سوره الطلاق (65) آیه 7

قرآن، سوره الطلاق (65) آیه 7

آیه پسین: سوره الطلاق (65) آیه 8
آیه پیشین: سوره الطلاق (65) آیه 6

عربی

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ ما آتاها سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً

بدون حرکات عربی

لينفق ذو سعة من سعته و من قدر عليه رزقه فلينفق ممّا آتاه اللّه لا يكلّف اللّه نفسا إلاّ ما آتاها سيجعل اللّه بعد عسر يسرا

خوانش

Liyunfiq thoo saAAatin min saAAatihi waman qudira AAalayhi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allahu la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha sayajAAalu Allahu baAAda AAusrin yusran

آیتی

هر مالداري از مال خود نفقه دهد ، و کسي که تنگدست باشد ، از هر چه خدا، به او داده است نفقه دهد خدا هيچ کسي را مگر به آن اندازه که به او داده است مکلف نمي سازد ، و زودا که خدا پس از سختي آساني پيش آورد

خرمشاهی

تا توانگر بر وفق توان خود خرج كند و كسى كه روزى اش تنگ شده است، در همان حد كه خداوند به او بخشيده است خرج كند; خداوند بر هيچ كس جز بر وفق آنچه به او بخشيده است، تكليف نمى كند; چه بسا خداوند پس از تنگنا، آسايش مقرر دارد.

کاویانپور

توانگران بايد بقدر توانايى خود بزنان مطلقه نفقه و هزينه بدهند و هر كه بى‏بضاعت باشد، بايد از آنچه خدا براى او داده است، نفقه بدهد. خدا هيچكس را به بيش از تواناييش مكلف و موظف نميسازد. خدا بعد از هر سختى و تنگدستى، آسايش و وسعت مى‏بخشد.

انصاریان

بر توانگر است که از توانگری اش [همسر بچه دارش را در ایام عدّه] هزینه دهد، و هر که رزق و روزی اش تنگ باشد از همان که خدا به او عطا کرده هزینه دهد. خدا هیچ کس را جز به اندازه رزقی که به او عطا کرده است، تکلیف نمی کند. خدا به زودی پس از سختی و تنگنا، فراخی و گشایش قرار می دهد.

سراج

و بايد نفقه دهد توانگر بقدر توانائى خود و هر كه تنگ شده بر او روزى او بايد نفقه دهد (مطلقه را كه فرزندش را شير مى‏دهد) از آنچه داده خدا باو تكليف نكند خدا كسى را مگر به آنچه داد باو (از قدرت) بزودى قرار دهد خدا از پس دشوارى آسانى را

فولادوند

بر توانگر است كه از دارايى خود هزينه كند، و هر كه روزى او تنگ باشد بايد از آنچه خدا به او داده خرج كند. خدا هيچ كس را جز [به قدر] آنچه به او داده است تكليف نمى‏كند. خدا به زودى پس از دشوارى آسانى فراهم مى‏كند.

پورجوادی

ثروتمند بايد از ثروت خود انفاق كند و تنگدست به همان اندازه كه خدا به او داده است، خدا هيچ كس را جز به آنچه توانايى داده است مكلف نمى‏كند، خداوند به زودى بعد از سختى آسانى را پيش آورد.

حلبی

بايد توانگر از توانگرى خويش [زن را] نفقه دهد. و آن كس كه روزى بر او تنگ شده باشد، بايد از آنچه خدا او را داد نفقه دهد، كه خدا هيچكس را تكليف نكند مگر [باندازه‏] آنچه بوى داد. زود باشد كه خدا پس از دشوارى آسانى آورد.

اشرفی

بايد كه نفقه دهد صاحب ثروت از ثروتش و كسى كه تنگ شده باشد بر او روزى او پس بايد انفاق نمايد از آنچه داده او را خدا تكليف نكند خدا نفسى را مگر آنچه را كه داده او را بزودى گرداند خدا بعد از دشوارى آسانى

خوشابر مسعود انصاري

بايد كه دارا از دارايى خود نفقه دهد. و كسى [هم‏] كه روزى‏اش تنگ شده است، بايد از آنچه خداوند به او داده است انفاق كند. خداوند هيچ كس را جز به [ميزان‏] آنچه به او داده است مكلّف نمى‏كند. خداوند پس از تنگدستى آسايش پديد خواهد آورد

مکارم

آنان که امکانات وسیعی دارند، باید از امکانات وسیع خود انفاق کنند و آنها که تنگدستند، از آنچه که خدا به آنها داده انفاق نمایند؛ خداوند هیچ کس را جز به مقدار توانایی که به او داده تکلیف نمی‌کند؛ خداوند بزودی بعد از سختیها آسانی قرار می‌دهد!

