سوره الحديد (57) آیه 19

قرآن، سوره الحديد (57) آیه 19

آیه پسین: سوره الحديد (57) آیه 20
آیه پیشین: سوره الحديد (57) آیه 18

عربی

وَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ أُولئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَ الشُّهَداءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَ نُورُهُمْ وَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا بِآياتِنا أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَحِيمِ

بدون حرکات عربی

و الّذين آمنوا باللّه و رسله أولئك هم الصّدّيقون و الشّهداء عند ربّهم لهم أجرهم و نورهم و الّذين كفروا و كذّبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم

خوانش

Waallatheena amanoo biAllahi warusulihi ola-ika humu alssiddeeqoona waalshshuhadao AAinda rabbihim lahum ajruhum wanooruhum waallatheena kafaroo wakaththaboo bi-ayatina ola-ika ashabu aljaheemi

آیتی

کساني که به خدا و پيامبرانش ايمان آورده اند ، راستگويان و، راستکارانند و شهيدان در نزد پروردگارشان هستند صاحب پاداش و نور خويشند وآنها که کافرند و آيات ما را تکذيب مي کنند ، در جهنمند

خرمشاهی

و كسانى كه به خداوند و پيامبرانش ايمان آورده اند، اينانند كه صديقند; و شهيدان نزد پروردگارشان هستند، و اجرشان و نورشان را دارند; و كسانى كه كفر ورزيده اند و آيات ما را دروغ انگاشته اند اينانند كه دوزخى اند.

کاویانپور

كسانى كه بخدا و پيامبر او (خالصانه) ايمان آوردند، بحقيقت راستگويان جهانند و براى آنان نزد خدا اجر شهيدان است. پاداش نيكو و نور ايمانشان را در بهشت مى‏يابند و كسانى كه كافر شدند و آيات قدرت ما را تكذيب كردند، اهل آتش دوزخند.

انصاریان

و کسانی که به خدا و پیامبرش ایمان آوردند، آنانند که صدّیقان و گواهان [اعمال] نزد پروردگارشان هستند، [و] برای آنان است پاداش [اعمال] شان و نور [ایمان] شان و کسانی که کفر ورزیدند و آیات ما را انکار کردند، آنان اهل دوزخ اند.

سراج

و آنانكه ايمان آوردند بخدا و فرستاده وى تنها آن گروه راستگويانند و گواهانند نزد پروردگار خودشان براى مؤمنانست (مانند) پاداش راستگويان و گواهى دهندگان و (مانند) نور ايشان و آنانكه كافر شدند و تكذيب كردند آيت‏هاى ما را آن گروه ملازم دوزخند

فولادوند

و كسانى كه به خدا و پيامبران وى ايمان آورده‏اند، آنان همان راستينانند و پيش پروردگارشان گواه خواهند بود [و] ايشان راست اجر و نورشان؛ و كسانى كه كفر ورزيده و آيات ما را تكذيب كرده‏اند آنان همدمان آتشند.

پورجوادی

ايمان آوردگان به خدا و رسولانش همان راستگويانند و شهيدان نزد پروردگارشان دارنده پاداش و نور خويشند. كافر شدگان و تكذيب كنندگان آيات ما دوزخيانند.

حلبی

و آن كسان كه به خدا و پيامبران او ايمان آوردند، ايشان‏اند راستگويان و گواهان نزد پروردگارشان آنها راست اجرشان و نورشان. و آن كسان كه كفر ورزيدند و آيات ما را تكذيب كردند، دوزخيان‏اند.

اشرفی

و آنان كه گرويد بخدا و رسولانش آنگروه ايشانند صديقان و شهيدان نزد پروردگارشان ايشانراست اجرشان و نورشان و آنان كه كافر شدند و تكذيب كردند آيت‏هاى ما را ايشانند ياران دوزخ

خوشابر مسعود انصاري

و كسانى كه به خداوند و رسولش ايمان آورده‏اند اينانند كه نزد پروردگارشان راستگو و شهيداند. آنان پاداش و نورشان را دارند و كسانى كه كفر ورزيدند و آيات ما را دروغ انگاشته‏اند آنان دوزخى‏اند

مکارم

کسانی که به خدا و رسولانش ایمان آوردند، آنها صدّیقین و شهدا نزد پروردگارشانند؛ برای آنان است پاداش (اعمال)شان و نور (ایمان)شان؛ و کسانی که کافر شدند و آیات ما را تکذیب کردند، آنها دوزخیانند.

