سوره الصف (61) آیه 5

قرآن، سوره الصف (61) آیه 5

آیه پسین: سوره الصف (61) آیه 6
آیه پیشین: سوره الصف (61) آیه 4

عربی

وَ إِذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ يا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَ قَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زاغُوا أَزاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَ اللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ

بدون حرکات عربی

و إذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني و قد تعلمون أنّي رسول اللّه إليكم فلمّا زاغوا أزاغ اللّه قلوبهم و اللّه لا يهدي القوم الفاسقين

خوانش

Wa-ith qala moosa liqawmihi ya qawmi lima tu/thoonanee waqad taAAlamoona annee rasoolu Allahi ilaykum falamma zaghoo azagha Allahu quloobahum waAllahu la yahdee alqawma alfasiqeena

آیتی

و موسي به قوم خود گفت : اي قوم من ، چرا مرا مي آزاريد ، حال آنکه مي دانيد که من پيامبر خدا بر شما هستم ؟ چون از حق رويگردان شدند خدا نيز دلهاشان را از حق بگردانيد و خدا مردم نافرمان را هدايت نمي کند

خرمشاهی

و چنين بود كه موسى به قومش گفت اى قوم من چرا مرا مى آزاريد، حال آنكه مى دانيد كه پيامبر خداوند به سوى شما هستم; پس چون [از حق] برگشتند خدا دلهايشان را برگردانيد; و خداوند نافرمانان را هدايت نمى كند.

کاویانپور

هنگامى كه موسى بقوم خويش گفت: براى چه مرا رنج و آزار ميدهيد در حالى كه شما ميدانيد كه من فرستاده خدا بسوى شما هستم و چون آنها از حق و حقيقت روگردان شدند، خدا نيز قلبشان را از حق برگردانيد و خدا هرگز جماعت فاسق و بدكار را هدايت نميكند.

انصاریان

و [یاد کن] هنگامی را که موسی به قومش گفت: ای قوم من! چرا مرا می آزارید در حالی که می دانید من فرستاده خدا به سوی شما هستم؟ پس هنگامی که [از حق] منحرف شدند، خدا هم دل هایشان را [از پذیرفتن هدایت] منحرف کرد، و خدا مردم فاسق را هدایت نمی کند.

سراج

و (ياد كن) زمانى را كه گفت موسى به گروه خود اى گروه من چرا مى‏رنجانيد مرا و حال آنكه مى‏دانيد كه من فرستاده خدايم به سوى شما پس آن هنگام كه برگشتند (از حق) خدا (بعنوان مجازات) برگردانيد دلهاشان را (از هدايت) و خدا راهنمائى نمى‏كند گروه بيرون رفتگان از دائره فرمان را

فولادوند

و [ياد كن‏] هنگامى را كه موسى به قوم خود گفت: «اى قوم من، چرا آزارم مى‏دهيد، با اينكه مى‏دانيد من فرستاده خدا به سوى شما هستم؟» پس چون [از حق‏] برگشتند، خدا دلهايشان را برگردانيد، و خدا مردم نافرمان را هدايت نمى‏كند.

پورجوادی

چون موسى به قومش گفت: «اى قوم من! چرا مرا مى‏آزاريد با اين كه مى‏دانيد من فرستاده خدا به سوى شما هستم؟» و چون منحرف شدند خدا نيز دلهايشان را منحرف كرد، خداوند فاسقان را هدايت نمى‏كند.

حلبی

و [ياد كن‏] چون موسى قوم خويش را گفت: چرا مرا رنج مى‏دهيد، در حالى كه بيقين مى‏دانيد من پيامبر خدا به سوى شما هستم. پس چون از [فرمان‏] بگشتند، خدا دلهاى آنان را بگردانيد. و خدا گروه تباهكاران را هدايت نكند.

اشرفی

و هنگاميكه گفت موسى بقوم خود كه اى قوم چرا آزار ميدهيد مرا بتحقيق كه ميدانيد كه من فرستاده خدايم بسوى شما پس چون برگشتند گردانيد خدا دلهاشان را و خدا هدايت نمى‏كند گروه فاسقان را

خوشابر مسعود انصاري

و چنين بود كه موسى به قومش گفت: اى قوم من، چرا مرا آزار مى‏دهيد. حال آنكه به درستى مى‏دانيد كه من فرستاده خدا به سوى شما هستم. پس هنگامى كه به انحراف گرايش يافتند، خداوند دلهايشان را منحرف ساخت. و خداوند گروه بدكاران را هدايت نمى‏كند

مکارم

(به یاد آورید) هنگامی را که موسی به قومش گفت: «ای قوم من! چرا مرا آزار می‌دهید با اینکه می‌دانید من فرستاده خدا به سوی شما هستم؟!» هنگامی که آنها از حق منحرف شدند، خداوند قلوبشان را منحرف ساخت؛ و خدا فاسقان را هدایت نمی‌کند!