مجتبوی

فراخدست از فراخدستى خود هزينه كند، و هر كه روزى‏اش بر او تنگ شده باشد از آنچه خداوند به او داده است هزينه كند- يعنى به اندازه توان خود- خدا هيچكس را تكليف نمى‏كند مگر [به اندازه‏] آنچه به او داده است. خداوند پس از سختى و دشوارى آسانى و فراخى پديد خواهد آورد.

مصباح زاده

بايد كه نفقه دهد صاحب ثروت از ثروتش و كسى كه تنگ شده باشد بر او روزى او پس بايد انفاق نمايد از آنچه داده او را خدا تكليف نكند خدا نفسى را مگر آنچه را كه داده او را بزودى گرداند خدا بعد از دشوارى آسانى

معزی

بايد هزينه كند گشايشمند از گشايش خويش و آنكه تنگ شده است بر او روزى پس بايد بدهد از آنچه خدايش داده است تكليف نكند خدا كسى را جز آنچه بدادش زود است نهد خدا پس از تنگى گشايشى

قمشه ای

مرد دارا به وسعت و فراوانی نفقه زن شیرده دهد، و آن که نادار و تنگ معیشت است از آنچه خدا به او داده انفاق کند. که خدا هیچ کس را جز به مقدار آنچه (توانایی) داده تکلیف نمی‌کند، و خدا به زودی بعدِ هر سختی آسانی قرار دهد.

رشاد خليفه

شوهر ثروتمند بايد به نسبت توانايي خود خرجي او را تأمين كند و تهيدست به همان حدي كه خدا به او عطا كرده است، خرجي دهد. خدا هيچ نفسي را بيش از آنچه كه به او داده است، تكليف نمي كند. خدا پس از سختي، راحتي فراهم خواهد كرد.

Literal

(The owner) of a wealth/abundance (is) to spend from his wealth/abundance, and whom his provision was tightened/strained on him, so he should spend from what God gave him, God does not burden/impose (on) a self except what He gave it, God will make/create after difficulty/hardship , ease/flexibility.

Al-Hilali Khan

Let the rich man spend according to his means, and the man whose resources are restricted, let him spend according to what Allah has given him. Allah puts no burden on any person beyond what He has given him. Allah will grant after hardship, ease.

Arthur John Arberry

Let the man of plenty expend out of his plenty. As for him whose provision is stinted to him, let him expend of what God has given him. God charges no soul save with what He has given him. God will assuredly appoint, after difficulty, easiness.

Asad

[In all these respects,] let him who has ample means spend in accordance with 15 his amplitude; and let him whose means of subsistence are scanty spend in accordance with what God has given him: God does not burden any human being with more than He has given him – [and it may well be that] God will grant, after hardship, ease.

Dr. Salomo Keyzer

Laat hem, die overvloed heeft, naar evenredigheid van zijn overvloed in het onderhoud van de moeder en de min voorzien, en laat hem, wiens inkomsten beperkt zijn, geven, overeenkomstig datgene wat God hem heeft geschonken. God verplicht niemand tot vervulling van meer dat van datgene, waartoe God hem heeft in staat gesteld. Hij zal de armoede door rijkdom doen opvolgen.

Free Minds

The rich shall provide support in accordance with his means, and the poor shall provide according to the means that God bestowed upon him. God does not burden any soul more than He has given it. God will provide ease after difficulty.

Hamza Roberto Piccardo

L’agiato spenda della sua agiatezza, colui che ha scarse risorse spenda di quello che Allah gli ha concesso. Allah non impone a nessuno se non in misura di ciò che Egli ha concesso. Allah farà seguire il benessere al disagio.

Hilali Khan

Let the rich man spend according to his means, and the man whose resources are restricted, let him spend according to what Allah has given him. Allah puts no burden on any person beyond what He has given him. Allah will grant after hardship, ease.

Kuliev E.

Пусть обладающий достатком расходует согласно своему достатку. А тот, кто стеснен в средствах, пусть расходует из того, чем его одарил Аллах. Аллах не возлагает на человека сверх того, что Он даровал ему. После тяготы Аллах создает облегчение.

M.-N.O. Osmanov

Пусть обладающий достатком уплачивает [разведенной жене] согласно своему достатку. Тот же, кто стеснен в средствах, пусть уплачивает часть того, что даровал ему Аллах. Аллах не требует ни с кого большего, чем Он даровал ему. И после лишений Аллах непременно дарует облегчение.

