سوره محمد (47) آیه 32

قرآن، سوره محمد (47) آیه 32

آیه پسین: سوره محمد (47) آیه 33
آیه پیشین: سوره محمد (47) آیه 31

عربی

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ صَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ شَاقُّوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدى لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئاً وَ سَيُحْبِطُ أَعْمالَهُمْ

بدون حرکات عربی

إنّ الّذين كفروا و صدّوا عن سبيل اللّه و شاقّوا الرّسول من بعد ما تبيّن لهم الهدى لن يضرّوا اللّه شيئا و سيحبط أعمالهم

خوانش

Inna allatheena kafaroo wasaddoo AAan sabeeli Allahi washaqqoo alrrasoola min baAAdi ma tabayyana lahumu alhuda lan yaduroo Allaha shay-an wasayuhbitu aAAmalahum

آیتی

کساني که ايمان نياوردند و از راه خدا رويگردان شدند و با آنکه راه هدايت برايشان آشکار شده بود با پيامبر مخالفت ورزيدند ، هيچ زياني به خدانخواهند رسانيد و خدا اعمالشان را نابود خواهد کرد

خرمشاهی

بيگمان كسانى كه كفر ورزيده اند [و مردم ر] از راه خدا باز داشته اند، و پس از آنكه [حق و] هدايت بر آنان روشن شده است، با پيامبر مخالفت ورزيده اند، هرگز به خداوند زيانى نمى رسانند و زودا كه [خداوند] اعمالشان را تباه [و بى ارزش ]گرداند.

کاویانپور

البته كسانى كه كافر شدند و مردم را نيز از راه خدا بازداشتند و با پيامبر خدا پس از آنكه راه هدايت بآنان روشن شد و مسلم گرديد، مخالفت كردند (بدانند كه) بر خدا ضررى نميرسانند و اعمال نيك خودشان از بين خواهد رفت.

انصاریان

مسلماً آنان که کفر ورزیدند و [مردم را] از راه خدا باز داشتند و پس از آنکه هدایت برای آنان روشن شد با پیامبر به شدت دشمنی نمودند، هرگز هیچ زیانی به خدا نمی رسانند و خدا به زودی اعمالشان را تباه و بی اثر می کند.

سراج

البته آنانكه كافر شدند و بازداشتند (گروه خود را) از راه خدا و مخالفت كردند با رسول خدا از پس آنكه روشن گشته بود براى ايشان راه حق هرگز زيان نتوانند رسانيد بخدا چيزى و بزودى خدا تباه كند كردارهاى (نيكوى) ايشان را

فولادوند

كسانى كه كافر شدند و [مردم را] از راه خدا باز داشتند و پس از آنكه راه هدايت بر آنان آشكار شد، با پيامبر [خدا] در افتادند، هرگز به خدا گزندى نمى‏رسانند؛ و به زودى [خدا] كرده‏هايشان را تباه خواهد كرد.

پورجوادی

كافر شدگانى كه ديگران را از راه خدا بازداشتند و بعد از آشكار شدن راه حق به مخالفت با رسول خدا برخاستند، هرگز نخواهند توانست زيانى به خدا برسانند و به زودى اعمالشان را نابود مى‏كند.

حلبی

بيگمان كسانى كه كافر شدند، و مردم را از راه خدا باز داشتند، و با رسول راه خلاف سپردند پس از آنكه راه راست بر ايشان آشكار گشت [آنها] هرگز خدا را [در] چيزى زيان نرسانند، و بزودى [خدا] كردارهاى ايشان را تباه گرداند.

اشرفی

بدرستيكه آنانكه كافر شدند و بازداشتند از راه خدا و مخالفت ورزيدند با رسول بعد از آنكه ظاهر شد ايشانرا هدايت هرگز ضرر نرساند خدا را چيزى و بزودى ناچيز گرداند كردارشانرا

خوشابر مسعود انصاري

آنان كه پس از آنكه هدايت برايشان روشن شد، كفر ورزيدند و [مردم را] از راه خدا باز داشتند و با پيامبر مخالفت ورزيدند، به خدا هيچ زيانى نمى‏رسانند و [خداوند] اعمالشان را تباه خواهد كرد

مکارم

آنان که کافر شدند و (مردم را) از راه خدا بازداشتند و بعد از روشن‌شدن هدایت برای آنان (باز) به مخالفت با رسول (خدا) برخاستند، هرگز زیانی به خدا نمی‌رسانند و (خداوند) بزودی اعمالشان را نابود می‌کند!

