سوره الحجرات (49) آیه 9

قرآن، سوره الحجرات (49) آیه 9

آیه پسین: سوره الحجرات (49) آیه 10
آیه پیشین: سوره الحجرات (49) آیه 8

عربی

وَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الأُْخْرى فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِي‏ءَ إِلى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما بِالْعَدْلِ وَ أَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

بدون حرکات عربی

و إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا الّتي تبغي حتّى تفي‏ء إلى أمر اللّه فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل و أقسطوا إنّ اللّه يحبّ المقسطين

خوانش

Wa-in ta-ifatani mina almu/mineena iqtataloo faaslihoo baynahuma fa-in baghat ihdahuma AAala al-okhra faqatiloo allatee tabghee hatta tafee-a ila amri Allahi fa-in faat faaslihoo baynahuma bialAAadli waaqsitoo inna Allaha yuhibbu almuqsiteena

آیتی

و اگر دو گروه از مؤمنان با يکديگر به جنگ برخاستند ، ميانشان آشتي ، افکنيد و اگر يک گروه بر ديگري تعدي کرد ، با آن که تعدي کرده است بجنگيد تا به فرمان خدا بازگردد پس اگر بازگشت ، ميانشان صلحي عادلانه برقرار کنيد و عدالت ورزيد که خدا عادلان را دوست دارد

خرمشاهی

و اگر دو طايفه از مؤمنان با هم درافتند، ميان آنان سازش دهيد، و اگر يكى از آنها بر ديگرى تعدى كرد، پس با آنكه تعدى پيشه كرده است كارزار كنيد، تا آنكه به سوى امر الهى باز آيد، و اگر باز آمد، آنگاه ميان آنان دادگرانه سازش دهيد; و به داد بكوشيد كه خداوند دادگ

کاویانپور

و اگر دو طايفه از مؤمنين با هم بجنگ و ستيز برخيزند، شما مؤمنين ميان آنها را اصلاح دهيد و اگر يكى از آن دو گروه بر ديگرى ستم روا دارد، با آن گروه ظالم و ستمگر مبارزه كنيد تا احكام خدا را بپذيرد. هر گاه بحكم حق برگشت با حفظ عدالت ميان آنها را اصلاح دهيد و هميشه (با دوست و دشمن) بعدل و عدالت رفتار كنيد كه خدا اهل عدل و داد را بسيار دوست مى‏دارد.

انصاریان

و اگر دو گروه از مؤمنان با یکدیگر بجنگند میان آنها صلح و آشتی برقرار کنید، و اگر یکی از آن دو گروه بر دیگری تجاوز کند، با آن گروهی که تجاوز می کند، بجنگید تا به حکم خدا باز گردد. پس اگر بازگشت، میانشان به عدالت و انصاف، صلح و آشتی برقرار کنید؛ و همواره دادگری را پیشه سازید که خدا دادگران را دوست دارد.

سراج

و اگر دو گروه از مؤمنان با يكديگر كارزار كنند پس صلح دهيد ميان ايشان و اگر ستم روا دارند (و سركشى نمايند) يكى از آن دو گروه بر ديگرى پس نبرد كنيد با آن گروه كه ستم مى‏كنند تا آنكه برگردند به سوى فرمان خدا و اگر آن گروه ستم كننده (از ستم و نبرد) بازگردند آشتى افكنيد ميان ايشان به داود انصاف و دادگرى كنيد كه خدا دوست مى‏دارد دادگران را

فولادوند

و اگر دو طايفه از مؤمنان با هم بجنگند، ميان آن دو را اصلاح دهيد، و اگر [باز] يكى از آن دو بر ديگرى تعدّى كرد، با آن [طايفه‏اى‏] كه تعدّى مى‏كند بجنگيد تا به فرمان خدا بازگردد. پس اگر باز گشت، ميان آنها را دادگرانه سازش دهيد و عدالت كنيد، كه خدا دادگران را دوست مى‏دارد.

پورجوادی

اگر دو گروه از مؤمنان با يكديگر به جنگ در آيند، ميانشان آشتى برقرار كنيد و اگر يكى از آن دو بر ديگرى تجاوز كند با ستمكار بجنگيد تا به فرمان خدا باز آيد و چنانچه باز آمد، ميان آنها به عدالت صلح برقرار كنيد و مجرى عدالت باشيد كه خدا عادلان را دوست دارد.

