سربرگ‌ها

 • زنان
  اسلام دین بیداد و نابرابریست و این پندار و کردار زشت را با نیمی از بشریت، یعنی زنان آغاز میکند. زن در اسلام موجودی درجه دو و فروتر از مرد در حیثیت و حقوق است.
 • یاوه‌نامه
  بانک داده های زندیق از احادیث و نقل قولهای پیشوایان اسلام و اسلامگرایی
 • کتابخانه
  مجموعه ای از فاخرترین کتابهای روشنگرانه، و سودمند برای آگاه سازی و تحقیق در مورد موضوعات مرتبط با زندیق.

  • فهرست
  • نویسندگان
  • دسته بندی
 • طنز
  سخن گفتن در مورد اسلام به دلیل مضحک بودن اسلام خود شبیه طنز پردازی است اما این دسته تنها ویژه طنز و شوخی است.
 • جنایات اسلامگرایان
  وحشی‌گریی و خشونت حتی اگر به دستور خدا باشد بازهم وحشی‌گری و خشونت است.
 • سفسطه‌ها
  از آشنا ترین بخشهای زندیق که به بررسی باورهای رایج اما اشتباه می‌پردازد.
 • تازش
  یادواره حمله اعراب مسلمان به میهنمان و ایسادگیهای مردم ایران در همه جای ایران.
 • پرسشهای رایج
  پاسخ زندیق به پرسشهای رایج
 • متن
  بانک داده های زندیق از احادیث و نقل قولهای پیشوایان اسلام و اسلامگرایی
 • متن
  بانک داده های زندیق از احادیث و نقل قولهای پیشوایان اسلام و اسلامگرایی