مجتبوی

همانا كسانى كه كافر شدند و [مردم را] از راه خدا بازداشتند- يا: و از راه خدا بگرديدند- و پس از آنكه راه راست برايشان روشن و هويدا شد با پيامبر مخالفت كردند هرگز به خدا هيچ گزندى نرسانند و زودا كه كارهاشان را بى‏اثر و نابود سازد.

مصباح زاده

بدرستى كه آنانكه كافر شدند و باز داشتند از راه خدا و مخالفت ورزيدند با رسول بعد از آنكه ظاهر شد ايشان را هدايت هرگز ضرر نرساند خدا را چيزى و بزودى ناچيز گرداند كردارشانرا

معزی

همانا آنان كه كفر ورزيدند و بازداشتند از راه خدا و ستيزه كردند با پيمبر پس از آنكه روشن شد براى ايشان رهبرى هرگز آسيب نرسانند خدا را به چيزى و زود است تباه سازد كارهاى آنان را

قمشه ای

آنان که کافر شدند و راه خدا را (به روی خلق) بستند و با رسول او پس از آنکه راه هدایت بر آنها روشن شد باز مخالفت کردند به خدا ضرری نمی‌رسانند (و زیان مخالفت بر خود آنهاست) و اعمال آنها را خدا البته بی اثر و محو و نابود می‌گرداند.

رشاد خليفه

کساني که ايمان نمي آورند و از راه خدا بازمي دارند، و پس از آنکه راه هدايت براي آنها آشکار شد با رسول به مخالفت برمي خيزند، هرگز کوچک ترين زياني به خدا نمي رسانند. درعوض، او اعمالشان را باطل مي کند.

Literal

That truly those who disbelieved and prevented/obstructed from God’s way/path and they defied/disobeyed the messenger from after what was clarified for them (from) the guidance, they will never/not harm God (in) a thing, and He will invalidate/waste their deeds.

Al-Hilali Khan

Verily, those who disbelieve, and hinder (men) from the Path of Allah (i.e. Islam), and oppose the Messenger ( SAW) (by standing against him and hurting him), after the guidance has been clearly shown to them, they will not hurt Allah in the least, but He will make their deeds fruitless,

Arthur John Arberry

Those who disbelieve and bar from God’s way and make a breach with the Messenger after the guidance has become clear to them, they will nothing hurt God, and He will make their works to fail.

Asad

Verily, they who are bent on denying the truth and on barring [others] from the path of God, and [who thus] cut themselves off from the Apostle [For the above rendering of shaqqu, see note on 8:13. The «cutting oneself off» from the Apostle signifies, of course, a rejection of his message, and, in this particular context, a refusal to follow the Quranic call to fight in a just cause, i.e., in defense of the Faith or of freedom (see note on 2:190).] after guidance has been vouchsafed to them, can in no wise harm God; but He will cause all their deeds to come to nought.

Dr. Salomo Keyzer

Waarlijk, zij die niet gelooven en de menschen van Gods weg afleiden, en aan zijnen gezant weerstand bieden, nadat hun de goddelijke leiding duidelijk gemaakt is, zullen God volstrekt niet deren, maar hij zal hunne werken verloren doen gaan.

Free Minds

Those who have rejected and repelled from the path of God, and stood against the messenger after the guidance has been made clear for them, they will not harm God in the least, and He will nullify their works.

Hamza Roberto Piccardo

In verità coloro che non credono e distolgono dalla via di Allah e si sono separati dall’Inviato dopo che è stata loro resa evidente la guida, non sapranno nuocere ad Allah in alcunché ed Egli vanificherà il loro agire.

Hilali Khan

Verily, those who disbelieve, and hinder (men) from the Path of Allah (i.e. Islam), and oppose the Messenger ( SAW) (by standing against him and hurting him), after the guidance has been clearly shown to them, they will not hurt Allah in the least, but He will make their deeds fruitless,

Kuliev E
.

Воистину, те, которые не уверовали, сбивали других с пути Аллаха и откололись от Посланника после того, как им стал ясен прямой путь, нисколько не навредят Аллаху, а Он сделает тщетными их деяния.

M.-N.O. Osmanov

Воистину, те, которые не уверовали, отвращали [людей] от пути Аллаха и противоборствовали Пророку, после того как им стал ясен прямой путь, ни в чем не нанесут вреда Аллаху, а Он сделает бесплодными их деяния.

Mohammad Habib Shakir

Surely those who disbelieve and turn away from Allah’s way and oppose the Messenger after that guidance has become clear to them cannot harm Allah in any way, and He will make null their deeds.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Lo! those who disbelieve and turn from the way of Allah and oppose the messenger after the guidance hath been manifested unto them, they hurt Allah not a jot, and He will make their actions fruitless.

