سوره التغابن (64) آیه 6

قرآن، سوره التغابن (64) آیه 6

آیه پسین: سوره التغابن (64) آیه 7
آیه پیشین: سوره التغابن (64) آیه 5

عربی

ذلِكَ بِأَنَّهُ كانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَقالُوا أَ بَشَرٌ يَهْدُونَنا فَكَفَرُوا وَ تَوَلَّوْا وَ اسْتَغْنَى اللَّهُ وَ اللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

بدون حرکات عربی

ذلك بأنّه كانت تأتيهم رسلهم بالبيّنات فقالوا أ بشر يهدوننا فكفروا و تولّوا و استغنى اللّه و اللّه غنيّ حميد

خوانش

Thalika bi-annahu kanat ta/teehim rusuluhum bialbayyinati faqaloo abasharun yahdoonana fakafaroo watawallaw waistaghna Allahu waAllahu ghaniyyun hameedun

آیتی

اين به کيفر آن بود که پيامبرانشان با دليلهاي روشن بر آنان مبعوث شدند و آنها گفتند : آيا آدميان ما را هدايت مي کنند ؟ پس انکار کردند ورويگردان گشتند و خدا بي نياز است ، که توانگر و در خور ستايش است

خرمشاهی

اين از آن است كه پيامبرانشان براى آنان پديده هاى شگرف آوردند، و گفتند آيا بشرى مى خواهد هدايتمان كند، پس كفر [و انكار] ورزيدند و روى برتافتند و خداوند بى نيازى نمود و خداوند بى نياز ستوده است.

کاویانپور

اين عذاب بخاطر آنست كه پيامبران با حجتى روشن براى هدايت آنان آمدند و آنها گفتند: آيا بشرى همانند خودمان مى‏تواند ما را هدايت كند؟ آن گاه كفر ورزيدند و روى از پيامبران برگرداندند. خدا نيازى به (ايمان و عبادت) آنها ندارد و خدا بى نياز و شايان ستايش است.

انصاریان

آن [عقوبت و عذاب دردناک] به سبب آن است که پیامبرانشان همواره دلایل روشن برای آنان آوردند، ولی گفتند: آیا بشر [ی مانند خودمان] ما را راهنمایی می کنند؟! پس کافر شدند و [از حق] روی گرداندند و خدا [از ایمان و طاعتشان] اظهار بی نیازی کرد، و خدا بی نیاز و ستوده است.

سراج

اين (شكنجه) بخاطر آن است كه پيوسته مى‏آمد بسويشان پيمبرانشان با حجتهاى روشن پس گفتند آيا آدمى (همچون ما) راهنمائى مى‏كند ما را پس كافر شدند و روى گردانيدند (از پيمبران) و بى‏نيازى دارد خدا و خداى بى‏نيازى ستوده است

فولادوند

اين [بدفرجامى‏] از آن روى بود كه پيامبرانشان دلايل آشكار برايشان مى‏آوردند و[لى‏] آنان [مى‏]گفتند: «آيا بشرى ما را هدايت مى‏كند؟» پس كافر شدند و روى گردانيدند و خدا بى‏نيازى نمود، و خدا بى‏نياز ستوده‏است.

پورجوادی

و اين كيفر آن بود كه چون رسولانشان دلايل واضح براى آنها آوردند گفتند: «آيا بشرى مى‏خواهد ما را هدايت كند؟» به اين ترتيب كافر شدند و روى برتافتند. خداوند بى‏نياز و شايسته ستايش است.

حلبی

اين [عذاب‏] به سبب آن است كه پيامبرانشان با معجزات بسوى آنان آمدند، و [آنها] گفتند: آيا ما را بشرى راه مى‏نمايد؟ پس كافر شدند، و روى گردانيدند و خدا [از ايمان آنان‏] بى نيازى نمود، و خدا بى‏نياز ستوده است.

اشرفی

آن بسبب آن بود كه آمد ايشانرا رسولانشان با بينه‏ها پس گفتند آيا انسانى هدايت ميكند ما را پس كافر شدند و رو گردانيدند و بى‏نياز آمد خدا و خدا بى‏نياز ستوده است

خوشابر مسعود انصاري

اين از آن بود كه رسولانشان با معجزات نزد آنان آمدند و گفتند: آيا انسانها ما را هدايت مى‏كنند؟ آن گاه كفر ورزيدند و روى گرداندند و خداوند اظهار بى‏نيازى نمود. و خداوند توانگر ستوده است

مکارم

این بخاطر آن است که رسولان آنها (پیوسته) با دلایل روشن به سراغشان می‌آمدند، ولی آنها (از روی کبر و غرور) گفتند: «آیا بشرهایی (مثل ما) می‌خواهند ما را هدایت کنند؟!» از این رو کافر شدند و روی برگرداندند؛ و خداوند (از ایمان و طاعتشان) بی نیاز بود، و خدا غنی و شایسته ستایش است!

