سوره الحديد (57) آیه 12

قرآن، سوره الحديد (57) آیه 12

آیه پسین: سوره الحديد (57) آیه 13
آیه پیشین: سوره الحديد (57) آیه 11

عربی

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ يَسْعى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ بِأَيْمانِهِمْ بُشْراكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَْنْهارُ خالِدِينَ فِيها ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

بدون حرکات عربی

يوم ترى المؤمنين و المؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم و بأيمانهم بشراكم اليوم جنّات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم

خوانش

Yawma tara almu/mineena waalmu/minati yasAAa nooruhum bayna aydeehim wabi-aymanihim bushrakumu alyawma jannatun tajree min tahtiha al-anharu khalideena feeha thalika huwa alfawzu alAAatheemu

آیتی

روزي که مردان مؤمن و زنان مؤمن را ببيني که نورشان پيشاپيش و در، سمت راستشان مي رود در آن روز بشارتتان به بهشتهايي است که در آن نهرها روان است و در آن جاويد خواهيد ماند ، و اين کاميابي بزرگي است

خرمشاهی

روزى كه مردان مؤمن و زنان مؤمن را بينى كه نورشان پيشاپيش آنان و در سمت راستشان مى شتابد; امروز بشارت شما بوستانهايى است كه جويباران از فرو دست آن جارى است و جاودانه در آن هستيد; اين همانا رستگارى بزرگ است.

کاویانپور

(يا پيامبر) روز قيامت مردان و زنان باايمان را خواهى ديد كه نور ايمانشان در پيشاپيش و سمت راست آنها حركت ميكند (و به آنان ميگويند) امروز شما را به بهشتى كه در آن نهرها جاريست بشارت باد و در آنجا جاودان خواهيد بود. سعادت و موفقيت بزرگ همين است.

انصاریان

[این پاداش نیکو و باارزش در] روزی [است] که مردان و زنان باایمان را می بینی که نورشان پیش رو و از جانب راستشان شتابان حرکت می کند، [به آنان می گویند:] امروز شما را مژده باد به بهشت هایی که از زیرِ [درختانِ] آن نهرها جاری است، در آنها جاودانه اید، این است آن کامیابی بزرگ.

سراج

(ياد كن) روزى كه ببينى مردان مؤمن و زنان مؤمنه را كه مى‏رود شتابان روشنى (ايمان) ايشان در پيشرويشان و بجانبهاى راست ايشان مژده شما امروز بوستانهائى است كه پيوسته مى‏رود از زير (درختان) آن جويهاى آب در حاليكه جاويد باشيد در آن اين (مژده بهشت) آن رستگارى بزرگ است

فولادوند

آن روز كه مردان و زنان مؤمن را مى‏بينى كه نورشان پيشاپيششان و به جانب راستشان دوان است. [به آنان گويند:] «امروز شما را مژده باد به باغهايى كه از زير [درختان‏] آن نهرها روان است، در آنها جاودانيد. اين است همان كاميابى بزرگ.

پورجوادی

روزى كه مردان و زنان با ايمان را بنگرى كه نور آنها پيشاپيش و در سمت راستشان به سرعت حركت كند، در آن روز شما را به باغهايى بشارت باد كه در آن نهرها جارى است و جاودانه در آن خواهيد ماند، اين پيروزى بزرگى است.

حلبی

آن روز كه مردان مؤمن و زنان مؤمن را ببينى كه نورشان پيشاپيش ايشان و از جانب راست ايشان روان است [بآنها گويند]: مژده باد شما را امروز: بوستانهايى كه از زير درختان آن جويها روان است، جاويدان در آن بمانيد، اين رستگارى بزرگ است.

اشرفی

روزى كه بينى مردان مؤمن و زنان مؤمنه را كه مى‏شتابد نورشان در پيش رويشان و بجانب راستشان بشارت شما امروز بهشتهائيست كه ميرود از زير آنها نهرها جاودانيان در آنها اينست آن كاميابى بزرگ

خوشابر مسعود انصاري

روزى كه مردان و زنان مؤمن را بينى كه نورشان پيشاروى آنان و سمت راستشان شتابان است. [گفته مى‏شود:] امروز شما را مژده باد به باغهايى كه از فرودستش جويباران روان است كه در آنجا جاودانه‏ايد. اين است كاميابى بزرگ

مکارم

(این پاداش بزرگ) در روزی است که مردان و زنان باایمان را می‌نگری که نورشان پیش‌رو و در سمت راستشان بسرعت حرکت می‌کند (و به آنها می‌گویند:) بشارت باد بر شما امروز به باغهایی از بهشت که نهرها زیر (درختان) آن جاری است؛ جاودانه در آن خواهید ماند! و این همان رستگاری بزرگ است!

