سوره الفتح (48) آیه 10

قرآن، سوره الفتح (48) آیه 10

آیه پسین: سوره الفتح (48) آیه 11
آیه پیشین: سوره الفتح (48) آیه 9

عربی

إِنَّ الَّذِينَ يُبايِعُونَكَ إِنَّما يُبايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّما يَنْكُثُ عَلى نَفْسِهِ وَ مَنْ أَوْفى بِما عاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً

بدون حرکات عربی

إنّ الّذين يبايعونك إنّما يبايعون اللّه يد اللّه فوق أيديهم فمن نكث فإنّما ينكث على نفسه و من أوفى بما عاهد عليه اللّه فسيؤتيه أجرا عظيما

خوانش

Inna allatheena yubayiAAoonaka innama yubayiAAoona Allaha yadu Allahi fawqa aydeehim faman nakatha fa-innama yankuthu AAala nafsihi waman awfa bima AAahada AAalayhu Allaha fasayu/teehi ajran AAatheeman

آیتی

آنان که با تو بيعت مي کنند جز اين نيست که با خدا بيعت مي کنند دست ، خدا روي دستهايشان است و هر که بيعت را بشکند ، به زيان خود شکسته است و هر که بدان بيعت که با خدا بسته است وفا کند ، او را مزدي کرامند دهد

خرمشاهی

بيگمان كسانى كه با تو بيعت مى كنند، در واقع با خداوند بيعت مى كنند. دست خداوند بر فراز دست ايشان است; پس هر كس كه پيمان شكند، همانا به زيان خويش پيمان شكسته است; و هر كس به آنچه با خداوند پيمان بسته است، وفا كند، زودا كه به او پاداشى عظيم ببخشد.

کاویانپور

البته كسانى كه با تو بيعت ميكنند، در حقيقت با خدا بيعت مى‏كنند (چون تو رسول خدا هستى همانا دست تو) دست خداست بالاى دست آنان (قدرت خدا ما فوق قدرتهاست) پس هر كس نقض عهد كند، بحقيقت به ضرر و زيان خود اقدام كرده است و هر كس بعهد و پيمانى كه با خدا بسته و متعهد شده است، وفا كند، خدا پاداش عظيم، به او خواهد داد.

انصاریان

به یقین کسانی که با تو بیعت می کنند، جز این نیست که با خدا بیعت می کنند؛ قدرت خدا بالاتر از همه قدرتهاست. پس کسی که پیمان می شکند فقط به زیان خود می شکند، و کسی که به پیمانی که با خدا بسته است وفا کند، خدا به زودی پاداشی بزرگ به او می دهد.

سراج

البته آنانكه بيعت كرده‏اند با تو بى گفتگو بيعت كرده‏اند با خدا در حاليكه قدرت خدا بالاى قدرتهاى ايشان است پس هر كه بشكند عهد را فقط مى‏شكند پيمان را بزيان خويشتن و هر كه وفا كند به آنچه پيمان بسته بر آن با خدا بزودى خواهد داد خداى بدو پاداشى بزرگ

فولادوند

در حقيقت، كسانى كه با تو بيعت مى‏كنند، جز اين نيست كه با خدا بيعت مى‏كنند؛ دست خدا بالاى دستهاى آنان است. پس هر كه پيمان‏شكنى كند، تنها به زيان خود پيمان مى‏شكند، و هر كه بر آنچه با خدا عهد بسته وفادار بماند، به زودى خدا پاداشى بزرگ به او مى‏بخشد.

پورجوادی

بيعت كنندگان با تو در حقيقت با خدا بيعت مى‏كنند و دست خدا بالاى دست آنهاست و هر كس پيمان شكنى كند به زيان خود اوست و هر كس به پيمانى كه با خدا بسته است وفا كند پاداش عظيمى به او خواهد داد.

حلبی

بيگمان كسانى كه با تو بيعت مى‏كنند، جز اين نيست كه با خدا بيعت مى‏كنند. دست خدا بالاى دستهاى آنهاست. پس هر كس [عهد] بشكند، جز اين نيست كه بر [ضد و زيان‏] خود شكسته باشد. و هر كس وفا كند به آنچه با خدا عهد كرده، بزودى او را پاداش بزرگى دهيم.