مجتبوی

و كسانى كه به خدا و پيامبرانش ايمان آورده‏اند، ايشانند راستى‏پيشگان و شهيدان- يا گواهان بر امتها- نزد پروردگارشان آنان راست پاداش و نورشان. و كسانى كه كافر شدند و آيات ما را دروغ انگاشتند اينان دوزخيانند.

مصباح زاده

و آنان كه گرويدند بخدا و رسولانش آنگروه ايشانند صديقان و شهيدان نزد پروردگارشان ايشان راست اجرشان و نورشان و آنان كه كافر شدند و تكذيب كردند آيت‏هاى ما را ايشانند ياران دوزخ

معزی

و آنان كه ايمان آوردند به خدا و فرستادگانش آنانند راستگويان و گواهان نزد پروردگار خويش ايشان را است مزد ايشان و نورشان و آنان كه كفر ورزيدند و تكذيب كردند به آيتهاى ما آنانند ياران دوزخ

قمشه ای

و آنان که به خدا و رسولانش ایمان آوردند به حقیقت راستگویان عالمند و برایشان نزد خدا اجر شهیدان است، پاداش اعمال و نور ایمانشان را (در بهشت) می‌یابند. و آنان که کافر شده و آیات ما را تکذیب کردند آنها اهل آتش دوزخند.

رشاد خليفه

کساني که به خدا و رسولانش ايمان آوردند، قديسان و شهدا هستند. پاداش آنها و نورشان نزد پروردگارشان محفوظ است. و اما کساني که کافر شدند و آيات ما را تکذيب کردند، سزاوار دوزخ شده اند.

Literal

And those who believed by God and His messengers, those they are always very truthful, and the witnesses/ estifiers/present/(martyrs) at their Lord, for them (is) their reimbursement and their light, and those who disbelieved and lied/denied/falsified with Our verses/evidences , those are the Hells› owners/company/friends.

Al-Hilali Khan

And those who believe in (the Oneness of) Allah and His Messengers, they are the Siddiqoon (i.e. those followers of the Prophets who were first and foremost to believe in them), and the martyrs with their Lord, they shall have their reward and their light. But those who disbelieve (in the Oneness of Allah – Islamic Monotheism) and deny Our Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.), they shall be the dwellers of the blazing Fire.

Arthur John Arberry

And those who believe in God and His Messengers — they are the just men and the martyrs in their Lord’s sight; they have their wage, and their light. But the unbelievers, who have cried lies to Our signs, they are the inhabitants of Hell.

Asad

For, they who have attained to faith in God and His Apostle – it is they, they who uphold the truth, and they who bear witness [thereto] before God: [I.e., by their readiness for any sacrifice.] [and so] they shall have their reward and their light! But as for those who are bent on denying the truth and on giving the lie to Our messages – it is they who are destined for the blazing fire!

Dr. Salomo Keyzer

En zij, die in God en zijne gezanten gelooven, zijn menschen van waarachtigheid, en getuigen in de tegenwoordigheid van hunnen Heer; zij zullen hunne belooning en hun licht hebben. Maar wat degenen betreft die niet gelooven en onze teekens van valschheid beschuldigen, zij zullen de bewoners der hel zijn.

Free Minds

And those who believed in God and His messengers are the truthful ones. And the martyrs at their Lord will have their reward and their light. As for those who disbelieved and rejected Our revelations, they are the dwellers of Hell.

Hamza Roberto Piccardo

Coloro che credono in Allah e nei Suoi Messaggeri, essi sono i veridici, i testimoni presso Allah: avranno la loro ricompensa e la loro luce. Coloro che invece non credono e tacciano di menzogna i Nostri segni, questi sono i compagni della Fornace.

Hilali Khan

And those who believe in (the Oneness of) Allah and His Messengers, they are the Siddiqoon (i.e. those followers of the Prophets who were first and foremost to believe in them), and the martyrs with their Lord, they shall have their reward and their light. But those who disbelieve (in the Oneness of Allah – Islamic Monotheism) and deny Our Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.), they shall be the dwellers of the blazing Fire.

Kuliev E.

