سوره الأحقاف (46) آیه 24

قرآن، سوره الأحقاف (46) آیه 24

آیه پسین: سوره الأحقاف (46) آیه 25
آیه پیشین: سوره الأحقاف (46) آیه 23

عربی

فَلَمَّا رَأَوْهُ عارِضاً مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قالُوا هذا عارِضٌ مُمْطِرُنا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيها عَذابٌ أَلِيمٌ

بدون حرکات عربی

فلمّا رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم

خوانش

Falamma raawhu AAaridan mustaqbila awdiyatihim qaloo hatha AAaridun mumtiruna bal huwa ma istaAAjaltum bihi reehun feeha AAathabun aleemun

آیتی

چون ابري ديدند که از جانب رودخانه هاشان مي آيد ، گفتند : اين ابري ، باران زاست نه ، اين همان چيزي است که آن را به شتاب مي طلبيديد باداست و در آن باد عذابي دردآور ،

خرمشاهی

آنگاه چون آن [عذاب] را به هيأت ابرى ديدند كه رو به [دشت و] دره هايشان نهاده بود، گفتند اين ابرى است بارنده بر ما; نه بلكه آن چيزى است كه به شتابش مى خواستيد، بادى است كه در آن عذابى دردناك است.

کاویانپور

پس چون آن عذاب را بصورت ابرى ديدند كه بسرزمين آنها نزديك ميشود (شاديها كردند و) گفتند: اين ابريست كه براى ما باران ميآورد. (هود گفت: چنين نيست) بلكه اين همان چيزيست كه بر نزول آن شتاب ميكرديد. تند باد شديدى است كه در آن شما را عذابى بس دردناك است.

انصاریان

پس هنگامی که عذاب را [در پهنه فضا] به صورت ابری گسترده دیدند که به سوی درّه ها و آبگیرهایشان روی آورده، گفتند: این ابری باران زا برای ماست. [هود گفت: نه] بلکه این همان چیزی است که آن را به شتاب خواستید، بادی است که در آن عذابی دردناک است؛

سراج

پس آن هنگام كه ديدند عذاب را در آن حال كه براى بود پهن شده روى آورنده بواديهاى ايشان گفتند (عاديان) اين ابرى است باران دهنده ما را (هود گفت نه) بلكه آن عذابى است كه تعجيل مى‏كرديد به آن باديست كه در آن عذابى دردناك است

فولادوند

پس چون آن [عذاب‏] را [به صورت‏] ابرى روى‏آورنده به سوى واديهاى خود ديدند، گفتند: «اين ابرى است كه بارش‏دهنده ماست.» [هود گفت: «نه،] بلكه همان چيزى است كه به شتاب خواستارش بوديد: بادى است كه در آن عذابى پر درد [نهفته‏] است.

پورجوادی

چون عذاب را به صورت ابرى رو به راه واديهايشان ديدند گفتند: «اين ابرى است باران‏زا.» بلكه اين همان چيزى است كه در آمدنش شتاب مى‏كرديد، بادى است با عذابى دردناك در آن

حلبی

پس چون آن ابر [شكنجه‏ناك‏] را كه به اراضى آنان روى آورده بود ديدند، گفتند: اين ابرى است كه باران خواهد آورد. [هود] گفت: [نه‏]، بلكه آن چيزى است كه به [آمدن‏] آن شتاب مى‏كرديد، بادى است كه در آن عذاب دردناكى است

اشرفی

پس چون ديدند آنرا ابرى پهن شده در افق متوجه واديهاى ايشان گفتند اين ابريست پهن شده در افق كه باراننده ماست بلكه آن آنست كه بشتاب ميخواهيد آنرا باديست كه در آن عذابى است پر درد

خوشابر مسعود انصاري

آن گاه چون آن [كيفر] را مانند ابرى ديدند كه رو به سوى [دشت‏] و درّه‏شان داشت، گفتند: اين ابرى است كه بر ما خواهد باريد. [نه‏] بلكه آن چيزى است كه آن را به شتاب مى‏خواستيد. بادى است كه عذابى دردناك در خود دارد.

مکارم

هنگامی که آن (عذاب الهی) را بصورت ابر گسترده‌ای دیدند که بسوی درّه‌ها و آبگیرهای آنان در حرکت است (خوشحال شدند) گفتند: «این ابری است که بر ما می‌بارد!» (ولی به آنها گفته شد:) این همان چیزی است که برای آمدنش شتاب می‌کردید، تندبادی است (وحشتناک) که عذاب دردناکی در آن است!

