سوره الحجرات (49) آیه 17

قرآن، سوره الحجرات (49) آیه 17

آیه پسین: سوره الحجرات (49) آیه 18
آیه پیشین: سوره الحجرات (49) آیه 16

عربی

يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَداكُمْ لِلإِْيمانِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ

بدون حرکات عربی

يمنّون عليك أن أسلموا قل لا تمنّوا عليّ إسلامكم بل اللّه يمنّ عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين

خوانش

Yamunnoona AAalayka an aslamoo qul la tamunnoo AAalayya islamakum bali Allahu yamunnu AAalaykum an hadakum lil-eemani in kuntum sadiqeena

آیتی

از اينکه اسلام آورده اند بر تو منت مي گذارند بگو : به خاطر اسلامتان بر من منت مگذاريد ، بلکه خدا بدان سبب که شما را به ايمان راه نموده است بر شما منت مي نهد ، اگر راست مي گوييد

خرمشاهی

بر تو منت مى نهند كه اسلام آورده اند، بگو اسلام آوردنتان را بر من منت منهيد، بلكه خداوند است كه اگر راست مى گوييد، بر شما منت مى نهد كه شما را به [راه] ايمان هدايت كرده است.

کاویانپور

آنها بر تو منت ميگذارند كه اسلام آوردند. بآنان بگو، شما با اسلام آوردن خود بر من منت نگذاريد، بلكه اگر راست مى‏گوييد، خدا به شما منت نهاد كه شما را بسوى ايمان هدايت فرمود.

انصاریان

از اینکه اسلام آورده اند بر تو منت می گذارند؛ بگو: اگر [در ادعای مؤمن بودن] راستگویید، بر من از اسلام آوردن خود منت نگذارید، بلکه خداست که با هدایت شما به ایمان بر شما منت دارد.

سراج

(اى پيامبر) ايشان منت مى‏نهند بر تو به آنكه اسلام آورده‏اند بگو منت منهيد بر من با سلام خود بلكه خدا منت مى‏نهد بر شما به آنكه راهنمائى كرد شما را بسوى ايمان اگر هستيد (در ادعاى ايمان) راستگو

فولادوند

از اينكه اسلام آورده‏اند بر تو منّت مى‏نهند؛ بگو: «بر من از اسلام‏آوردنتان منّت مگذاريد، بلكه [اين‏] خداست كه با هدايت‏كردن شما به ايمان، بر شما منّت مى‏گذارد، اگر راستگو باشيد.

پورجوادی

بر تو منت مى‏گذارند كه اسلام آورده‏اند، بگو: «به خاطر اسلام آوردنتان بر من منت نگذاريد، اگر درست دريابيد خدا بدان سبب كه به ايمان راهنمونتان شده است بر شما منت مى‏نهد.

حلبی

بر تو منّت مى‏نهند كه اسلام آوردند. بگو: بر من به اسلام آوردنتان منّت منهيد، بلكه خدا بر شما منّت مى‏نهد كه شما را به ايمان راه نمود، اگر راستگويانيد.

اشرفی

منت مى‏نهند بر تو كه اسلام آوردند بگو منت مگذاريد بر من اسلامتان را بلكه خدا منت مى‏گذارد بر شما كه هدايت كرد شما را براى ايمان اگر هستيد راستگويان

خوشابر مسعود انصاري

بر تو منّت مى‏گذارند كه اسلام آورده‏اند. بگو: اسلام آوردنتان را بر من منّت مگذاريد. بلكه اگر راستگوييد خداوند بر شما منّت مى‏گذارد كه شما را به ايمان راه نموده است

مکارم

آنها بر تو منّت می‌نهند که اسلام آورده‌اند؛ بگو: «اسلام آوردن خود را بر من منّت نگذارید، بلکه خداوند بر شما منّت می‌نهد که شما را به سوی ایمان هدایت کرده است، اگر (در ادّعای ایمان) راستگو هستید!