Уверовавшие в Аллаха и Его посланников – это правдивейшие люди. А павшие мученики находятся возле своего Господа, и им уготованы их награда и их свет. А те, которые не уверовали и сочли ложью Наши знамения, являются обитателями Ада.

M.-N.O. Osmanov

А те, которые уверовали в Аллаха и Его посланников, – они говорят правду и свидетельствуют [против неверных] перед своим Господом. Им уготованы награда и свет [в День воскресения]. А те, которые не уверовали и отвергли наши аяты, они – обитатели ада.

Mohammad Habib Shakir

And (as for) those who believe in Allah and His messengers, these it is that are the truthful and the faithful ones in the sight of their Lord: they shall have their reward and their light, and (as for) those who disbelieve and reject Our communications, these are the inmates of the hell.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And those who believe in Allah and His messengers, they are the loyal, and the martyrs are with their Lord; they have their reward and their light; while as for those who disbelieve and deny Our revelations, they are owners of hell-fire.

Palmer

And those who believe in God and His Apostle, they are the confessors and the martyrs with their Lord; for them is their hire and their light! But those who misbelieve and call our signs lies, they are the fellows of hell!

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Allah’a ve resulüne inananlar var ya, özü-sözü doğru kişiler onlardır. Rableri katında tanık olanlar/şehitlik mertebesine erenler de onlardır. Onların ödülleri ve ışıkları vardır. Küfre sapıp ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, onlar cehennemin dostu olacaklardır.

Qaribullah

Those who believe in Allah and His Messengers are the sincere and the martyrs before their Lord, they shall have their reward and their light. But those that disbelieve and belied Our verses are the inhabitants of Gehenna (Hell).

QXP

For, those who (thus) believe in Allah and His Messengers, it is they – they who are indeed true, and they who are the witnesses to (the Glory of) their Lord. For them is their reward and their light. But, those who openly reject Our Messages and those who deny them in practice – it is they who will be companions of the Insurmountable Barrier (that bars their «Self» from developing).

Reshad Khalifa

Those who believed in GOD and His messengers are the saints and martyrs. Reserved for them at their Lord are their rewards and their light. As for those who disbelieved and rejected our revelations, they have incurred Hell.

Rodwell

And they who believed in God and his apostle are the men of truth, and the witnesses in the presence of their Lord; They shall have their recompense and their light: But as for the infidels, and those who give the lie to our signs, these shall be the inmates of Hell.

Sale

And they who believe in God and his Apostles, these are the men of veracity, and the witnesses in the presence of their Lord: They shall have their reward, and their light. But as to those who believe not, and accuse our signs of falsehood, they shall be the companions of hell.

Sher Ali

Those who believe in ALLAH and HIS Messengers, they are the Truthful and the Witnesses in the sight of their Lord. They will have their full reward and their light. But those who disbelieve and reject Our Signs, these are the inmates of Hell.

Unknown German

Und die an Allah und Seine Gesandten glauben, das sind die Wahrhaftigen und die Blutzeugen vor ihrem Herrn; sie werden ihren Lohn und ihr Licht empfangen. Die aber ungläubig sind und Unsere Zeichen leugnen, das sind die Insassen der Hölle.

V. Porokhova

И те, кто верует в Аллаха и посланников Его, – ■ В Деснице Господа – ■ Правдивые служители и мученики (в ближней жизни). ■ Им – Свет и (высшая) награда! ■ Но те, кто Господа отверг ■ И объявил Его знаменья ложью, ■ Собратьями в Аду предстанут.

Yakub Ibn Nugman

Аллаһуга, һәр пәйгамбәргә иман китергән кешеләр, Аллаһуга вә пәйгамбәргә итагать итсәләр – алардыр чын ышанучылар һәм Раббылары хозурында гуаһлар, аларның әҗерләре һәм нурлары үзләренә тәгаенледер. Әмма аятьләребезне ялганга тотучы кәферләр, алар – Җәхим тәмугында янучылардыр.

جالندہری

اور جو لوگ خدا اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے یہی اپنے پروردگار کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں۔ ان کے لئے ان (کے اعمال) کا صلہ ہوگا۔ اور ان (کے ایمان) کی روشنی۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی اہل دوزخ ہیں

طاہرالقادری

اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے وہی لوگ اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، اُن کے لئے اُن کا اجر (بھی) ہے اور ان کا نور (بھی) ہے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی لوگ دوزخی ہیں،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.