حلبی

و اگر دو گروه از مؤمنان، با هم كارزار كنند، ميانشان سازش دهيد، پس اگر يكى از آن دو بر ديگرى ستم كند، با كسى كه ستم مى‏كند كارزار كنيد تا بفرمان خدا باز گردد. و اگر بازگشت ميانشان به عدالت آشتى دهيد، و داد كنيد كه بيگمان خدا داد كنندگان را دوست دارد.

اشرفی

و اگر دو گروه از مؤمنان كارزار كنند پس اصلاح كنيد ميانشان پس اگر ستم كند يكى از آندو بر ديگرى پس كارزار كنيد با آنكه ستم ميكند تا رجوع نمايد بامر خدا پس اگر رجوع نمود پس اصلاح كنيد ميان آندو براستى و عدالت كنيد بدرستيكه خدا دوست ميدارد عدالتكاران را

خوشابر مسعود انصاري

و اگر دو گروه از مؤمنان پيكار كنند، بين آن دو گروه آشتى برقرار كنيد، آن گاه اگر يكى از آن دو گروه بر ديگرى تجاوز كرد، با گروهى كه تجاوزگر است تا هنگامى كه به حكم خدا برگردد، بجنگيد. پس اگر برگشت به عدل بين آن دو گروه آشتى برقرار كنيد و به داد بكوشيد. بى گمان خداوند دادگران را دوست مى‏دارد

مکارم

و هرگاه دو گروه از مؤمنان با هم به نزاع و جنگ پردازند، آنها را آشتی دهید؛ و اگر یکی از آن دو بر دیگری تجاوز کند، با گروه متجاوز پیکار کنید تا به فرمان خدا بازگردد؛ و هرگاه بازگشت (و زمینه صلح فراهم شد)، در میان آن دو به عدالت صلح برقرار سازید؛ و عدالت پیشه کنید که خداوند عدالت پیشگان را دوست می‌دارد.

مجتبوی

و اگر دو گروه از مؤمنان با هم كارزار كنند، ميانشان آشتى دهيد. پس اگر يكى از آن دو بر ديگرى ستم و تجاوز كند، با آن كه ستم و تجاوز مى‏كند بجنگيد تا به فرمان خداى بازگردد. پس اگر باز گشت ميانشان به عدل و داد آشتى دهيد، و دادگرى كنيد، كه خدا دادگران را دوست مى‏دارد.

مصباح زاده

و اگر دو گروه از مؤمنان كارزار كنند پس اصلاح كنيد ميانشان پس اگر ستم كند يكى از آن دو بر ديگرى پس كارزار كنيد با آنكه ستم ميكند تا رجوع نمايد بامر خدا پس اگر رجوع نمود پس اصلاح كنيد ميان آن دو براستى و عدالت كنيد بدرستى كه خدا دوست ميدارد عدالتكاران را

معزی

و اگر دو گروه از مؤمنان كارزار كردند پس آشتى افكنيد ميان آنان و اگر ستم كرد يكيشان بر ديگرى پس نبرد كنيد با آن كه ستمگر است تا برگردد بسوى فرمان خدا و اگر بازگشت پس آشتى افكنيد ميان آنان به داد و دادگرى كنيد كه خدا دوست دارد دادگران را

قمشه ای

و اگر دو طایفه از اهل ایمان با هم به قتال و دشمنی برخیزند البته شما مؤمنان بین آنها صلح برقرار دارید و اگر یک قوم بر دیگری ظلم کرد با آن طایفه ظالم قتال کنید تا به فرمان خدا باز آید، پس هر گاه به حکم حق برگشت با حفظ عدالت میان آنها را صلح دهید و همیشه (با هر دوست و دشمنی) عدالت کنید که خدا بسیار اهل عدل و داد را دوست می‌دارد.

رشاد خليفه

اگر دو گروه از مؤمنان با يكديگر جنگيدند، آنها را آشتي دهيد. اگر گروهي عليه گروه ديگر تعدي كند، با گروه متجاوز بجنگيد تا به امر خدا تسليم شوند. زماني كه تسليم شدند، آن دو گروه را منصفانه آشتي دهيد. بايد عدالت را حفظ كنيد؛ خدا عادلان را دوست دارد.