مجتبوی

و [ياد كنيد] آنگاه كه موسى به قوم خود گفت: اى قوم من، چرا مرا مى‏آزاريد و حال آنكه مى‏دانيد كه من فرستاده خدا به سوى شمايم؟! پس چون [از حق‏] بگشتند و كجروى كردند خدا هم دلهاشان را بگردانيد و كج ساخت. و خدا مردم بدكار نافرمان را راه ننمايد.

مصباح زاده

و هنگامى كه گفت موسى بقوم خود كه اى قوم چرا آزار ميدهيد مرا بتحقيق كه ميدانيد كه من فرستاده خدايم بسوى شما پس چون برگشتند گردانيد خدا دلهاشان را و خدا هدايت نمى‏كند گروه فاسقان را

معزی

و هنگامى كه گفت موسى به قوم خويش اى قوم من چرا آزارم كنيد و دانيد شما كه منم فرستاده خدا بسوى شما پس هنگامى كه لغزيدند لغزانيد خدا دلهاى ايشان را و خدا رهبرى نكند گروه نافرمانان را

قمشه ای

(یاد آر) وقتی که موسی به قوم خود گفت: ای قوم، برای چه مرا رنج و آزار می‌دهید (و تهمت سحر و کذب و عیبهای دیگر بر من می‌بندید) در صورتی که بر شما معلوم است که من رسول خدا به سوی شما هستم؟باز چون (از حق) روی گردانیدند خدا هم دلهای بی‌نورشان را (از سعادت و اقبال به حق) بگردانید و خدا هرگز مردم نابکار فاسق را هدایت نخواهد کرد.

رشاد خليفه

به ياد آور كه موسي به قومش گفت: اي قوم من، چرا مرا آزار مي دهيد، در حالي كه مي دانيد من رسول خدا براي شما هستم؟ هنگامي كه روي گرداندند، خدا قلبشان را منحرف كرد، زيرا خدا مردم ستمكار را هدايت نمي كند.

Literal

And when Moses said to his nation: «You my nation, why/for what (do) you harm mildly/harm me, and you have known that I am God’s messenger to you?» So when they deviated/turned away, God deviated/turned away their hearts/minds , and God does not guide the nation, the debauchers .

Al-Hilali Khan

And (remember) when Moosa (Moses) said to his people: «O my people! Why do you hurt me while you know certainly that I am the Messenger of Allah to you? So when they turned away (from the Path of Allah), Allah turned their hearts away (from the Right Path). And Allah guides not the people who are Fasiqoon (rebellious, disobedient to Allah).

Arthur John Arberry

And when Moses said to his people, ‹O my people, why do you hurt me, though you know I am the Messenger of God to you?› When they swerved, God caused their hearts to swerve; and God. guides never the people of the ungodly.

Asad

Now when Moses spoke to his people, [it was this same truth that he had in mind:] «O my people! Why do you cause me grief, 3 the while you know that I am an apostle of God sent unto you?» And so, when they swerved from the right way, God let their hearts swerve from the truth: 4 for God does not bestow His guidance upon iniquitous folk.

Dr. Salomo Keyzer

Gedenk, toen Mozes tot zijn volk zeide: O mijn volk! waarom mishandelt gij mij, nu gij weet, dat ik Gods gezant ben, die tot u werd gezonden? En toen zij van de waarheid waren afgedwaald, deed God hunne harten van den rechten weg afdwalen; want God leidt de zondaren niet.

Free Minds

And when Moses said to his people: "O my people, why do you harm me, while you know that I am God’s messenger to you?" But when they deviated, God diverted their hearts. And God does not guide the wicked people.

Hamza Roberto Piccardo

[Ricorda] quando Mosè disse al suo popolo: «O popol mio, perché mi tormentate nonostante sappiate che sono veramente il Messaggero di Allah a voi [inviato]?». Quando poi deviarono, Allah fece deviare i loro cuori. Allah non guida la gente malvagia.

Hilali Khan

And (remember) when Moosa (Moses) said to his people: "O my people! Why do you hurt me while you know certainly that I am the Messenger of Allah to you? So when they turned away (from the Path of Allah), Allah turned their hearts away (from the Right Path). And Allah guides not the people who are Fasiqoon (rebellious, disobedient to Allah).

Kuliev E.

Вот сказал Муса (Моисей) своему народу: «О мой народ! Почему вы причиняете мне страдания, зная, что я послан к вам Аллахом?» Когда же они уклонились, Аллах совратил их сердца. Аллах не ведет прямым путем людей нечестивых.