Mohammad Habib Shakir

Let him who has abundance spend out of his abundance and whoever has his means of subsistence straitened to him, let him spend out of that which Allah has given him; Allah does not lay on any soul a burden except to the extent to which He has granted it; Allah brings about ease after difficulty.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Let him who hath abundance spend of his abundance, and he whose provision is measured, let him spend of that which Allah hath given him. Allah asketh naught of any soul save that which He hath given it. Allah will vouchsafe, after hardship, ease.

Palmer

let him who has plenty expend of his plenty; but he whose provision is doled out, let him expend of what God has given him; God will not compel any soul beyond what He has given it;- God will make after difficulty ease!

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Geniş imkâna sahip olan bu geniş imkânından harcasın. Rızkı kendisine ölçü ile verilmiş olan da Allah’ın kendisine verdiğinden infak etsin. Allah hiçbir benliği, kendisine verdiği şey dışında yükümlü tutmaz. Allah, bir güçlükten sonra bir kolaylık yaratacaktır.

Qaribullah

Let the rich spend according to his wealth and for he whose provision is little, let him spend from what Allah has given him. Allah does not charge a soul except with that He has given him. Surely, Allah will bring ease after difficulty.

QXP

Let the affluent man give according to his affluence, and the poor man give according to what Allah has given him. Allah does not burden any human being with more than what He has given him. Allah will soon bestow relief after hardship.

Reshad Khalifa

The rich husband shall provide support in accordance with his means, and the poor shall provide according to the means that GOD bestowed upon him. GOD does not impose on any soul more than He has given it. GOD will provide ease after difficulty.

Rodwell

Let him who hath abundance of his abundance; let him, too, whose store is scanty, give of what God hath vouchsafed to him. God imposeth burdens only according to the means which He hath given. God will cause ease to succeed difficulties.

Sale

let him who hath plenty expend proportionably, in the maintenance of the mother and the nurse, out of his plenty: And let him whose income is scanty, expend in proportion out of that which God hath given him. God obligeth no man to more than He hath given him ability to perform: God will cause ease to succeed hardship.

Sher Ali

Let him who has abundance of means spend out of his abundance. And let him whose means of subsistence are straitened spend out of what ALLAH has given him. ALLAH burdens not any soul beyond that which HE has bestowed upon it. ALLAH will soon bring about ease after hardship.

Unknown German

Jener, der Fülle hat, soll aus seiner Fülle aufwenden; Und der, dessen Mittel beschränkt sind, soll aufwenden gemäß dem, was ihm Allah gegeben hat. Allah fordert von keiner Seele über das hinaus, was Er ihr gegeben hat. Allah wird nach Bedrängnis bald Erleichterung schaffen.

V. Porokhova

И пусть богатый человек ■ Согласно своему достатку тратит. ■ А тот, чья доля сочтена, ■ Пусть тратит из того, чем одарил Его Аллах. ■ Ведь не возложит Он на душу груз, ■ Что больше, чем Он ей назначил; ■ За каждой тяготой пошлет Он облегченье.

Yakub Ibn Nugman

Иркен тормышлы бай кеше талак кылган хатынына яки бала имезүчегә иркенрәк итеп бирсен үзенең байлыгыннан, әмма түбән тормышлы ярлы булса, Аллаһ биргәннән көче җиткән хәтле бирсен. Бит Аллаһ һичкемне бирергә көчләми, мәгәр Үзе биргән хәтле генә көчләр. Ярлы вә авыр тормыштан соң Аллаһ тиздән дөньяда яки ахирәттә тормышны бай иркен кылыр.

جالندہری

صاحب وسعت کو اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیئے۔ اور جس کے رزق میں تنگی ہو وہ جتنا خدا نے اس کو دیا ہے اس کے موافق خرچ کرے۔ خدا کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اسی کے مطابق جو اس کو دیا ہے۔ اور خدا عنقریب تنگی کے بعد کشائش بخشے گا

طاہرالقادری

صاحبِ وسعت کو اپنی وسعت (کے لحاظ) سے خرچ کرنا چاہئے، اور جس شخص پر اُس کا رِزق تنگ کر دیا گیا ہو تو وہ اُسی (روزی) میں سے (بطورِ نفقہ) خرچ کرے جو اُسے اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اللہ کسی شخص کو مکلّف نہیں ٹھہراتا مگر اسی قدر جتنا کہ اُس نے اسے عطا فرما رکھا ہے، اللہ عنقریب تنگی کے بعد کشائش پیدا فرما دے گا،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.