مجتبوی

در روزى كه مردان و زنان مؤمن را ببينى كه نورشان در پيش ايشان و از راست ايشان شتابان مى‏رود- مى‏درخشد تا به آسانى بگذرند-. امروز شما را مژدگان بهشتهايى است كه از زير [درختان‏] آنها جويها روان است در حالى كه در آنجا جاويدان باشيد اين است كاميابى و رستگارى بزرگ.

مصباح زاده

روزى كه بينى مردان مؤمن و زنان مؤمنه را كه مى‏شتابد نورشان در پيش رويشان و بجانب راستشان بشارت شما امروز بهشتهائيست كه ميرود از زير آنها نهرها جاودانيان در آنها اينست آن كاميابى بزرگ

معزی

روزى كه بينى مردان و زنان مؤمن را مى دود نورشان پيش روى ايشان و از سوى راست ايشان مژده باد شما را امروز باغهائى كه روان است زير آنها جويها جاودانان در آنها اين است آن رستگارى بزرگ

قمشه ای

(ای رسول ما یاد آر) روزی که مردان و زنان مؤمن شعشعه نور ایمانشان پیش رو و سمت راست آنها بشتابد (و آنان را مژده دهند که) امروز شما را به بهشتی که نهرها زیر درختانش جاری است بشارت باد که در آن بهشت جاودان خواهید بود. این همان سعادت و فیروزی بزرگ است.

رشاد خليفه

روزي خواهد آمد كه مردان و زنان باايمان را مي بيني كه نورشان در جلو و سمت راستشان پرتو مي افکند. خبر خوش از آن شماست، كه در آن روز باغ هايي با نهرهاي روان خواهيد داشت. شما در آنجا جاودان خواهيد ماند. اين پيروزي بزرگي است.

Literal

A day/time you see/understand the believers (M) and the believers (F), their light strives/hastens between their hands and at their rights ; your good news the day/today, (is) treed gardens/paradises the rivers/waterways flow from beneath it, immortally/eternally in it , that (is) the success/triumph , the great.

Al-Hilali Khan

On the Day you shall see the believing men and the believing women their light running forward before them and by their right hands. Glad tidings for you this Day! Gardens under which rivers flow (Paradise), to dwell therein forever! Truly, this is the great success!

Arthur John Arberry

Upon the day when thou seest the believers, men and women, their light running before them, and on their right hands. ‹Good tidings for you today! Gardens underneath which rivers flow, therein to dwell for ever; that is indeed the mighty triumph.›

Asad

on the Day when thou shalt see all believing men and believing women, with their light spreading rapidly before them and on their right, [See note on the expression ashab al-yamin («those on the right hand») in 74:39. In many instances, the metaphor of «the right hand» or «right side» is used in the Quran to denote «righteousness» and, therefore, «blessedness», symbolized in the present context by the «light spreading rapidly» before and on the right side of the believers as a result of their «cognition of God, and their high morality, and their freedom from ignorance and blameworthy traits» (Razi).] [and with this welcome awaiting them:] «A glad tiding for you today: gardens through which running waters flow, therein to abide! This, this is the triumph supreme!»

Dr. Salomo Keyzer

Op een zekeren dag zult gij de ware geloovigen van beide kunnen zien; hun licht zal voor hen uitgaan en aan hunne rechterhanden. Men zal tot hen zeggen: Goede tijdingen komen heden tot u: tuinen met rivieren doorsneden; eeuwig zult gij daarin verblijven. Dit zal eene groote gelukzaligheid wezen.

Free Minds

The Day will come when you see the believing men and the believing women with their light radiating around them and to their right. "Good news is yours today, you will have paradises with flowing rivers, abiding therein. This is the great triumph!"

Hamza Roberto Piccardo

Un Giorno vedrai i credenti e le credenti circondati dalla loro luce: «Oggi vi è data la lieta novella di Giardini nei quali scorrono i ruscelli, dove rimarrete in perpetuo: questo è davvero l’immenso successo».

Hilali Khan

On the Day you shall see the believing men and the believing women their light running forward before them and by their right hands. Glad tidings for you this Day! Gardens under which rivers flow (Paradise), to dwell therein forever! Truly, this is the great success!

Kuliev E.

в тот день, когда ты увидишь, как перед верующими мужчинами и верующими женщинами и справа от них будет распространяться их свет. Возрадуйтесь сегодня Райским садам, в которых текут реки. Вы пребудете в них вечно. Это и есть великое преуспеяние.

