سوره الحديد (57) آیه 21

قرآن، سوره الحديد (57) آیه 21

آیه پسین: سوره الحديد (57) آیه 22
آیه پیشین: سوره الحديد (57) آیه 20

عربی

سابِقُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُها كَعَرْضِ السَّماءِ وَ الأَْرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ ذلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

بدون حرکات عربی

سابقوا إلى مغفرة من ربّكم و جنّة عرضها كعرض السّماء و الأرض أعدّت للّذين آمنوا باللّه و رسله ذلك فضل اللّه يؤتيه من يشاء و اللّه ذو الفضل العظيم

خوانش

Sabiqoo ila maghfiratin min rabbikum wajannatin AAarduha kaAAardi alssama-i waal-ardi oAAiddat lillatheena amanoo biAllahi warusulihi thalika fadlu Allahi yu/teehi man yashao waAllahu thoo alfadli alAAatheemi

آیتی

براي رسيدن به آمرزش پروردگارتان و بهشتي که پهناي آن همسان پهناي آسمانها و زمين است ، بر يکديگر پيشي گيريد اين بهشت براي کساني که به خدا و پيامبرانش ايمان آورده اند ، مهيا شده است اين بخشايشي است از جانب خدا که به هر که مي خواهد ارزانيش مي دارد ، که خدا صاحب بخشايشي بزرگ است ،

خرمشاهی

به سوى آمرزشى از پروردگارتان، و بهشتى كه پهناى آن همچند پهناى آسمان و زمين است و براى مؤمنان به خداوند و پيامبران او آماده شده است، بشتابيد; اين بخشش الهى است كه به هر كس خواهد ارزانى اش دارد; و خداوند داراى بخشش بيكران است.

کاویانپور

بسوى آمرزش پروردگارتان بشتابيد و بسوى بهشتى كه پهناى آن همانند پهناى آسمانها و زمين است و براى كسانى كه بخدا و فرستاده او ايمان آورده‏اند مهيا شده است. اين بهشت فضل و بخشش خداست كه بر هر كس بخواهد عطا ميفرمايد. فضل و بخشش خدا بسيار عظيم است.

انصاریان

سبقت جویید به آمرزشی از سوی پروردگارتان و بهشتی که پهنایش چون پهنای آسمان و زمین است، برای کسانی که به خدا و پیامبرانش ایمان آورده اند، آماده شده است؛ این فضل خداست که آن را به هرکس بخواهد عطا می کند و خدا دارای فضل بزرگ است.

سراج

پيشى گيريد بسوى (موجبات) آمرزشى از پروردگارتان و بهشتى كه پهناى (وسعت) آن مانند وسعت آسمانها و زمين است آماده شد براى آنانكه گرويده‏اند به خدا و فرستاده وى آن (چه گفتيم) فزون بخشى خداست مى‏دهد آنرا به هر كه خواهد و خدا داراى فضلى بزرگ است

فولادوند

[براى رسيدن‏] به آمرزشى از پروردگارتان و بهشتى كه پهنايش چون پهناى آسمان و زمين است [و] براى كسانى آماده شده كه به خدا و پيامبرانش ايمان آورده‏اند، بر يكديگر سبقت جوييد. اين فضل خداست كه به هر كس بخواهد آن را مى‏دهد، و خداوند را فزون‏بخشى بزرگ است.

پورجوادی

براى رسيدن به آمرزش پروردگارتان و بهشتى كه به پهناورى آسمان و زمين است بر يكديگر پيشدستى كنيد كه آن براى كسانى آماده شده است كه به خدا و رسولش ايمان آورده‏اند. اين فضل الهى است به هر كس بخواهد مى‏دهد و خداوند صاحب فضل عظيم است.

حلبی

بر يكديگر پيشى گيريد به سوى آمرزش پروردگارتان و به بهشتى كه پهناى آن چون پهناى آسمان و زمين است، [و] آماده شده است براى كسانى كه به خدا و پيامبران او ايمان آوردند، اين فضل خداست، آن را به هر كه خواهد بدهد و خدا صاحب فضل عظيم است.

اشرفی

پيشى گيريد بسوى آمرزش از پروردگارتان و بهشتى كه عرض آن چون عرض آسمان و زمين است آماده شده براى آنان كه ايمان آوردند بخدا و رسولانش آن فضل خداست ميدهدش به كسى كه ميخواهد و خدا صاحب فضل بزرگست

خوشابر مسعود انصاري

به سوى آمرزشى از پروردگارتان و بهشتى كه پهنايش مانند پهناى آسمان و زمين است بشتابيد كه براى كسانى كه به خدا و رسول او ايمان آورده‏اند، آماده شده است. اين فضل خداست. آن را به هر كس بخواهد مى‏دهد. و خداوند داراى فضل بزرگ است

مکارم

به پیش تازید برای رسیدن به مغفرت پروردگارتان و بهشتی که پهنه آن مانند پهنه آسمان و زمین است و برای کسانی که به خدا و رسولانش ایمان آورده‌اند؛ آماده شده است، این فضل خداوند است که به هر کس بخواهد می‌دهد؛ و خداوند صاحب فضل عظیم است!