Literal

And if two groups from the believers fought each other , so correct/reconciliate between them (B), so if one of them (B) transgressed over the other, so fight which transgresses until it returns to God’s order/command, so if it returned so correct/reconciliate between them (B) with the justice/equality, and be just/equitable, that truly God loves/likes the just/equitable.

Al-Hilali Khan

And if two parties or groups among the believers fall to fighting, then make peace between them both, but if one of them rebels against the other, then fight you (all) against the one that which rebels till it complies with the Command of Allah; then if it complies, then make reconciliation between them justly, and be equitable. Verily! Allah loves those who are equitable.

Arthur John Arberry

If two parties of the believers fight, put things right between them; then, if one of them is insolent against the other, fight the insolent one till it reverts to God’s commandment. If it reverts, set things right between them equitably, and be just. Surely God loves the just.

Asad

Hence, if two groups of believers fall to fighting, [The expression «fighting» comprises in this context all modes of discord and contention, both in word and deed, evidently as a consequence of the slanderous rumours spoken of in verse 6 above.] make peace between them; but then, if one of the two [groups] goes on acting wrongfully towards the other, fight against the one that acts wrongfully until it reverts to God’s commandment; [I.e., that the believers should act as brethren (see next verse).] and if they revert, make peace between them wi
th justice, and deal equitably [with them]: for verily, God loves those who act equitably!

Dr. Salomo Keyzer

Indien twee partijen der geloovigen met elkander twisten, tracht hen dan te vereenigen. Indien de een den ander eene beleediging aandoet, strijdt dan tegen de partij, die de beleediging heeft aangedaan, tot zij tot Gods voorschriften terugkeert. Indien zij terugkeeren, maak dan vrede tusschen hen met eerlijkheid, en handel rechtvaardig; want God bemint hen die rechtvaardig handelen.

Free Minds

And if two parties of believers battle with each other, you shall reconcile them; but if one of them aggresses against the other, then you shall fight the one aggressing until it complies with God’s command. Once it complies, then you shall reconcile the two groups with justice, and be equitable; for God loves those who are equitable.

Hamza Roberto Piccardo

Se due gruppi di credenti combattono tra loro, riconciliateli. Se poi [ancora] uno di loro commettesse degli eccessi, combattete quello che eccede, finché non si pieghi all’Ordine di Allah. Quando si sarà piegato, ristabilite, con giustizia, la concordia tra di loro e siate equi, poiché Allah ama coloro che giudicano con equità.

Hilali Khan

And if two parties or groups among the believers fall to fighting, then make peace between them both, but if one of them rebels against the other, then fight you (all) against the one that which rebels till it complies with the Command of Allah; then if it complies, then make reconciliation between them justly, and be equitable. Verily! Allah loves those who are equitable.

Kuliev E.

Если две группы верующих сражаются между собой, то примирите их. Если же одна из них покушается на другую, то сражайтесь против той, которая покушается, пока она не вернется к повелению Аллаха. Когда же она вернется, то примирите их по справедливости и будьте беспристрастны. Воистину, Аллах любит беспристрастных.

M.-N.O. Osmanov

Если две группы верующих вступают в сражение [между собой], то примирите их. Если же одна из них вершит насилие по отношению к другой, то сражайтесь против той, которая несправедлива, пока она не признает веления Аллаха. Когда же она признает, то примирите их по справедливости и действуйте беспристрастно. Воистину, Аллаху угодны справедливые.

Mohammad Habib Shakir

And if two parties of the believers quarrel, make peace between them; but if one of them acts wrongfully towards the other, fight that which acts wrongfully until it returns to Allah’s command; then if it returns, make peace between them with justice and act equitably; surely Allah loves those who act equitably.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And if two parties of believers fall to fighting, then make peace between them. And if one party of them doeth wrong to the other, fight ye that which doeth wrong till it return unto the ordinance of Allah; then, if it return, make peace between them justly, and act equitably. Lo! Allah loveth the equitable.

Palmer

And if the two parties of the believers quarrel, then make peace between them; and if one of the twain outrages the other, then fight the party that has committed the outrage until it return to God’s bidding; and if it do return then make peace between them with equity, and be just; verily, God loves the just.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Müminlerden iki zümre çarpışırlarsa, onların aralarında hemen barışı kurun! Eğer onlardan biri öteki aleyhine sınır tanımazlık edip saldırırsa, azgınlık edenle, Allah’ın emrine dönünceye kadar savaşın. Eğer vazgeçerse, yine ikisi arasını adalet ve dürüstlükle sulh edin. Kuşkusuz, Allah adalette titiz davrananları sever.