M.-N.O. Osmanov

В тот день, когда ты [, Мухаммад,] увидишь, что перед верующими, мужчинами и женщинами, а также с их правой стороны изливается свет, [им будет сказано]: «Сегодня возвещается вам о садах, в которых текут ручьи. [Пребывайте] вечно там, это и есть великое преуспеяние».

Mohammad Habib Shakir

On that day you will see the faithful men and the faithful women– their light running before them and on their right hand– good news for you today: gardens beneath which rivers flow, to abide therein, that is the grand achievement.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

On the day when thou (Muhammad) wilt see the believers, men and women, their light shining forth before them and on their right hands, (and wilt hear it said unto them): Glad news for you this day: Gardens underneath which rivers flow, wherein ye are immortal. That is the supreme triumph.

Palmer

On the day when thou shalt see believers, men and women, with their light running on before them and on their right hand,- ‹Glad tidings for you today.- Gardens beneath which rivers flow, to dwell therein for aye; that is the grand bliss!›

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Gün olur, mümin erkeklerle mümin kadınları, ışıkları önlerinde ve sağ yanlarında koşar görürsün. Şöyle denilir: «Bugün size, altlarından ırmaklar akan cennetler müjdeleniyor. Sürekli kalıcısınız içlerinde.» İşte büyük başarının ta kendisidir bu.

Qaribullah

The Day (will surely come) when you shall see believing men and women with their light running before them on their right hands, (it will be said to them): ‹Glad tidings for you this Day. You shall live for ever in Gardens underneath which rivers flow! That is indeed the mighty triumph.

QXP

On the Day when you will see the believing men and the believing women, their lights shining forth before them, blessing them, (it will be said) «A glad news for you this Day! Gardens beneath which flow rivers, to abide therein. This, this is the Supreme Triumph!» (57:9).

Reshad Khalifa

The day will come when you see the believing men and women with their lights radiating ahead of them and to their right. Good news is yours that, on that day, you will have gardens with flowing streams. You will abide therein forever. This is the great triumph.

Rodwell

One day thou shalt see the believers, men and women, with their light running before them, and on their right hand. The angels shall say to them, «Good tidings for you this day of gardens beneath whose shades the rivers flow, in which ye shall abide for ever!» This the great bliss!

Sale

On a certain day, thou shalt see the true believers of both sexes: Their light shall run before them, and on their right hands; and it shall be said unto them, good tidings unto you this day: Gardens through which rivers flow; ye shall remain therein for ever. This will be great felicity.

Sher Ali

And think of the day when thou wilt see the believing men and the believing women, their light running before them and on their right hands, and angels will say to them, `Glad tidings for you this day of Gardens through which streams flow, wherein you will abide. That is the supreme triumph.›

Unknown German

Und (gedenke) des Tags, da du die gläubigen Männer und die gläubigen Frauen sehen wirst, indes (die Strahlen) ihres Lichts vor ihnen und zu ihrer Rechten hervorbrechen: «Frohe Botschaft euch heute! – Gärten, durch die Ströme fließen, darin ihr weilen werdet. Das ist die höchste Glückseligkeit.»

V. Porokhova

В тот День ■ Увидишь ты, как впереди у верующих женщин и мужчин, ■ По праву сторону от них, ■ Струится ясный Свет (и слышится): ■ «Сегодня вам предстанет радостная весть! ■ Сады, потоками речными омовенны, ■ Где пребывать навечно вам, – ■ Поистине, великое свершенье!»

Yakub Ibn Nugman

Кыямәт көнендә мөэмин ирләрне вә мөэминә хатыннарны күрерсең, һидәят нурлары алларыннан вә уңнарыннан барыр. Фәрештәләр әйтер: «Бүген сөенеч сезләргә, сезгә асларыннан татлы елгалар ага торган бакчалар, ул бакчаларда сез мәңге калырсыз, нурга чорналып бакчаларда мәңге калу зур уңыштыр.

جالندہری

جس دن تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے کہ ان (کے ایمان) کا نور ان کے آگے آگے اور داہنی طرف چل رہا ہے (تو ان سے کہا جائے گا کہ) تم کو بشارت ہو (کہ آج تمہارے لئے) باغ ہیں جن کے تلے نہریں بہہ رہی ہیں ان میں ہمیشہ رہو گے۔ یہی بڑی کامیابی ہے

طاہرالقادری

(اے حبیب!) جس دن آپ (اپنی امّت کے) مومن مَردوں اور مومن عورتوں کو دیکھیں گے کہ اُن کا نور اُن کے آگے اور اُن کی دائیں جانب تیزی سے چل رہا ہوگا (اور اُن سے کہا جائے گا:) تمہیں بشارت ہو آج (تمہارے لئے) جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں رواں ہیں (تم) ہمیشہ ان میں رہو گے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.