M.-N.O. Osmanov

[Вспомни, Мухаммад,] как Муса сказал своему народу: «О мой народ! Почему вы обижаете меня, ведь вы знаете, что я – посланник Аллаха к вам?» И когда они сошли [с прямого пути], Аллах совратил их сердца, ибо Аллах не ведет на прямой путь нечестивцев.

Mohammad Habib Shakir

And when Musa said to his people: O my people! why do you give me trouble? And you know indeed that I am Allah’s messenger to you; but when they turned aside, Allah made their hearts turn aside, and Allah does not guide the transgressing people.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And (remember) when Moses said unto his people: O my people! Why persecute ye me, when ye well know that I am Allah’s messenger unto you? So when they went astray Allah sent their hearts astray. And Allah guideth not the evil-living folk.

Palmer

When Moses said to his people, ‹O my people! why do ye hurt me, when ye know that I am the apostle of God to you?› and when they swerved, God made their hearts to swerve; for God guides not the people who work abomination!

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Hani, Mûsa, toplumuna şöyle demişti: «Ey toplumum! Benim size gönderilen Allah elçisi olduğumu bilip durduğunuz halde, beni neden incitiyorsunuz?» Onlar bozulup sapınca Allah da onların kalplerini eğriltti. Çünkü Allah, sapıklardan oluşmuş bir topluluğu doğruya ve güzele kılavuzlamaz.

Qaribullah

And when Moses, said to his nation: ‹Why do you harm me, when you know that I am the Messenger of Allah sent to you? ‹ But when they swerved away Allah caused their hearts to swerve. Allah never guides impious people.

QXP

(The people of Moses so frequently said what they did not do that) Moses had to tell them, «O My people! Why do you hurt me, even though you know that I am Allah’s Messenger to you?» But when they kept deviating, Allah let their hearts deviate. For, Allah shows not the Way to those who keep drifting away from their word. (‹Fasiq› = One who drifts away – from? – depends on the context).

Reshad Khalifa

Recall that Moses said to his people, «O my people, why do you hurt me, even though you know that I am GOD’s messenger to you?» When they deviated, GOD diverted their hearts. For GOD does not guide the wicked people.

Rodwell

And bear in mind when Moses said to his people, «Why grieve ye me, O my people, when ye know that I am God’s apostle unto you?» And when they went astray, God led their hearts astray; for God guideth not a perverse people:

Sale

Remember when Moses said unto his people, O my people, why do ye injure me; since ye know that I am the Apostle of God sent unto you? And when they had deviated from the truth, God made their hearts to deviate from the right way; for God directeth not wicked people.

Sher Ali

And call to mind when Moses said to his people, `O my people, why do you malign me and you know that I am ALLAH’s Messenger unto you ?› So when they deviated from the right course, ALLAH caused their hearts to deviate; for ALLAH guides not the rebellious people.

Unknown German

Und (gedenke der Zeit) da Moses zu seinem Volke sprach: «O mein Volk, warum kränkt ihr mich, da ihr doch wisset, daß ich Allahs Gesandter an euch bin?» Wie sie nun eine krumme Richtung nahmen, da ließ Allah ihre Herzen krumm werden, denn Allah weist nicht dem widerspenstigen Volk den Weg.

V. Porokhova

И (вспомните), как Муса народу своему сказал: ■ «Зачем обидно оскорбляете меня, ■ Когда вы знаете, ■ Что я, поистине, посланник от Аллаха к вам?» ■ И вот когда они от Истины Господней уклонились, ■ Аллах сердца их уклонил от верного пути, – ■ Поистине, Аллах не направляет ■ Надменных грешников по верному пути.

Yakub Ibn Nugman

Муса пәйгамбәр кавеменә әйтте: «Ий кавемем, мине ни өчен рәнҗетәсез, бит тәхкыйк минем сезгә Аллаһудан җибәрелгән пәйгамбәр икәнлегемне беләсез. Алар пәйгамбәр күрсәткән туры юлдан авышкач, Аллаһ аларның күңелләрен хактан авыштырды, батыл вә бозык эшләргә чумдылар. Аллаһ фәсыйкларны туры юлга күндермидер.

جالندہری

اور وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم! تم مجھے کیوں ایذا دیتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہارے پاس خدا کا بھیجا ہوا آیا ہوں۔ تو جب ان لوگوں نے کج روی کی خدا نے بھی ان کے دل ٹیڑھے کردیئے۔ اور خدا نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا

طاہرالقادری

اور (اے حبیب! وہ وقت یاد کیجئے) جب موسٰی (علیہ السلام) نے اپنی قوم سے کہا: اے میری قوم! تم مجھے اذیت کیوں دیتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا (رسول) ہوں۔ پھر جب انہوں نے کج روی جاری رکھی تو اللہ نے اُن کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں فرماتا،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.