مجتبوی

آن [عذاب‏] از اين روست كه پيامبرانشان با حجتهاى روشن بديشان مى‏آمدند، ولى آنها مى‏گفتند: آيا آدميان ما را راه مى‏نمايند؟! پس كافر شدند و [از حق‏] برگشتند و خداى [از ايمانشان‏] بى‏نيازى نمود، و خدا بى‏نياز است و ستوده.

مصباح زاده

آن بسبب آن بود كه آمد ايشان را رسولانشان با بينه‏ها پس گفتند آيا انسانى هدايت ميكند ما را پس كافر شدند و رو گردانيدند و بى‏نياز آمد خدا و خدا بى‏نياز ستوده است

معزی

اين بدان است كه بودند مى آمدندشان پيامبرانشان به نشانيها پس گفتند آيا بشرى ما را رهبرى كند پس كفر ورزيدند و پشت كردند و بى نيازى گرفت خدا و خدا است بى نياز ستوده

قمشه ای

این (عذاب) برای آن بود که رسولان آنها با ادلّه و معجزات به سویشان می‌آمدند و آنها (به تکذیب و طعن) می‌گفتند: آیا بشرهایی (مانند ما) رهنمایی ما توانند کرد؟پس کافر شدند و روی گردانیدند و البته خدا (از کفر و ایمان خلق) بی‌نیاز است که خدا غنیّ بالذّات و ستوده به جمیع صفات است.

رشاد خليفه

اين به خاطر آن است كه رسولان آنها با مدرك هاي روشن نزدشان رفتند، ولي آنها گفتند: آيا از انساني مانند خودمان پيروي كنيم؟ آنها كافر شدند و روي گرداندند. خدا به آنها احتياجي ندارد؛ خدا بي نياز است، قابل ستايش.

Literal

That (is) because that their messengers were coming to them with evidences, so they said: «Are humans guiding us?» So they disbelieved, and they turned away, and God sufficed (was not in need), and God (is) rich, praiseworthy/commendable.

Al-Hilali Khan

That was because there came to them their Messengers with clear proofs (signs), but they said: «Shall mere men guide us?» So they disbelieved and turned away (from the truth), and Allah was not in need (of them). And Allah is Rich (Free of all wants), Worthy of all praise.

Arthur John Arberry

That is because their Messengers came to them with the clear signs, and then they said, ‹What, shall mortals be our guides?› Therefore they disbelieved, and turned away; and God was in no need of them. And God is All-sufficient, All-laudable.

Asad

this, because time and again there came unto them their apostles 5 with all evidence of the truth, but they [always] replied, «Shall mere mortal men be our guides?» 6 And so they. denied the truth and turned away. But God was not in need [of them]: for God is self-sufficient, ever to be praised.

Dr. Salomo Keyzer

Dit zullen zij ondergaan, omdat hunne gezanten met duidelijke bewijzen hunner zending tot hen kwamen, en zij zeiden: zullen menschen ons leiden? Daarom geloofden zij niet en wenden zich af. Maar God had niemand noodig; want God is zich zelven toereikend en waardig geprezen te worden.

Free Minds

That was because their messengers came to them with clear proofs, but they said: "Shall mere men guide us?" So they rejected and turned away, and God had no need. And God is Rich, Praiseworthy.

Hamza Roberto Piccardo

E ciò in quanto vennero ad essi con le prove i loro messaggeri, ma dissero: «Sarà un uomo a guidarci?». Non credettero e voltarono le spalle, ma Allah non ha bisogno [di loro]. Allah basta a Se Stesso ed è il Degno di lode.

Hilali Khan

That was because there came to them their Messengers with clear proofs (signs), but they said: "Shall mere men guide us?" So they disbelieved and turned away (from the truth), and Allah was not in need (of them). And Allah is Rich (Free of all wants), Worthy of all praise.

Kuliev E.

Это – за то, что посланники приходили к ним с ясными знамениями, а они говорили: «Неужели люди поведут нас прямым путем?» Они не уверовали и отвернулись. Аллах обошелся без них, ведь Аллах – Богатый, Достохвальный.

M.-N.O. Osmanov

[И кара] эта за то, что, когда к ним приходили посланники с ясными знамениями, они вопрошали: «Неужели же [смертные] люди наставят нас на прямой путь?», [за то, что] они не уверовали, отвернулись [от посланников]. А ведь Аллах не нуждался [в них] – Аллаху ни в чем нет нужды, достославен Он.

Mohammad Habib Shakir

That is because there came to them their messengers with clear arguments, but they said: Shall mortals guide us? So they disbelieved and turned back, and Allah does not stand in need (of anything), and Allah is Self-sufficient, Praised.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

That was because their messengers (from Allah) kept coming unto them with clear proofs (of Allah’s Sovereignty), but they said: Shall mere mortals guide us? So they disbelieved and turned away, and Allah was independent (of them). Allah is Absolute, Owner of Praise.

