سوره الحشر (59) آیه 21

قرآن، سوره الحشر (59) آیه 21

آیه پسین: سوره الحشر (59) آیه 22
آیه پیشین: سوره الحشر (59) آیه 20

عربی

لَوْ أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَ تِلْكَ الأَْمْثالُ نَضْرِبُها لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

بدون حرکات عربی

لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدّعا من خشية اللّه و تلك الأمثال نضربها للنّاس لعلّهم يتفكّرون

خوانش

Law anzalna hatha alqur-ana AAala jabalin laraaytahu khashiAAan mutasaddiAAan min khashyati Allahi watilka al-amthalu nadribuha lilnnasi laAAallahum yatafakkaroona

آیتی

، اگر اين قرآن را بر کوه نازل مي کرديم ، از خوف خدا آن را ترسيده و شکاف خورده مي ديدي و اين مثالهايي است که براي مردم مي آوريم ، شايد به فکر فرو روند

خرمشاهی

اگر اين قرآن را بر كوهى فرو فرستاده بوديم، بيشك آن را از ترس خداوند خاكسار و فروپاشيده مى ديدى; و اينها مثلها را براى مردم مى زنيم باشد كه انديشه كنند.

کاویانپور

اگر ما اين قرآن را بفرض بر كوهى نازل ميكرديم، هر آينه آن را از ترس خدا، پاشيده از هم مى‏ديدى. اين مثلها را براى مردم ميآوريم تا آنان عاقلانه بينديشند.

انصاریان

اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردیم، قطعاً آن را از ترس خدا فروتن و از هم پاشیده می دیدی. و این مثل ها را برای مردم می زنیم تا بیندیشند.

سراج

اگر فرود مى‏آورديم اين قرآن را بر كوهى البته مى‏ديدى آن را (با آن صلابتى كه دارد) فروتن از هم پاشيده از ترس خدا و اين مثلها را بيان مى‏كنيم براى مردم تا آنكه ايشان انديشه كنند (و بهره بردارند از آن)

فولادوند

اگر اين قرآن را بر كوهى فرومى‏فرستاديم، يقيناً آن [كوه‏] را از بيم خدا فروتن [و] از هم‏پاشيده مى‏ديدى. و اين مَثَلها را براى مردم مى‏زنيم، باشد كه آنان بينديشند.

پورجوادی

اگر اين قرآن را بر كوهى نازل مى‏كرديم مى‏ديدى كه در برابرش به خشوع درمى‏آيد و از ترس خدا مى‏شكافد. اين مثلها را براى مردم مى‏آوريم باشد كه بينديشند.

حلبی

اگر اين قرآن را بر كوه فرو مى‏آورديم، البتّه آن را فروتن مى‏ديدى و پاره پاره شده از ترس خدا، و اين مثلها را براى مردم مى‏زنيم باشد كه آنان انديشه كنند.

اشرفی

اگر فرو ميفرستاديم اين قرآن را بر كوه هر آينه ميديدى آنرا فروتن و درهم شكسته از ترس خدا و اين مثلها ميزنيم آنها را براى مردم باشد كه آنها فكر كنند

خوشابر مسعود انصاري

اگر اين قرآن را بر كوهى نازل مى‏كرديم، به يقين آن را از بيم خدا خاكسار و از هم پاشيده مى‏ديدى. و اين مثلها را براى مردم مى‏زنيم كه آنان انديشه كنند

مکارم

اگر این قرآن را بر کوهی نازل می‌کردیم، می‌دیدی که در برابر آن خاشع می‌شود و از خوف خدا می‌شکافد! اینها مثالهایی است که برای مردم می‌زنیم، شاید در آن بیندیشید!

مجتبوی

اگر اين قرآن را بر كوهى فرو مى‏فرستاديم هر آينه آن را از بيم خدا ترسان و شكافته مى‏ديدى. و اين مثَلها را براى مردم مى‏آوريم شايد بينديشند.

مصباح زاده

اگر فرو ميفرستاديم اين قرآن را بر كوه هر آينه ميديدى آنرا فروتن و درهم شكسته از ترس خدا و اين مثلها ميزنيم آنها را براى مردم باشد كه آنها فكر كنند

معزی

اگر مى فرستاديم اين قرآن را بر كوهى هر آينه مى ديديش سرافكنده از هم پاشيده از ترس خدا و اين مثَلها را همى زنيم براى مردم شايد انديشه كنند

قمشه ای

اگر ما این قرآن (عظیم الشأن) را (به جای دلهای خلق) بر کوه نازل می‌کردیم مشاهده می‌کردی که کوه از ترس و عظمت خدا خاشع و ذلیل و متلاشی می‌گشت. و این امثال را برای مردم بیان می‌کنیم باشد که اهل (عقل و) فکرت شوند.

رشاد خليفه

اگر ما اين قرآن را بر كوه نازل مي كرديم، مي ديدي كه از هيبت و حرمت خدا به لرزه مي افتاد و خرد مي شد. ما اين مثال ها را براي مردم مي زنيم، باشد كه تفكر كنند.

Literal

If We descended this the Koran on (a) mountain you would have seen/understood it humble/submissive splitting/cracking from God’s fear, and those are the examples/proverbs We give it for the people, maybe/perhaps they think.

Al-Hilali Khan

Had We sent down this Quran on a mountain, you would surely have seen it humbling itself and rending asunder by the fear of Allah. Such are the parables which We put forward to mankind that they may reflect .

