سوره الفتح (48) آیه 17

قرآن، سوره الفتح (48) آیه 17

آیه پسین: سوره الفتح (48) آیه 18
آیه پیشین: سوره الفتح (48) آیه 16

عربی

لَيْسَ عَلَى الأَْعْمى حَرَجٌ وَ لا عَلَى الأَْعْرَجِ حَرَجٌ وَ لا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَْنْهارُ وَ مَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذاباً أَلِيماً

بدون حرکات عربی

ليس على الأعمى حرج و لا على الأعرج حرج و لا على المريض حرج و من يطع اللّه و رسوله يدخله جنّات تجري من تحتها الأنهار و من يتولّ يعذّبه عذابا أليما

خوانش

Laysa AAala al-aAAma harajun wala AAala al-aAAraji harajun wala AAala almareedi harajun waman yutiAAi Allaha warasoolahu yudkhilhu jannatin tajree min tahtiha al-anharu waman yatawalla yuAAaththibhu AAathaban aleeman

آیتی

بر کور حرجي نيست ، و بر لنگ حرجي نيست و بر بيمار حرجي نيست و هرکه ، از خدا و پيامبرش اطاعت کند ، او را به بهشتهايي داخل مي کند که درآن نهرها روان است و هر که سر برتابد به عذابي دردآورش عذاب مي کند

خرمشاهی

[البته] بر نابينا ايرادى نيست، و بر لنگ ايرادى نيست، و بر بيمار هم ايرادى نيست; و هر كس از خداوند و پيامبرش اطاعت كند، او را به بوستانهايى كه جويباران از فرودست آن جارى است، درآورد; و هر كس روى برتابد، به عذابى دردناك عذابش كند.

کاویانپور

براى اشخاص نابينا و لنگ و مريض گناهى نيست كه در جنگ شركت نكنند و هر كه خدا و رسول او را اطاعت كند، خدا او را در بهشتى كه در آن نهرها جاريست، داخل ميكند و هر كه نافرمانى كند، خدا او را بعذابى بس دردناك گرفتار ميسازد.

انصاریان

بر نابینا و لنگ و بیمار [اگر در جنگ شرکت نکنند] گناهی نیست. و کسی که از خدا و پیامبرش اطاعت کند، او را در بهشت هایی درآورد که از زیرِ [درختانِ] آن نهرها جاری است، و هر کس روی بگرداند او را به عذابی دردناک عذاب می کند.

سراج

نيست بر نابينا گناهى (اگر از جهاد تخلف كند) و نه بر لنگ گناهى و نه بر بيمار گناهى و هر كه فرمان برد خدا و رسولش را درآورد خدا او را در بوستانهائى كه مى‏رود از زير (قصرهاى) آن جويها و هر كه روى بگرداند عذابش كند عذابى دردناك

فولادوند

بر نابينا گناهى نيست و بر لنگ گناهى نيست و بر بيمار گناهى نيست [كه در جهاد شركت نكنند]؛ و هر كس خدا و پيامبر او را فرمان برد، وى را در باغهايى كه از زير [درختان‏] آن نهرهايى روان است درمى‏آورد، و هر كس روى برتابد، به عذابى دردناك معذبش مى‏دارد.

پورجوادی

بر نابينا، لنگ و بيمار گناهى نيست و هر كس از خدا و رسولش اطاعت كند او را به باغهايى وارد سازد كه جويباران در آن جارى است و هر كه سرپيچى كند او را به عذابى دردناك گرفتار كند.»

حلبی

بر نابينا گناهى نيست، و بر لنگ گناهى نيست، و بر بيمار [در بازماندن‏] گناهى نيست، و هر كس خداوند و پيامبر او را فرمان برد، او را به بهشتى در آورد كه از زير آن نهرها روان است. و هر كس باز گردد، او را به عذاب دردناكى شكنجه كند.

اشرفی

نيست بر كور گناهى و نه بر لنگ گناهى و نه بر بيمار گناهى و كسيكه فرمان برد خدا و رسولش را داخل گرداندش در بهشتهائى كه ميرود از زير آنها نهرها و كسيكه روى گرداند عذاب كند او را عذابى پر درد

خوشابر مسعود انصاري

بر نابينا گناهى نيست و بر لنگ [هم‏] گناهى نيست. و بر بيمار [هم‏] گناهى نيست. و هر كس كه از خداوند و رسول او فرمان برد. او را به باغهايى در آورد كه از فرودست آنها جويباران روان است و هر كس كه روى گرداند. به عذابى دردناك عذابش دهد

مکارم

بر نابینا و لنگ و بیمار گناهی نیست (اگر در میدان جهاد شرکت نکنند)؛ و هر کس خدا و رسولش را اطاعت نماید، او را در باغهای (از بهشت) وارد می‌کند که نهرها از زیر (درختانش) جاری است؛ و آن کس که سرپیچی کند، او را به عذاب دردناکی گرفتار می‌سازد!