Qaribullah

If two parties of believers fight, reform between them. If either of them is insolent against the other, fight the insolent one till they revert to the order of Allah. If they revert, reform between them with justice, and weigh with justice. Allah loves those who weigh with justice.

QXP

And if two groups of believers fall into a fight, then make peace between them. But then, if one of the two wrongs the other, fight the one that wrongs until it reverts to Allah’s Command (the decision that was made by the Central Authority). Once they revert, make peace between them with justice, and act equitably. Verily, Allah loves the equitable.

Reshad Khalifa

If two groups of believers fought with each other, you shall reconcile them. If one group aggresses against the other, you shall fight the aggressing group until they submit to GOD’s command. Once they submit, you shall reconcile the two groups equitably. You shall maintain justice; GOD loves those who are just.

Rodwell

If two bodies of the faithful are at war, then make ye peace between them: and if the one of them wrong the other, fight against that party which doth the wrong, until they come back to the precepts of God: if they come back, make peace between them with fairness, and act impartially; God loveth those who act with impartiality.

Sale

If two parties of the believers contend with one another, do ye endavour to compose the matter between them: And if the one of them offer an insult unto the other, fight against that party which offered the insult, until they return unto the judgement of God; and if they do return, make peace between them with equity: And act with justice; for God loveth those who act justly.

Sher Ali

And if two parties of believers fight each other, make peace between them; then if after that, one of them transgresses against the other, fight the party that transgress until it returns to the command of ALLAH. Then if it returns, make peace between them with equity, and act justly. Verily, ALLAH loves the just.

Unknown German

Wenn zwei Parteien der Gläubigen miteinander streiten, dann stiftet Frieden unter ihnen; wenn aber eine von ihnen sich gegen die andere vergeht, so bekämpft die Partei, die sich verging, bis sie zu Allahs Befehl zurückkehrt. Kehrt sie zurück, dann stiftet Frieden zwischen ihnen nach Gerechtigkeit, und handelt billig. Wahrlich, Allah liebt die billig Handelnden.

V. Porokhova

А коль средь тех, кто верует, ■ Одни вступили в спор с другими, ■ Вы примирите их. ■ Но если же один из них несправедлив к другому, ■ Боритесь с ним, пока не обратится он к велению Аллаха. ■ Когда же обратится он, ■ Мирите честно их и беспристрастно, – ■ Аллаху любы те, кто беспристрастен.

Yakub Ibn Nugman

Әгәр мөэминнәрдән ике төркем сугышсалар, араларын төзәтегез, ягъни һәр икесен Коръән белән гамәл кылырга чакырыгыз, әгәр бу ике төркемнең берсе Коръәнгә килүдән баш тартса, Коръән хөкеменнән баш тарткан төркем белән сугышыгыз, аларны үтерегез, хәтта Аллаһуның Коръәндәге хөкеменә кайткангача, әгәр ул төркем Коръән хөкеменә кайтса, бу ике төркемнең арасыны килештерегез, гаделлек белән вә турылык кылыгыз, тәхкыйк Аллаһ турылык кылучыларны сөядер.

جالندہری

اور اگر مومنوں میں سے کوئی دو فریق آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرا دو۔ اور اگر ایک فریق دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ خدا کے حکم کی طرف رجوع لائے۔ پس جب وہ رجوع لائے تو وہ دونوں فریق میں مساوات کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف سے کام لو۔ کہ خدا انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے

طاہرالقادری

اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں جنگ کریں تو اُن کے درمیان صلح کرا دیا کرو، پھر اگر ان میں سے ایک (گروہ) دوسرے پر زیادتی اور سرکشی کرے تو اس (گروہ) سے لڑو جو زیادتی کا مرتکب ہو رہا ہے یہاں تک کہ وہ اﷲ کے حکم کی طرف لوٹ آئے، پھر اگر وہ رجوع کر لے تو دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف سے کام لو، بیشک اﷲ انصاف کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

این وب‌گاه برای کاهشِ هرزنامه‌ها از Akismet استفاده می‌کند. در موردِ نحوهٔ پردازشِ داده‌هایِ دیدگاهتان بیشتر بدانید.