مجتبوی

به سوى آمرزشى از پروردگارتان و بهشتى كه پهناى آن- يعنى وسعت و فراخى آن- همچون پهناى آسمان و زمين است [و] براى كسانى كه به خداى و پيامبرانش ايمان آورده‏اند آماده شده، [بر يكديگر] پيشى گيريد. اين فزون‏بخشى خداست كه آن را به هر كه خواهد مى‏دهد، و خدا داراى فزون‏بخشى بزرگ است.

مصباح زاده

پيشى گيريد بسوى آمرزش از پروردگارتان و بهشتى كه عرض آن چون عرض آسمان و زمين است آماده شده براى آنان كه ايمان آوردند بخدا و رسولانش آن فضل خداست ميدهدش به كسى كه ميخواهد و خدا صاحب فضل بزرگست

معزی

پيشى جوئيد بر همديگر بسوى آمرزشى از پروردگار خويش و بهشتى كه پهنايش چون پهناى آسمان و زمين است آماده شد براى آنان كه ايمان آوردند به خدا و فرستادگانش اين است فضل خدا دهدش به هر كه خواهد و خدا است داراى فضلى بزرگى

قمشه ای

به سوی آمرزش پروردگارتان بشتابید و به راه بهشتی که عرضش به قدر پهنای آسمان و زمین است و برای اهل ایمان به خدا و پیمبرانش مهیّا گردیده. این فضل خداست که به هر کس خواهد عطا می‌کند و خدا دارای فضل و کرم بسیار عظیم است.

رشاد خليفه

بنابراين، به سوي بخشش از جانب پروردگاتان سبقت بگيريد و بهشتي كه پهناي آن آسمان و زمين را در بر مي گيرد. آن در انتظار كساني است كه به خدا و رسولانش ايمان آوردند. چنين است موهبت خدا كه به هر كس بخواهد، عطا مي كند. خدا صاحب موهبت بي پايان است.

Literal

Race/surpass to forgiveness from your Lord, and a treed garden/paradise its width/expanse/broadness (is) as/like the sky’s/space’s and the earth’s/Planet Earth’s width/expanse/broadness, (it) was prepared to those who believed by God and His messengers, that (is) God’s grace/favour/blessing, He gives/brings it (to) whom He wills/wants/intends, and God (is owner) of the grace/favour/blessing, the great.

Al-Hilali Khan

Race one with another in hastening towards Forgiveness from your Lord (Allah), and towards Paradise, the width whereof is as the width of heaven and earth, prepared for those who believe in Allah and His Messengers. That is the Grace of Allah which He bestows on whom He pleases. And Allah is the Owner of Great Bounty.

Arthur John Arberry

Race to forgiveness from your Lord, and a Garden the breadth whereof is as the breadth of heaven and earth, made ready for those who believe in God and His Messengers. That is the bounty of God; He gives it unto whomsoever He will; and God is of bounty abounding.

Asad

[Hence,] vie with one another in seeking to attain to your Sustainer’s forgiveness, [Sc., «rather than in striving for glory and worldly possessions»: implying elliptically that no man is free from faults and transgressions, and hence everyone is in need of God’s forgiveness. (Cf. note on 24:31.)] and [thus] to a paradise as vast as the heavens and the earth, which has been readied for those who have attained to faith in God and His Apostle: [For a further qualification of the humility which characterizes true believers, see 3:133-135.] such is the bounty of God which He grants unto whomever He wills – for God is limitless in His great bounty.

Dr. Salomo Keyzer

Wedijvert dus met spoed, om vergiffenis van uwen Heer te verkrijgen en het paradijs, waarvan de uitgebreidheid gelijk is aan de uitgebreidheid van hemel en aarde, en dat gereed gemaakt is voor hen, die in God en zijne gezanten gelooven. Dit is Gods gunst: hij zal die schenken aan wien hem behaagt, en Gods goedheid is oneindig.

Free Minds

You shall race towards forgiveness from your Lord, and a Paradise whose width is as the width of the heaven and the Earth, prepared for those who believed in God and His messengers. Such is God’s grace that He bestows upon whomever He wills. God is the Possessor of Infinite Grace.

Hamza Roberto Piccardo

Affrettatevi al perdono del vostro Signore e al Giardino vasto come il cielo e la terra, preparato per coloro che credono in Allah e nei Suoi messaggeri. Questa è la grazia di Allah, che Egli dà a chi vuole. Allah possiede immensa grazia.

Hilali Khan

Race one with another in hastening towards Forgiveness from your Lord (Allah), and towards Paradise, the width whereof is as the width of heaven and earth, prepared for those who believe in Allah and His Messengers. That is the Grace of Allah which He bestows on whom He pleases. And Allah is the Owner of Great Bounty.

Kuliev E.

Стремитесь к прощению от вашего Господа и Раю, ширина которого подобна ширине неба и земли. Он уготован для тех, которые уверовали в Аллаха и Его посланников. Такова милость Аллаха, которую Он дарует тем, кому пожелает. Аллах обладает великой милостью.