مجتبوی

بر تو منت مى‏نهند كه اسلام آورده‏اند بگو: به اسلام خود بر من منت منهيد، بلكه خداى بر شما منت مى‏نهد كه شما را به ايمان راه نموده است اگر [در ايمان خود] راستگوييد.

مصباح زاده

منت مى‏نهند بر تو كه اسلام آوردند بگو منت مگذاريد بر من اسلامتان را بلكه خدا منت ميگذارد بر شما كه هدايت كرد شما را براى ايمان اگر هستيد راستگويان

معزی

منّت نهند بر تو كه اسلام آوردند بگو منّت نگذاريد بر من اسلام خويش را بلكه خدا منّت نهد بر شما كه رهبريتان كرد بسوى ايمان اگر هستيد راستگويان

قمشه ای

آنها بر تو به مسلمان شدن منّت می‌گذارند، بگو: شما به اسلام خود بر من منّت منهید بلکه اگر راست می‌گویید (و ایمان حقیقی دارید) خدا بر شما منّت دارد که شما را به سوی ایمان هدایت فرموده است.

رشاد خليفه

آنها طوري رفتار مي كنند كه گويي با پذيرفتن اسلام (تسليم) بر تو منت مي نهند! بگو: شما با پذيرفتن اسلام هيچ لطفي به من نمي كنيد. خداست يكتايي كه با هدايت شما به سوي ايمان به شما لطف بزرگي مي كند، اگر خلوص نيت داريد.

Literal

They brag on (to) you that (E) they submitted/became Moslem , Say: «Do not brag on (to) me (about) your submission/Islam , but God blesses on you that (E) He guided you to the faith/belief if you were truthful.»

Al-Hilali Khan

They regard as favour upon you (O Muhammad SAW) that they have embraced Islam. Say: «Count not your Islam as a favour upon me. Nay, but Allah has conferred a favour upon you, that He has guided you to the Faith, if you indeed are true.

Arthur John Arberry

They count it as a favour to thee that they have surrendered! Say: ‹Do not count your surrendering as a favour to me; nay, but rather God confers a favour upon you, in that He has guided you to belief, if it be that you are truthful.

Asad

Many people [Lit., «They» (see preceding note).] think that they have bestowed a favour upon thee [O Prophet] by having surrendered [to thee]. [I.e., «by professing to be thy followers».] Say thou: «Deem not your surrender a favour unto me: nay, but it is God who bestows a favour upon you by showing you the way to faith – if you are true to your word!»

Dr. Salomo Keyzer

Zij verwijten u (als een weldaad), dat zij den Islam hebben omhelsd. Antwoord: Verwijt mij niet, dat gij den Islam hebt omhelsd; God kon u veeleer verwijten, dat hij u naar de waarheid heeft gericht. Erkent dit, indien gij oprechtelijk spreekt.

Free Minds

They think they are doing you a favour by having surrendered! Say: "Do not think you are doing me any favours by your surrender. For it is God who is doing you a favour that He has guided you to the faith, if you are being true."

Hamza Roberto Piccardo

Vantano questa sottomissione, come fosse un favore da parte loro. Di›: «Non rinfacciatemi il vostro Islàm come se fosse un favore. E› piuttosto Allah Che vi ricorda il Suo favore di avervi guidati verso la fede,

Hilali Khan

They regard as favour upon you (O Muhammad SAW) that they have embraced Islam. Say: "Count not your Islam as a favour upon me. Nay, but Allah has conferred a favour upon you, that He has guided you to the Faith, if you indeed are true.

Kuliev E.

Они попрекают тебя тем, что обратились в ислам. Скажи: «Не попрекайте меня вашим обращением в ислам. Это Аллах оказал вам милость тем, что привел вас к вере, если вы вообще говорите правду».

M.-N.O. Osmanov

Они полагают, что оказали тебе милость, приняв ислам. Скажи: «Не думайте, что вы оказали мне милость, обратившись в ислам. Напротив, это Ал
лах облагодетельствовал вас тем, что наставил на путь веры, если вы искренне [уверовали]».