اشرفی

بدرستيكه آنان كه بيعت كنند با تو جز اين نيست كه بيعت مى‏كنند با خدا دست خدا بالاى دستهاى ايشانست پس هر كه شكست عهد را پس جز اين نيست كه مى‏شكند بر خودش و كسى كه وفا كند بآنچه پيمان بست بر آن با خدا پس بزودى ميدهد او را اجرى بزرگ

خوشابر مسعود انصاري

آنان كه با تو بيعت مى‏كنند، جز اين نيست كه با خدا بيعت مى‏كنند. دست خدا بالاى دست آنان است. پس كسى كه [عهد] بشكند، فقط به زيان خودش عهدشكنى مى‏كند و هر كس به آنچه كه بر آن با خدا عهد بسته است، وفا كند، [خداوند] به او پاداشى بزرگ خواهد داد

مکارم

کسانی که با تو بیعت می‌کنند (در حقیّقت) تنها با خدا بیعت می‌نمایند، و دست خدا بالای دست آنهاست؛ پس هر کس پیمان‌شکنی کند، تنها به زیان خود پیمان شکسته است؛ و آن کس که نسبت به عهدی که با خدا بسته وفا کند، بزودی پاداش عظیمی به او خواهد داد.

مجتبوی

همانا كسانى كه با تو بيعت مى‏كنند جز اين نيست كه با خداى بيعت مى‏كنند دست خداى بالاى دستهاشان است. پس هر كه پيمان بشكند جز اين نيست كه به زيان خويش مى‏شكند، و هر كه بدانچه بر آن با خداى پيمان بسته است وفا كند پس او را مزدى بزرگ خواهد داد.

مصباح زاده

بدرستى كه آنان كه بيعت كنند با تو جز اين نيست كه بيعت مى‏كنند با خدا دست خدا بالاى دستهاى ايشانست پس هر كه شكست عهد را پس جز اين نيست كه مى‏شكند بر خودش و كسى كه وفا كند بانچه پيمان بست بر آن با خدا پس بزودى ميدهد او را اجرى بزرگ

معزی

همانا آنان كه با تو پيمان بندند (دست بيعت به تو دهند) جز اين نيست كه با خدا پيمان بندند دست خدا است فراز دستهاى ايشان پس هر كه پيمان شكنى كند جز اين نيست كه بر خويش پيمان شكند و آنكه پايدار ماند (وفا كند) بر آنچه پيمان بست با خدا بر آن زود است بدو دهد پاداشى گران (بزرگ را)

قمشه ای

همانا مؤمنانی که (در حدیبیّه) با تو بیعت می‌کنند به حقیقت با خدا بیعت می‌کنند (چون تو خلیفه خدایی و همانا دست تو) دست خداست بالای دست آنها، پس از آن هر که نقض بیعت کند بر زیان و هلاک خویش به حقیقت اقدام کرده و هر که به عهدی که با خدا بسته است وفا کند به زودی خدا به او پاداش بزرگ عطا خواهد کرد.

رشاد خليفه

مطمئناً، کساني که با تو پيمان وفاداري ببندند، با خدا پيمان وفاداري مي بندند؛ خدا پيمان آنها را تأييد مي کند؛ او دست خود را مافوق دست ها قرار مي دهد. کساني که چنين پيماني را بشکنند، به زيان خود عهدشكني مي کنند. و اما کساني که به پيمان خود با خدا وفا کنند، او پاداشي بزرگ به آنها عطا خواهد كرد.

Literal

That truly those who pledge/swear loyalty to you , truly/indeed they pledge/swear loyalty (to) God, God’s hand (is) above/over their hands, so who broke/breached , so but He breaks/breached on (to) himself, and who fulfilled/completed with what he promised/pledged on it (to) God, so He will give/bring him a great reward .

Al-Hilali Khan

Verily, those who give Baia (pledge) to you (O Muhammad SAW) they are giving Baia (pledge) to Allah. The Hand of Allah is over their hands. Then whosoever breaks his pledge, breaks only to his own harm, and whosoever fulfills what he has covenanted with Allah, He will bestow on him a great reward.

