خانه کج و کوله خدا

kaaba_mecca_plan
آیا کعبه نباید مکعب میبود؟

پلان درونی کعبه نشان میدهد که اصولاً خانه خدا «مکعب» نیست و بیهوده «کعبه» خوانده میشود!

اللهم کج! اللهم کوله!

همچنین مقایسه کنید با ایران و مصر در آن زمان و آثار باستانی باقی مانده،‌ اعراب حتی نمیتوانستند چهار تا دیوار ۹۰ درجه کنار هم قرار دهند.