Mohammad Habib Shakir

They think that they lay you under an obligation by becoming Muslims. Say: Lay me not under obligation by your Islam: rather Allah lays you under an obligation by guiding you to the faith if you are truthful.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

They make it a favour unto thee (Muhammad) that they have surrendered (unto Him). Say: Deem not your Surrender a favour unto me; but Allah doth confer a favour on you, inasmuch as He hath led you to the Faith, if ye are earnest.

Palmer

They deem that they oblige thee by becoming Muslims. Say, ‹Nay! deem not that ye oblige me by your becoming Muslims! God obliges you, by directing you to the faith, if ye do speak the truth!›

Prof. Yasar Nuri Ozturk

İslam’a girmelerini senin başına kakıyorlar. De ki: «İslamınızı benim başıma kakmayın! Aksine, eğer özü-sözü doğru insanlarsanız, sizi imana kılavuzladığı için Allah hepinizi minnet borcu altına sokar.»

Qaribullah

They regard it as a favor to you that they have submitted! Say: ‹Do not regard your submission as a favor to me, rather, it is Allah who bestows upon you a favor by guiding you to belief, if you are truthful. ‹

QXP

Some people act as if they are doing you a favor by embracing Islam. Say, «Deem not that your Islam is a favor upon me. Nay, it is Allah Who bestows a favor upon you as He has led you to the Faith, if you be true and sincere.»

Reshad Khalifa

They act as if they are doing you a favor by embracing Submission! Say, «You are not doing me any favors by embracing Submission. GOD is the One who is doing you a great favor by guiding you to the faith, if you are sincere.»

Rodwell

They taunt thee with their having embraced Islam. SAY: Taunt me not with your having embraced Islam: God rather taunteth you with His having guided you to the faith: acknowledge this if ye are sincere.

Sale

They upbraid thee that they have embraced Islam. Answer, upbraid me not with your having embraced Islam: Rather God upbraideth you, that He hath directed you to the faith; if ye speak sincerely.

Sher Ali

They presume to regard it a favour to thee that they have embraced Islam. Say, `Deem not your embracing Islam as a favour unto me. On the contrary, ALLAH has bestowed a favour upon you in that HE has guided you to the true Faith, if you are truthful.›

Unknown German

Sie halten es dir als eine Gnade vor, daß sie den Islam angenommen haben. Sprich: «Haltet mir eure Annahme des Islams nicht als eine Gnade gegen mich vor. Vielmehr hat Allah euch eine Gnade erwiesen, indem Er euch zu dem Glauben geleitet hat, wenn ihr wahrhaftig seid.»

V. Porokhova

Они вменяют милостью тебе, ■ Что приняли они ислам. ■ Скажи: «Вы свой ислам как милость мне не представляйте. ■ Аллах Своею милостью почтил вас, ■ Указывая путь вам к вере, ■ Коль вы, поистине, правдивы».

Yakub Ibn Nugman

Бәдәвий ґәрәбләре мөселман булулары белән сиңа миннәт итәрләр, ягъни мөселман булуларын пәйгамбәр файдасына дип уйларлар, син аларга әйт: «Мөселман булуыгыз белән миңа миннәт итмәгез, бәлки Аллаһ сезгә миннәт итәр, сезне иманга күндергәне өчен, әгәр иманыгызда ышанычлы кешеләрдән булсагыз», – дип. Чөнки бу аятьләрдән соң алар иман китерделәр.

جالندہری

یہ لوگ تم پر احسان رکھتے ہیں کہ مسلمان ہوگئے ہیں۔ کہہ دو کہ اپنے مسلمان ہونے کا مجھ پر احسان نہ رکھو۔ بلکہ خدا تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کا رستہ دکھایا بشرطیکہ تم سچے (مسلمان) ہو

طاہرالقادری

یہ لوگ آپ پر احسان جتلاتے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے ہیں۔ فرما دیجئے: تم اپنے اسلام کا مجھ پر احسان نہ جتلاؤ بلکہ اﷲ تم پر احسان فرماتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کا راستہ دکھایا ہے، بشرطیکہ تم (ایمان میں) سچے ہو،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.