Arthur John Arberry

Those who swear fealty to thee swear fealty in truth to God; God’s hand is over their hands. Then whosoever breaks his oath breaks it but to his own hurt; and whoso fulfils his covenant made with God, God will give him a mighty wage.

Asad

Behold, all who pledge their allegiance to thee pledge their allegiance to God: the hand of God is over their hands. [This refers, in the first instance, to the pledge of faith and allegiance (bayat ar-ridwan) which the Muslims assembled at Hudaybiyyah gave to the Prophet (see introductory note). Beyond this historical allusion, however, the above sentence implies that as one’s faith in God’s message- bearer is to all intents and purposes synonymous with a declaration of faith in God Himself, so does one’s willingness to obey God necessarily imply a willingness to obey His message-bearer. The phrase «the hand of God is over their hands» does not merely allude to the hand-clasp with which all of the Prophet’s followers affirmed their allegiance to him, but is also a metaphor for His being a witness to their pledge.] Hence, he who breaks his oath, breaks it only to his own hurt; whereas he who remains true to what he has pledged unto God, on him will He bestow a reward supreme.

Dr. Salomo KeyzerWaarlijk, zij die valsch zweren onder u, zweren valsch bij God, en de hand van God rust op hunne handen. Hij die zijn eed zal schenden, zal die slechts ten nadeele zijner eigene ziel schenden; maar hij die doet, waartoe hij zich tegenover God heeft verbonden. God zal hem eene heerlijke belooning schenken.
Free Minds

Those who pledge allegiance to you, are in-fact pledging allegiance to God; God’s hand is above their hands. Those of them who violate such a pledge, are violating it only upon themselves. And whosoever fulfills what he has pledged to God, then He will grant him a great reward.

Hamza Roberto Piccardo

In verità coloro che prestano giuramento [di fedeltà], è ad Allah che lo prestano: la mano di Allah è sopra le loro mani. Chi mancherà al giuramento lo farà solo a suo danno; a chi invece si atterrà al patto con Allah, Egli concederà una ricompensa immensa.

Hilali Khan

Verily, those who give Baia (pledge) to you (O Muhammad SAW) they are giving Baia (pledge) to Allah. The Hand of Allah is over their hands. Then whosoever breaks his pledge, breaks only to his own harm, and whosoever fulfills what he has covenanted with Allah, He will bestow on him a great reward.

Kuliev E.

Воистину, те, которые присягают тебе, присягают Аллаху. Рука Аллаха – над их руками. Кто нарушил присягу, тот поступил во вред себе. А кто был верен тому, о чем он заключил завет с Аллахом, тому Он дарует великую награду.

M.-N.O. Osmanov

Воистину, те, которые присягают в верности тебе, присягают только в верности Аллаху. Мощь Аллаха превосходит их мощь. Всякий, кто нарушит присягу, [поступит] во вред себе. Всякому, кто верен тому, о чем он заключил завет с Аллахом, Он дарует великое вознаграждение.

Mohammad Habib Shakir

Surely those who swear allegiance to you do but swear allegiance to Allah; the hand of Allah is above their hands. Therefore whoever breaks (his faith), he breaks it only to the injury of his own soul, and whoever fulfills what he has covenanted with Allah, He will grant him a mighty reward.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Lo! those who swear allegiance unto thee (Muhammad), swear allegiance only unto Allah. The Hand of Allah is above their hands. So whosoever breaketh his oath, breaketh it only to his soul’s hurt; while whosoever keepeth his covenant with Allah, on him will He bestow immense reward.

Palmer

Verily, those who swear allegiance to thee do but swear allegiance to God;- God’s hand is above their hands and whoso perjures himself does but perjure himself against himself; but he who fulfils what he has covenanted with God, God shall bring him mighty hire.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

O seninle el tutuşup sözleşenler var ya, onlar gerçekte Allah ile bey’atleşiyorlar. Allah’ın eli onların ellerinin üstündedir. Kim ahdi bozar, döneklik ederse kendi aleyhine döneklik etmiş olur. Ve kim Allah’a verdiği sözde vefalı davranırsa, Allah ona büyük bir ödül verecektir.