Palmer

Verily, those who misbelieve and turn folks off God’s path, and break with the Apostle after the guidance that has been manifested to them, cannot harm God at all, and their works shall be void!

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Nankörlüğe sapıp Allah yolundan alıkoyanlar ve hidayet kendilerine tam bir şekilde belli olduktan sonra resule kafa tutanlar, Allah’a hiçbir şekilde zarar veremezler. O, onların amellerini işe yaramaz hale getirecektir.

Qaribullah

Those who disbelieve and bar from the Path of Allah, and break with the Messenger after guidance has been made clear to them shall not hurt Allah a thing, and He will annul their deeds.

QXP

Behold, those who deny the Truth and hinder the Path of Allah, and oppose the Messenger after guidance has been clearly conveyed to them, cannot harm Allah in the least. And He will make all their deeds fruitless.

Reshad Khalifa

Those who disbelieve and repel from the path of GOD, and oppose the messenger after the guidance has been manifested for them, will never hurt GOD in the least. Instead, He nullifies their works.

Rodwell

Verily they who believe not, and turn others from the way of God, and separate from the Apostle after that «the guidance» hath been clearly shewn them, shall in no way injure God: but their works shall he bring to nought.

Sale

Verily those who believe not, and turn away men from the way of God, and make opposition against the Apostle, after the divine direction hath been manifested unto them, shall not hurt God at all; but He shall make their works to perish.

Sher Ali

Those, who disbelieve and hinder men from the way of ALLAH and oppose the Messenger after guidance has become manifest to them, shall not harm ALLAH in the least; and HE will make their works fruitless.

Unknown German

Jene, die ungläubig sind und die abwendig machen von Allahs Weg und sich dem Gesandten widersetzen, nachdem ihnen der Weg sichtbar geworden, sie werden Allah in nichts schaden; doch Er wird ihre Werke fruchtlos machen.

V. Porokhova

Поистине, кто не уверовал в Аллаха ■ И уклонил с Его пути других ■ И кто противится посланнику Его ■ После того, как путь прямой открылся ясно им, ■ Не причинят Аллаху ни малейшего вреда, ■ Дела же их Он в тщЕту обратит.

Yakub Ibn Nugman

Үзләре кәфер булган кешеләр башкаларны да ислам диненә керүдән тыйдылар, вә аларга һидәят, туры юл ачык итеп бәян ителгәннән соң пәйгамбәргә каршылык күрсәттеләр, алар Аллаһуга һичнәрсәдә зарар итә алмаслар, каршылык күрсәткәннәре өчен Аллаһ аларның гамәлләрен батыл кылыр.

جالندہری

جن لوگوں کو سیدھا رستہ معلوم ہوگیا (اور) پھر بھی انہوں نے کفر کیا اور (لوگوں کو) خدا کی راہ سے روکا اور پیغمبر کی مخالفت کی وہ خدا کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے۔ اور خدا ان کا سب کیا کرایا اکارت کردے گا

طاہرالقادری

بیشک جن لوگوں نے کفر کیا اور (لوگوں کو) اﷲ کی راہ سے روکا اور رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی مخالفت (اور ان سے جدائی کی راہ اختیار) کی اس کے بعد کہ ان پر ہدایت (یعنی عظمتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت) واضح ہو چکی تھی وہ اللہ کا ہرگز کچھ نقصان نہیں کر سکیں گے (یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدر و منزلت کو گھٹا نہیں سکیں گے)،٭ اور اﷲ ان کے (سارے) اعمال کو (مخالفتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باعث) نیست و نابود کر دے گا،٭ تمام ائمہ تفسیر نے لکھا ہے: (لَن يَضُرُوا اللّہَ شَيْئًا) أی: لن یضرّوا رسولَ اﷲ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بمشاقتہ و حذف المضاف لتعظیم شانہ۔ ملاحظہ فرمائیں: الطبری، البیضاوی، روح المعانی، روح البیان، الجمل، البحر المدید وغیرہ۔ اس اُسلوبِ کلام کی مثالیں قرآن مجید میں بہت ہیں جن میں سے ایک سورۃ البقرۃ کی آیت ۹: (یُخٰدِعُونَ اﷲَ وَالّذِینَ آمَنُوا) ہے۔ اس مقام پر یخٰدعون اﷲ (وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں) کہہ کر مراد یُخٰدِعُونَ رَسُولَ اﷲِ (وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں) لیا گیا ہے۔

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.