Palmer

That is because their apostles came to them with manifest signs, and they said, ‹Shall mortals guide us?› and they misbelieved and turned their backs. But God was independent of them; for God is rich and to be praised!

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Bu böyledir. Çünkü resulleri onlara apaçık deliller getirip dururken onlar: «Bir insan mı bize kılavuzluk edecek?!» deyip küfre saptılar ve yüz çevirdiler. Ve Allah hiçbir şeye muhtaç olmadığını gösterdi. Allah, sınırsız zenginliğin, sonsuz övgülerin sahibidir.

Qaribullah

That is because, when their Messengers came to them with clear proofs they said: ‹Shall humans be our guides? ‹ They disbelieved and turned away, but Allah was not in need (of them). Allah is the Rich and the Praised.

QXP

This, because their Messengers kept coming to them with self-evident Truth, but they said, «Shall mere human beings guide us?» And so they rejected and turned away. And Allah was ever Self-Sufficient. For, Allah is Independent, Owner of Praise.

Reshad Khalifa

This is because their messengers went to them with clear proofs, but they said, «Shall we follow humans like us?» They disbelieved and turned away. GOD does not need them; GOD is in no need, Praiseworthy.

Rodwell

This, for that when their apostles came to them with the clear tokens, they said, «What! shall men be our guides?» And they believed not and turned their backs. But God can dispense with them; for God is the Rich, the Praiseworthy!

Sale

This shall they suffer, because their Apostles came unto them with evident proofs of their mission, and they said, shall men direct us? Wherefore they believed not, and turned their backs. But God standeth in need of no person: For God is self-sufficient, and worthy to be praised.

Sher Ali

That was because their Messengers came to them with manifest Signs, but they said, `Shall mere mortals guide us ?› So they disbelieved and turned away, but ALLAH had no need of them; And ALLAH is Self-Sufficient, Worthy of all praise.

Unknown German

Dies, weil ihre Gesandten zu ihnen kamen mit klaren Beweisen. Sie aber sprachen: «Sollen Sterbliche uns den Weg weisen?» Also glaubten sie nicht und wandten sich ab, doch Allah bedurfte (ihrer) nicht; und Allah ist Sich Selbst genügend. preiswürdig.

V. Porokhova

Все потому, что с ясными знаменьями (от Нас) ■ Посланники к ним Наши приходили, ■ Но молвили они: ■ «Ужель на верный путь ■ Нас будут направлять простые люди, (как и мы)?» ■ И потому, в неверие облекшись, отвернулись. ■ В них же Аллаху не было нужды. ■ Свободен Он от всяких нужд и преисполнен славы.

Yakub Ibn Nugman

Аларга дөньяда һәм ахирәттә ґәзаб тиешле булды менә бу сәбәпле, тәхкыйк аларга пәйгамбәрләре төрле могҗизалар һәм Исламның хаклыгына ачык дәлилләр белән килә иделәр, алар әйттеләр: «Әйә безне туры юлга кешеме күндерер?» Ягъни пәйгамбәрләрнең фәрештәдән булуын теләделәр. Алар шуның өчен пәйгамбәрләрне инкяр иттеләр вә хакны кабул итүдән баш тарттылар, Аллаһ моңсыздыр аларның ышануларына һич ихтыяҗы юктыр. Аллаһ бай вә һәр эшендә мактаулы.

جالندہری

یہ اس لئے کہ ان کے پاس پیغمبر کھلی نشانیاں لے کر آئے تو یہ کہتے کہ کیا آدمی ہمارے ہادی بنتے ہیں؟ تو انہوں نے (ان کو) نہ مانا اور منہ پھیر لیا اور خدا نے بھی بےپروائی کی۔ اور خدا بےپروا (اور) سزاوار حمد (وثنا) ہے

طاہرالقادری

یہ اس لئے کہ اُن کے پاس اُن کے رسول واضح نشانیاں لے کر آتے تھے تو وہ کہتے تھے: کیا (ہماری ہی مثل اور ہم جنس) بشر٭ ہمیں ہدایت کریں گے؟ سو وہ کافر ہوگئے اور انہوں نے (حق سے) رُوگردانی کی اور اللہ نے بھی (اُن کی) کچھ پرواہ نہ کی، اور اللہ بے نیاز ہے لائقِ حمد و ثنا ہے،٭ بشر کا یہ معنی ائمہ تفاسیر کے بیان کردہ معنی کے مطابق ہے۔ حوالہ جات کے لئے دیکھیں: تفسیر طبری، الکشاف، نسفی، بغوی، خازن، جمل، مظہری اور فتح القدیر وغیرہ۔

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.