مجتبوی

بر نابينا تنگى و گناهى نيست و بر لنگ تنگى و گناهى نيست و بر بيمار تنگى و گناهى نيست [اگر به كارزار نروند]، و هر كه خداى و پيامبرش را فرمان برد او را به بهشتهايى در آورد كه از زير آنها جويها روان است، و هر كه روى بگرداند به عذابى دردناك عذابش كند.

مصباح زاده

نيست بر كور گناهى و نه بر لنگ گناهى و نه بر بيمار گناهى و كسى كه فرمان برد خدا و رسولش را داخل گرداندش در بهشتهائى كه ميرود از زير آنها نهرها و كسى كه روى گرداند عذاب كند او را عذابى پر درد

معزی

نيست بر كور پروائى و نه بر لنگ پروائى و نه بر بيمار پروائى و آنكه فرمانبردارى كند خدا و پيمبرش را درآردش بهشتهائى كه روان است زيرا آنها جويها و آنكه پشت كند عذابش كند عذابى دردناك

قمشه ای

برای شخص نابینا و لنگ و مریض (در تخلّف از جنگ) حرج و گناهی نیست، و هر که خدا و رسول او را فرمان برد او را به باغهای بهشتی داخل کند که زیر درختانش نهرها جاری است و هر که مخالفت کند او را به عذابی دردناک معذّب نماید.

رشاد خليفه

بر نابينا سرزنشي نيست، بر لنگ سرزنشي نيست و بر بيمار سرزنشي نيست. كساني كه از خدا و رسولش اطاعت كنند، او آنها را به باغ هايي با نهرهاي روان داخل خواهد كرد. و اما كساني كه روي بگردانند، او آنها را با عذابي دردناك به كيفر خواهد رساند.

Literal

Blame/sin is not on the blind, and nor on the lame/limper (is) blame/sin , and nor on the sick/diseased (is) blame/sin , and who obeys God and His messenger, He enters him treed gardens/paradises, the rivers/waterways flow from beneath it, and who turns away, He tortures him a painful torture.

Al-Hilali Khan

No blame or sin is there upon the blind, nor is there blame or sin upon the lame, nor is there blame or sin upon the sick (that they go not forth to war). And whosoever obeys Allah and His Messenger (Muhammad SAW), He will admit him to Gardens beneath which rivers flow (Paradise); and whosoever turns back, He will punish him with a painful torment.

Arthur John Arberry

There is no fault in the blind, and there is no fault in the lame, and there is no fault in the sick. And whosoever obeys God and His Messenger, He will admit him into gardens underneath which rivers flow; but whosoever turns his back, him He will chastise with a painful chastisement.

Asad

No blame attaches to the blind, nor does blame attach to the lame, nor does blame attach to the sick [for staying away from a war in God’s cause]; [These three categories circumscribe metonymically all kinds of infirmities or disabilities which may prevent a person from actively participating in a war in God’s cause.] but whoever heeds [the call of] God and His Apostle [in deed or in heart], [This latter applies, by obvious implication, to such as are unable to participate in the fighting physically, but are in their hearts with those who fight.] him will He admit into gardens through which running waters flow; whereas him who turns away will He chastise with grievous chastisement.

Dr. Salomo Keyzer

Het zal geene misdaad voor den blinde, noch zal het eene misdaad voor den lamme, noch zal het eene misdaad voor den zieke zijn, indien zij niet ten oorlog trekken; en wie God en zijn gezant zal gehoorzamen, zal door hem in tuinen geleid worden, waardoor rivieren stroomen; maar wie zich afwendt, zal door hem met eene gestrenge kastijding gestraft worden.

Free Minds

There is no burden on the blind, nor is there any burden on the cripple, nor is there on the sick any burden. And whosoever obeys God and His messenger, He will admit them into paradises with rivers flowing beneath; and whosoever turns away, He will punish him with a painful retribution.

Hamza Roberto Piccardo

Non ci sarà colpa per il cieco, né per lo storpio, né per il malato. Quanto a chi obbedisce ad Allah e al Suo Messaggero, Allah lo introdurrà nei Giardini in cui scorrono i ruscelli. Quanto invece a chi volgerà le spalle, Egli lo punirà con un doloroso castigo.

Hilali Khan

No blame or sin is there upon the blind, nor is there blame or sin upon the lame, nor is there blame or sin upon the sick (that they go not forth to war). And whosoever obeys Allah and His Messenger (Muhammad SAW), He will admit him to Gardens beneath which rivers flow (Paradise); and whosoever turns back, He will punish him with a painful torment.

Kuliev E.

Нет греха на слепом, и нет греха на хромом, и нет греха на больном. Кто подчинится Аллаху и Его Посланнику, того Он введет в Райские сады, в которых текут реки. А кто отвернется, того Он подвергнет мучительным страданиям.

M.-N.O. Osmanov

Нет упрека ни слепому, ни хромому, ни больному [за неучастие в походе]. Того, кто повинуется Аллаху и Его Посланнику, Он введет в сады, где текут ручьи. Того же, кто уклонится [от участия в походе], Он покарает мучительным наказанием.