Qaribullah

Those who swear allegiance to you swear allegiance to Allah. The Hand of Allah is above their hands. He who breaks his oath breaks it against his self, but for he that keeps his covenant made with Allah, Allah shall give him a mighty wage.

QXP

Behold, all who pledge allegiance to you (O Prophet), in fact pledge allegiance to Allah. The Hand of Allah is above their hands. Hence, whoever shatters his pledge, shatters his own ‹Self›. And whoever keeps his pledge with Allah, to him He will grant a Supreme Reward. (9:111).

Reshad Khalifa

Surely, those who pledge allegiance to you, are pledging allegiance to GOD. GOD approves their pledge; He places His hand above their hands. Those who violate such a pledge, commit the violation to their own detriment. As for those who fulfill their pledge with GOD, He will grant them a great recompense.

Rodwell

In truth, they who plighted fealty to thee, really plighted that fealty to God: the hand of God was over their hands! Whoever, therefore, shall break his oath shall only break it to his own hurt; but whoever shall be true to his engagement with God, He will give him a great reward.

Sale

Verily they who swear fealty unto thee, swear fealty unto God: The hand of God is over their hands. Whoever shall violate his oath, will violate the same to the hurt only of his own soul: But whoever shall perform that which he hath covenanted with God, He will surely give him a great reward.

Sher Ali

Verily, those who swear allegiance to thee, indeed, swear allegiance to ALLAH. The hand of ALLAH is over their hands. So whoever breaks his oath, breaks it to his own loss; and whoever fulfills the covenant that HE has made with ALLAH, HE will, surely, give him a great reward.

Unknown German

Die dir Treue schwören, Allah nur schwören sie Treue; die Hand Allahs ist über ihren Händen. Wer daher den Eid bricht, bricht ihn zum Schaden seiner eignen Seele; wer aber das hält, wozu er sich gegen Allah verpflichtet hat, dem wird Er gewaltigen Lohn zuerkennen.

V. Porokhova

Ведь те, кто присягает рукоклятвенно тебе, ■ Поистине, приносят клятву Богу, ■ И Божия Рука – над их руками. ■ Тот, кто нарушит эту клятву, – ■ Нарушит на свою погибель. ■ Тому ж, кто верен Договору с Ним, ■ Дарует Он великую награду.

Yakub Ibn Nugman

Мухәммәд г-м хаҗ кылып кайту нияте илә бер мең дүрт йөз сәхабә белән Мәдинәдән Мәккәгә юнәлде, ләкин Мәккәгә якын килгәч, мөшрикләр мөселманнарны Мәккәгә кертмәделәр. Шул вакытта пәйгамбәр мөшрикләр белән сугышырга сахабәләрдән бәйґәт алды. Бу аять шул хакта иңде. Тәхкыйк ул Сәхабәләр сугыштан качмаска вә ислам өчен җаннарын кызганмаска Хөдәйбиядә сиңа бәйґәт бирерләр, әлбәттә алар Аллаһуга бәйґәт итүчеләрдер, Аллаһуның кодрәте вә нигъмәте аларның бәйґәтләреннән өстендер. Берәү бәйґәтен бозса, фәкать үз зарарына бозган буладыр, вә берәү бәйґәтен сакласа, Аллаһ исеме илә кылган бәйґәтен, Аллаһ аңа тиздән олугъ әҗерне бирер.

جالندہری

جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں وہ خدا سے بیعت کرتے ہیں۔ خدا کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ پھر جو عہد کو توڑے تو عہد توڑنے کا نقصان اسی کو ہے۔ اور جو اس بات کو جس کا اس نے خدا سے عہد کیا ہے پورا کرے تو وہ اسے عنقریب اجر عظیم دے گا

طاہرالقادری

(اے حبیب!) بیشک جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اﷲ ہی سے بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر (آپ کے ہاتھ کی صورت میں) اﷲ کا ہاتھ ہے۔ پھر جس شخص نے بیعت کو توڑا تو اس کے توڑنے کا وبال اس کی اپنی جان پر ہوگا اور جس نے (اس) بات کو پورا کیا جس (کے پورا کرنے) پر اس نے اﷲ سے عہد کیا تھا تو وہ عنقریب اسے بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.