شجاء الدین شفا


۱۰۰ تای نخست

  • از کلینی تا خمینی - شجع الدین شفا نسخه آوایی دریافت
  • پنج نقد - پاسخ دکتر شجاء الدین شفا به پنج نقد به کتاب تولدی دیگر دریافت
  • تولدی دیگر - شجاء الدین شفا فهرست سرآغاز خدا پیامبران توحید اسطوره نقش ایران جهان پس از مرگ قوانین سیری در تاریخ مذاهب مذهب فردا ولایت فقیه پایان سخن
  • و بشر خدا را آفرید - دکتر شجاء الدین شفا نسخه بهتر: نسخه آوایی: دریافت
  • پس از 1400 سال - یکی از بهترین کتابهای نوشته شده در مورد تاریخ ایران پس از حمله اعراب به ایران است که توسط دکتر شجاع الدین شفا، محقق و دانشمند ایرانیار و خردگرا به رشته تحریر در آمده است. این کتاب دو جلدی در هزار 1200 صفحه را میتوانید از این بخش دریافت کنید.
  • حقوق بشر، قانون بیضه و بمب اتمی - دکتر شجاء الدین شفا دریافت
  • جنایت و مکافات - دکتر شجاء الدین شفا پوشینه یکم پوشینه دوم

بالا