Mohammad Habib Shakir

There is no harm in the blind, nor is there any harm in the lame, nor is there any harm in the sick (if they do not go forth); and whoever obeys Allah and His Messenger, He will cause him to enter gardens beneath which rivers flow, and whoever turns back, He will punish him with a painful punishment.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

There is no blame for the blind, nor is there blame for the lame, nor is there blame for the sick (that they go not forth to war). And whoso obeyeth Allah and His messenger, He will make him enter Gardens underneath which rivers flow; and whoso turneth back, him will He punish with a painful doom.

Palmer

There is no compulsion on the blind, and no compulsion on the lame, and no compulsion on the sick, but whoso obeys God and His Apostle, He will make him enter gardens beneath which rivers flow; but whoso turns his back He will torment with grievous woe.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Köre zorlama yoktur, topala zorlama yoktur, hastaya da zorlama yoktur. Kim Allah’a ve resulüne itaat ederse, Allah onu altından ırmaklar akan cennetlere koyar. Kim de yüz çevirirse, Allah onu acıklı bir azapla cezalandırır.

Qaribullah

There is no fault in the blind, or the lame, or the sick. He who obeys Allah and His Messenger He shall admit him to Gardens underneath which rivers flow; but he who turns away shall be punished with a painful punishment.

QXP

There is no blame for the blind, nor is there blame for the disabled, nor is there blame for the sick. And whoever obeys Allah and His Messenger, He will admit him in the Gardens underneath which rivers flow. And whoever turns away, him will He punish with an awful doom. (9:91).

Reshad Khalifa

The blind is not to be blamed, the crippled is not to be blamed, and the sick is not to be blamed. Those who obey GOD and His messenger, He will admit them into gardens with flowing streams. As for those who turn away, He will requite them with a painful retribution.

Rodwell

It shall be no crime on the part of the blind, the lame, or the sick, if they go not to the fight. But whoso shall obey God and His Apostle, he shall bring him into the gardens ‹neath which the rivers flow: but whoso shall turn back, He will punish him with a sore punishment.

Sale

It shall be no crime in the blind, neither shall it be a crime in the lame, neither shall it be a crime in the sick, if they go not forth to war: And whoso shall obey God and his Apostle, he shall lead him into gardens beneath which rivers flow; but whoso shall turn back, He will chastise him with a grievous chastisement.

Sher Ali

There is no blame on the blind, nor is there blame on the lame, nor is there blame on the sick, if they go not forth to fight. And whoso obeys ALLAH and HIS Messenger, HE will cause them to enter the Gardens beneath which streams flow; but whoso turns his back, him will HE punish with a grievous punishment.

Unknown German

Kein Tadel trifft den Blinden, noch trifft ein Tadel den Lahmen, noch trifft ein Tadel den Kranken (wenn sie nicht ausziehen). Und wer Allah und Seinem Gesandten gehorcht, den wird Er in Gärten führen, durch die Ströme fließen; doch wer den Rücken kehrt, den wird Er strafen mit schmerzlicher Strafe.

V. Porokhova

Ни на слепом, ни на хромом, ни на больном ■ Вины не будет, (коль на войну он не пойдет)». ■ Того, кто повинуется Аллаху и посланнику Его, ■ Аллах введет в Сады, реками омовенны; ■ Того же, кто отворотится, ■ Накажет Он тяжелой карой.

Yakub Ibn Nugman

Сукыр кеше вә аксак кеше һәм авыру кешеләр сугыштан калсалар аларга гөнаһ юктыр, берәү Аллаһуга вә рәсүленә итагать итсә, Аллаһ ул кешене асларыннан елгалар агучы җәннәтләргә кертер, вә берәү Аллаһудан вә рәсүленнән йөз дүндерсә, Аллаһ ул кешене ґәзаб кылыр рәнҗеткүче ґәзаб белән.

جالندہری

نہ تو اندھے پر گناہ ہے (کہ سفر جنگ سے پیچھے رہ جائے) اور نہ لنگڑے پر گناہ ہے اور نہ بیمار پر گناہ ہے۔ اور جو شخص خدا اور اس کے پیغمبر کے فرمان پر چلے گا خدا اس کو بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے تلے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اور جو روگردانی کرے گا اسے برے دکھ کی سزا دے گا

طاہرالقادری

(جہاد سے رہ جانے میں) نہ اندھے پر کوئی گناہ ہے اور نہ لنگڑے پر کوئی گناہ ہے اور نہ (ہی) بیمار پر کوئی گناہ ہے، اور جو شخص اﷲ اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی اطاعت کرے گا وہ اسے بہشتوں میں داخل فرما دے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہوں گی، اور جو شخص (اطاعت سے) منہ پھیرے گا وہ اسے درد ناک عذاب میں مبتلا کردے گا،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

این وب‌گاه برای کاهشِ هرزنامه‌ها از Akismet استفاده می‌کند. در موردِ نحوهٔ پردازشِ داده‌هایِ دیدگاهتان بیشتر بدانید.