مجتبوی

پس چون آن [ابر عذاب‏] را ديدند كه روى به واديهاى آنها نهاده، گفتند: اين براى ما ابرى باران‏زاست. [نه،] بلكه اين همان [عذابى‏] است كه به شتاب مى‏خواستيد، بادى است كه در آن عذابى دردناك است

مصباح زاده

پس چون ديدند آنرا ابرى پهن شده در افق متوجه واديهاى ايشان گفتند اين ابريست پهن شده در افق كه باراننده ماست بلكه آن آنست كه بشتاب ميخواهيد آنرا باديست كه در آن عذابى است پر درد

معزی

تا گاهى كه نگريستندش ابرى روى آرنده بسوى درّه هاشان گفتند اين است ابرى بارنده بر ما بلكه آن است آنچه شتاب مى خواستيد بدان بادى است در آن عذابى دردناك

قمشه ای

پس چون آن عذاب را به شکل ابری دیدند که بر رودخانه‌هاشان روی آورد گفتند: این ابری است که بر ما باران می‌بارد. (هود به آنها گفت: چنین نیست) بلکه اثر عذابی است که به تعجیل درخواستید، این باد سختی است که در آن عذابی دردناک است.

رشاد خليفه

هنگامي كه ديدند توفان به طرفشان مي آيد، گفتند: اين توفان، باراني را كه بسيار بدان احتياج داشتيم براي ما خواهد آورد. در عوض، اين همان چيزي است كه شما به اعتراض (از هود) خواستيد؛ بادي خطرناك كه در آن عذابي دردناك است.

Literal

So when they saw/understood it an obstructing cloud approaching/coming (to) their valleys, they said: «That obstructing cloud (is) raining on us.» No/rather it is what you hurried/hastened with it, a wind/smell in it (is) a painful torture.

Al-Hilali Khan

Then, when they saw it as a dense cloud coming towards their valleys, they said: «This is a cloud bringing us rain!» Nay, but it is that (torment) which you were asking to be hastened! a wind wherein is a painful torment!

Arthur John Arberry

Then, when they saw it as a sudden cloud coming towards their valleys, they said, ‹This is a cloud, that shall give us rain!› ‹Not so; rather it is that you sought to hasten — a wind, wherein is a painful chastisement,

Asad

And so, when they beheld it [I.e., when they beheld, without recognizing it as such, the approach of their doom.] in the shape of a dense cloud approaching their valleys, they exclaimed, «This is but a heavy cloud which will bring us [welcome] rain!» [But Hud said:] «Nay, but it is the very thing which you [so contemptuously] sought to hasten – a wind bearing grievous suffering,

Dr. Salomo Keyzer

En toen zij de voorbereiding zagen, die voor hunne straf werd gemaakt, namelijk eene wolk die de lucht doortrok, en naar hunne valleien dreef, zeiden zij: Dit is eene doortrekkende wolk, die ons regen brengt. Hoed antwoordde: Neen, het is datgene waarvan gij verlangd hebt, dat het verhaast zou worden; een wind, waarin eene gestrenge wraak is.

Free Minds

Then when they saw the dense cloud heading towards their valley, they said: "This is a dense cloud that will bring to us much needed rain!" No, this is what you had asked to be hastened; a violent wind wherein there is painful retribution.

Hamza Roberto Piccardo

Quando videro una densa nuvola dirigersi verso le loro valli, dissero: «Ecco una nuvola, sta per piovere». No, è proprio quello che cercavate di affrettare, è un vento che porta seco un doloroso castigo,

Hilali Khan

Then, when they saw it as a dense cloud coming towards their valleys, they said: "This is a cloud bringing us rain!" Nay, but it is that (torment) which you were asking to be hastened! a wind wherein is a painful torment!

Kuliev E.

Когда же они увидели его (наказание)
в виде тучи, надвигающейся на их долины, они сказали: «Это – туча, которая прольет на нас дождь». О нет! Вот то, что вы торопили, – ветер, несущий с собой мучительные страдания.

