı getirin bana!»

Qaribullah

Say: ‹Have you seen those whom you call upon, other than Allah? Show me what they have created from the earth! Or, do they have a partnership in the heavens? Bring me a Book before this or some other remnant of knowledge, if what you say is true. ‹

QXP

Say, «Have you ever given thought to what it is that you call upon instead of Allah? Show me what they have created of the earth. Or do they have a share in the heavens? Bring me a Scripture before this one, or even some remains of knowledge if you are true in your claim.»

Reshad Khalifa

Say, «Consider the idols you have set up beside GOD. Show me what on earth did they create. Do they own part of the heavens? Show me any other scripture before this one, or any piece of established knowledge that supports your idolatry, if you are truthful.»

Rodwell

SAY: What think ye? As for those whom ye invoke beside God, shew me what part of the earth it is which they have created? Had they a share in the Heavens? Bring me a Book sent down by them before this Koran, or traces of their knowledge; – if ye are men of truth.

Sale

Say, what think ye? Shew me what part of the earth the idols which ye invoke, besides God, have created? Or had they any share in the creation of the heavens? Bring Me a book of scripture revealed before this, or some footstep of ancient knowledge, to countenance your idolatrous practices; if ye are men of veracity.

Sher Ali

Say to them, `Do you know what it is you call upon beside ALLAH ? Show me what they have created of the earth. Or, have they a share in the creation of the heavens ? Bring me a Book revealed before this or some vestige of knowledge in your support, if you indeed, speak the truth.›

Unknown German

Sprich: «Wißt ihr, was das ist, was ihr anruft statt Allah? Zeigt mir, was sie von der Erde erschaffen haben. Oder haben sie einen Anteil an den Himmeln? Bringt mir ein Buch herbei, das vor diesem (offenbart worden), oder eine Spur von Wissen, wenn ihr wahrhaftig seid.»

V. Porokhova

Скажи: «Как мыслите вы тех, ■ Кого вы призываете, опричь Аллаха? ■ Вы покажите мне: ■ Что из того, что на земле, они создали? ■ Иль есть у них на небе своя доля (участия в делах небесных)? ■ Иль принесите Книгу мне, ■ Ниспосланную ранее, чем эта. ■ Иль (укажите) след, ■ (На коем строится) познанье ваше, ■ Если правдивы вы (в своих словах)».

Yakub Ibn Nugman

Аларга әйт: «Әйә беләсезме Аллаһудан башка гыйбадәт кылган сынымнарыгыз, җирдә нәрсә халык кылдылар, миңа күрсәтегез, яки Аллаһуга тиң булып, Аның белән бергә күкләрне төзеделәрме? Инде Коръәннән әүвәл иңгән бер китапны китерегез, сүзегезнең дөреслегенә миңа шәһадәт бирсен, яки сынымнарга гыйбадәт кылу дөрес икәнлекне раслаучы дәлил әсәрләрен күрсәтегез, әгәр дәгъвәгез дөрес булса», – дип.

جالندہری

کہو کہ بھلا تم نے ان چیزوں کو دیکھا ہے جن کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو (ذرا) مجھے بھی تو دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کون سی چیز پیدا کی ہے۔ یا آسمانوں میں ان کی شرکت ہے۔ اگر سچے ہو تو اس سے پہلے کی کوئی کتاب میرے پاس لاؤ۔ یا علم (انبیاء میں) سے کچھ (منقول) چلا آتا ہو (تو اسے پیش کرو)

طاہرالقادری

آپ فرما دیں کہ مجھے بتاؤ تو کہ جن (بتوں) کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کیا چیز تخلیق کی ہے یا (یہ دکھا دو کہ) آسمانوں (کی تخلیق) میں ان کی کوئی شراکت ہے۔ تم میرے پاس اس (قرآن) سے پہلے کی کوئی کتاب یا (اگلوں کے) علم کا کوئی بقیہ حصہ (جو منقول چلا آرہا ہو ثبوت کے طور پر) پیش کرو اگر تم سچے ہو،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

این وب‌گاه برای کاهشِ هرزنامه‌ها از Akismet استفاده می‌کند. در موردِ نحوهٔ پردازشِ داده‌هایِ دیدگاهتان بیشتر بدانید.