Arthur John Arberry

If We had sent down this Koran upon a mountain, thou wouldst have seen it humbled, split asunder out of the fear of God. And those similitudes — We strike them for men; haply they will reflect.

Asad

HAD WE bestowed this Quran from on high upon a mountain, thou wouldst indeed see it humbling itself, breaking asunder for awe of God. [I.e., in contrast with those who, by remaining oblivious of God and all moral imperatives, are spiritually more dead than an inert mountain.] And [all] such parables We propound unto men, so that they might [learn to] think.

Dr. Salomo Keyzer

Indien wij dezen Koran op een berg hadden nedergezonden, zoudt gij zeker gezien hebben, hoe die zich verootmoedigd had, en uit vrees voor God gespleten ware. Dit zijn de voorbeelden welke wij den mensch geven, opdat hij zou mogen overwegen.

Free Minds

Had We sent down this Quran to a mountain, you would have seen it trembling, crumbling, out of reverence for God. And such are the examples We cite for the people, that they may reflect.

Hamza Roberto Piccardo

Se avessimo fatto scendere questo Corano su una montagna, l’avresti vista umiliarsi e spaccarsi per il timor di Allah. Ecco gli esempi che proponiamo agli uomini affinché riflettano.

Hilali Khan

Had We sent down this Quran on a mountain, you would surely have seen it humbling itself and rending asunder by the fear of Allah. Such are the parables which We put forward to mankind that they may reflect .

Kuliev E.

Если бы Мы ниспослали этот Коран на гору, то ты увидел бы, как она смиренно раскалывается от страха перед Аллахом. Такие притчи Мы приводим людям для того, чтобы они поразмыслили.

M.-N.O. Osmanov

Если бы Мы ниспослали Коран на какую-либо гору, то ты увидел бы, что она смиренно разверзлась от страха перед Аллахом. Мы приводим людям эти притчи, дабы [дать им возможность] образумиться.

Mohammad Habib Shakir

Had We sent down this Quran on a mountain, you would certainly have seen it falling down, splitting asunder because of the fear of Allah, and We set forth these parables to men that they may reflect.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

If We had caused this Qur’an to descend upon a mountain, thou (O Muhammad) verily hadst seen it humbled, rent asunder by the fear of Allah. Such similitudes coin We for mankind that haply they may reflect.

Palmer

Had we sent down this Qur’an upon a mountain, thou wouldst have seen it humbling itself, splitting asunder from the fear of God! These parables do we strike out for men; haply they may reflect!

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Eğer biz bu Kur’an’ı bir dağın üzerine indirseydik, her halde sen onu Allah korkusundan huşû ile boynunu bükmüş, çatlayıp yarılmış görürdün. Biz benzetmeleri insanlar için yapıyoruz ki, inceden inceye düşünebilsinler.

Qaribullah

Had We sent down this Koran upon a mountain, you would have seen it humble itself and split asunder for fear of Allah. Such are the parables we strike for people so that they will reflect.

QXP

Had We sent down this Qur’an upon a mountain, you would have indeed seen it humble itself and rent asunder for Awesomeness of Allah. Such examples We cite for mankind, so that they might think.

Reshad Khalifa

If we revealed this Quran to a mountain, you would see it trembling, crumbling, out of reverence for GOD. We cite these examples for the people, that they may reflect.

Rodwell

Had we sent down this Koran on some mountain, thou wouldst certainly have seen it humbling itself and cleaving asunder for the fear of God. Such are the parables we propose to men in order that they may reflect.

Sale

If We had sent down this Koran on a mountain, thou wouldest certainly have seen the same humble itself, and cleave in sunder for fear of God. These similitudes do We propose unto men, that they may consider.

Sher Ali

If WE had sent down this Qur’an on a mountain, thou wouldst, certainly, have seen it humbled and rent asunder for fear of ALLAH . And these are similitudes that WE set forth for mankind that they may reflect.

Unknown German

Hätten Wir diesen Koran auf einen Berg herabgesandt, du hättest gesehen, wie er sich demütigte und sich spaltete aus Furcht vor Allah. Solche Gleichnisse stellen Wir für die Menschen, auf daß sie sich besinnen.

V. Porokhova

И если б сей Коран Мы низвели на гору, ■ Склонилась бы в смирении она ■ И раскололась в страхе пред Аллахом, – ■ Такие Мы приводим притчи людям, ■ Чтоб поразмыслили они.

Yakub Ibn Nugman

Әгәр ошбу Коръәнне тауга иңдергән булсак, әлбәттә, ул тауны курыккан хәлдә күрер идең, Аллаһудан куркуыннан ярылыр иде. Бу сүзләрне кешеләргә мисал итеп китерәбез, шаять гакыл фикерләрен эшләтеп Коръән белән вәгазьләнерләр, Аллаһудан куркып гөнаһлардан сакланырлар!

جالندہری

اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم اس کو دیکھتے کہ خدا کے خوف سے دبا اور پھٹا جاتا ہے۔ اور یہ باتیں ہم لوگوں کے لئے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ فکر کریں

طاہرالقادری

اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل فرماتے تو (اے مخاطب!) تو اسے دیکھتا کہ وہ اﷲ کے خوف سے جھک جاتا، پھٹ کر پاش پاش ہوجاتا، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لئے بیان کر رہے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.