M.-N.O. Osmanov

Когда они узрели его (т. е. наказание) в виде тучи, двигающейся к их долинам, они сказали: «Это – та туча, которая одарит нас дождем». [Но пророк сказал]: «О нет! Это то, что вы торопили, -ураган, который влечет мучительное наказание.

Mohammad Habib Shakir

So when they saw it as a cloud appearing in the sky advancing towards their valleys, they said: This is a cloud which will give us rain. Nay! it is what you sought to hasten on, a blast of wind in which is a painful punishment,

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Then, when they beheld it as a dense cloud coming toward their valleys, they said: Here is a cloud bringing us rain. Nay, but it is that which ye did seek to hasten, a wind wherein is painful torment,

Palmer

And when they saw a traversing cloud approaching their valleys they said, ‹This is a cloud to give us rain.› ‹Nay, but it is what ye sought to hasten on – a wind in which is grievous torment;

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Nihayet onu, vadilerine doğru gelen geniş bir bulut halinde görünce: «Ha, dediler, bu bize yağmur getirecek bir bulut!» Hayır, o, aceleden istediğiniz şeyin ta kendisi. Bir rüzgâr ki, içinde acıklı bir azap var.

Qaribullah

And when they saw it as a sudden cloud heading for their valley they said: ‹This is a cloud that will bring us rain! ‹ ‹Rather, ‹ (he replied): ‹it is that which you have sought to hasten, a wind in which there is a painful punishment.

QXP

And so, when they saw a dense cloud approaching their valleys, they said, «Here is a dense cloud bringing us the needed rain.» Nay, this is the very thing you challenged to hasten – a wind wherein is painful torment.

Reshad Khalifa

When they saw the storm heading their way, they said, «This storm will bring to us much needed rain.» Instead, this is what you challenged (Hood) to bring; violent wind wherein there is painful retribution.

Rodwell

So when they saw a cloud coming straight for their valleys, they said, «It is a passing cloud that shall give us rain.» «Nay, it is that whose speedy coming ye challenged a blast wherein is an afflictive punishment: –

Sale

And when they saw the preparation made for their punishment, namely, a cloud traversing the sky, and tending towards their valleys, they said, this is a traversing cloud, which bringeth us rain. Hud answered, nay; it is what ye demanded to be hastened: A wind, wherein is a severe vengeance:

Sher Ali

Then, when they saw the punishment coming towards their valleys in the form of a cloud, they said, `This is a cloud which will give us rain.› We said, `Nay, but it is that which you sought to hasten – a wind wherein is a grievous punishment;

Unknown German

Dann aber, als sie sahen, wie es sich ihren Tälern näherte gleich einer Wolke, sprachen sie: «Das ist eine Wolke, die uns Regen geben wird.» «Nein, es ist vielmehr das, was ihr zu beschleunigen trachtetet – ein Wind, in dem eine schmerzliche Strafe ist.

V. Porokhova

И вот когда увидели они ■ Пересекающую небо (грозовую) тучу, ■ Они сказали: ■ «Это – туча, которая прольется нам дождем». ■ «Но нет! Сие есть то, с чем вы так торопили! ■ И вихрь в ней – мучительная кара.

Yakub Ibn Nugman

Алар үзләренә ґәзаб алып килә торган болытны күргәч, бу болыт безгә яңгыр алып килә диделәр. Һуд әйтте: «Бәлки ул сез ашыктырып сораган ґәзабыгыздыр ки, анда рәнҗеткүче каты ґәзаб бардыр.

جالندہری

پھر جب انہوں نے اس (عذاب کو) دیکھا کہ بادل (کی صورت میں) ان کے میدانوں کی طرف آرہا ہے تو کہنے لگے یہ تو بادل ہے جو ہم پر برس کر رہے گا۔ (نہیں) بلکہ (یہ) وہ چیز ہے جس کے لئے تم جلدی کرتے تھے یعنی آندھی جس میں درد دینے والا عذاب بھرا ہوا ہے

طاہرالقادری

پھر جب انہوں نے اس (عذاب) کو بادل کی طرح اپنی وادیوں کے سامنے آتا ہوا دیکھا تو کہنے لگے: یہ (تو) بادل ہے جو ہم پر برسنے والا ہے، (ایسا نہیں) وہ (بادل) تو وہ (عذاب) ہے جس کی تم نے جلدی مچا رکھی تھی۔ (یہ) آندھی ہے جس میں دردناک عذاب (آرہا) ہے،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.