M.-N.O. Osmanov

Состязайтесь в обретении прощения от Господа вашего и доступа в рай, просторный, как небо и земля, уготованный для уверовавших в Аллаха и его посланников. Это – щедрость Аллаха, которую Он дарует тем, кому пожелает. Аллах обладает великой щедростью.

Mohammad Habib Shakir

Hasten to forgiveness from your Lord and to a garden the extensiveness of which is as the extensiveness of the heaven and the earth; it is prepared for those who believe in Allah and His messengers; that is the grace of Allah: He gives it to whom He pleases, and Allah is the Lord of mighty grace.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Race one with another for forgiveness from your Lord and a Garden whereof the breadth is as the breadth of the heavens and the earth, which is in store for those who believe in Allah and His messengers. Such is the bounty of Allah, which He bestoweth upon whom He will, and Allah is of Infinite Bounty.

Palmer

Race towards forgiveness from your Lord and Paradise, whose breadth is as the breadth of the heavens and the earth, prepared for those who believe in God and His apostles! and God’s grace, He gives it to whom He pleases, for God is Lord of mighty grace!

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Rabbinizden bir affa ve Allah ile resulüne inananlar için hazırlanmış bulunan, eni de yerle göğün eni kadar olan bir cennete doğru yarışarak koşun. Bu, Allah’ın dilediğine vereceği bir lütuftur. Allah, o büyük lütfun sahibidir.

Qaribullah

Therefore, race for forgiveness from your Lord, and for a Garden as wide as heaven and earth, prepared for those who believe in Allah and His Messengers. Such is the Favor of Allah; He gives it to whom He will. Allah is the Owner of great favor.

QXP

So, be foremost in seeking absolution of your faults through the Laws of your Lord and thus a Paradise as vast as the heaven and the earth. (It transcends spatial boundaries encompassing the whole Universe (3:133)). It has been readied for those who attain belief in Allah and His Messengers. Such is the Bounty of Allah which He bestows upon him who wills it. And Allah is the Lord of a tremendous bounty.

Reshad Khalifa

Therefore, you shall race towards forgiveness from your Lord, and a Paradise whose width encompasses the heaven and the earth. It awaits those who believed in GOD and His messengers. Such is GOD’s grace that He bestows upon whomever He wills. GOD is Possessor of Infinite Grace.

Rodwell

Vie in hasting after pardon from your Lord, and Paradise – whose outspread is as the outspread of the Heaven and of the Earth: Prepared is it for those who believe in God and His apostles: Such is the bounty of God: to whom He will He giveth it: and of immense bounty is God!

Sale

Hasten with emulation to obtain pardon from your Lord, and paradise, the extent whereof equalleth the extent of heaven and earth, prepared for those who believe in God and his Apostles. This is the bounty of God: He will give the same unto whom He pleaseth; and God is endued with great bounty.

Sher Ali

Vie, then, with one another in seeking forgiveness from your Lord and for a Garden the value whereof is equal to the value of the heaven and the earth; it has been prepared for those who believe in ALLAH and His Messengers. That is ALLAH’s grace; HE bestows it upon whomsoever HE pleases, and ALLAH is the Lord of immense grace.

Unknown German

Wetteifert denn miteinander um die Vergebung eures Herrn und den Garten, dessen Wert gleich dem Werte des Himmels und der Erde ist, bereitet denen, die an Allah und Seine Gesandten glauben. Das ist Allahs Huld; Er gewährt sie, wem Er will. Und Allah ist der Eigner großer Huld.

V. Porokhova

Спешите ж заслужить прощение Аллаха ■ И пребывание в Его Саду, ■ Что простирается на весь простор земли и неба ■ И уготован был для тех, ■ Которые в Аллаха и посланников Его ■ Уверовали (всей душой и сердцем), – ■ Аллах, поистине, податель всех щедрот!

Yakub Ibn Nugman

Аллаһуның гафу итүенә һәм җәннәткә керүгә сәбәп булган гамәлләргә ашыгыгыз, ул җәннәтнең киңлеге җир вә күк киңлеге кебидер, ул җәннәт Аллаһуга вә расүлгә ышанып итагать иткән мөэминнәргә хәзерләнде, бу Аллаһуның юмартлыгыдыр аны теләгән кешесенә бирер, Аллаһ олугъ юмартлык ияседер.

جالندہری

(بندو) اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف اور جنت کی( طرف) جس کا عرض آسمان اور زمین کے عرض کا سا ہے۔ اور جو ان لوگوں کے لئے تیار کی گئی ہے جو خدا پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے ہیں لپکو۔ یہ خدا کا فضل ہے جسے چاہے عطا فرمائے۔ اور خدا بڑے فضل کا مالک ہے

طاہرالقادری

(اے بندو!) تم اپنے رب کی بخشش کی طرف تیز لپکو اور جنت کی طرف (بھی) جس کی چوڑائی (ہی) آسمان اور زمین کی وسعت جتنی ہے، اُن لوگوں کیلئے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اُس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے جسے وہ چاہتا ہے اسے عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ عظیم فضل والا ہے،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.